Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng hai số nguyên khác dấu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 56 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau : \(10;-8;-16;100\) ?

Hướng dẫn giải

10=5+5; -8=(-4)+(-4); -16=(-8)+(-8); 100=50+50

Bài 43 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

Tính :

a) \(0+\left(-36\right)\)

b) \(\left|-29\right|+\left(-11\right)\)

c) \(75+\left(-325\right)\)

Hướng dẫn giải

a) -36

b) 18

c) -110

Bài 45 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

So sánh :

a) \(123+\left(-3\right)\) và \(123\)

b) \(\left(-97\right)+7\) và \(\left(-97\right)\)

c) \(\left(-55\right)+\left(-15\right)\) và \(\left(-55\right)\)

Hướng dẫn giải

a) Xét \(123+\left(-3\right)=120< 123\)

\(\Rightarrow123+\left(-3\right)< 123\)

b) Xét \(\left(-97\right)+7=\left(-90\right)>\left(-97\right)\)

\(\Rightarrow\left(-97\right)+7>\left(-97\right)\)

c) Xét \(\left(-55\right)+\left(-15\right)=\left(-70\right)< \left(-55\right)\)

\(\Rightarrow\left(-55\right)+\left(-15\right)< \left(-55\right)\)

Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Viết số \(\left(-17\right)\) thành tổng của hai số nguyên :

a) Cùng dấu

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi só đều lớn hơn 5

c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi đều nhỏ hơn 20

Hướng dẫn giải

a)

\(\left(-17\right)=\left(-1\right)+\left(-16\right)=\left(-16\right)+\left(-1\right)=\left(-2\right)+\left(-15\right)=\left(-15\right)+\left(-2\right)=...=\left(-8\right)+\left(-9\right)=\left(-9\right)+\left(-8\right)\)

b)

\(\left(-17\right)=\left(-6\right)+\left(-11\right)=\left(-11\right)+\left(-6\right)=\left(-7\right)+\left(-10\right)=\left(-8\right)+\left(-9\right)=\left(-9\right)+\left(-8\right)\)

c)

\(-17=\left(-19\right)+2=2+\left(-19\right)=\left(-18\right)+1=1+\left(-18\right)\)

Bài 42 (Sách bài tập - tập 1 - trang 72)

Tính :

a) \(17+\left(-3\right)\)

b) \(\left(-96\right)+64\)

c) \(75+\left(-325\right)\)

Hướng dẫn giải

a) 17 + (-3) = 17 - 3 = 17

b) (−96)+64 = -(96-64) = -32

c) 75+(−325) = 75 - 325 = -250

Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Nhà toán học Py - ta - go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh nào ?

Hướng dẫn giải

Sơ đồ tính năm :

TCN SCN 0

Sinh năm 570 TCN, nhà toán học VN LTV sinh sau Pytago 2011 năm.

Khoảng cách của năm sinh nhà toán học Pytago đến đầu năm sau công nguyên là : 570 năm.

Năm sinh của nhà toán học LTV là 2011-570=1441.

Bài 44 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Tính và so sánh kết quả của :

a) \(37+\left(-27\right)\) và \(\left(-27\right)+37\)

b) \(16+\left(-16\right)\) và \(\left(-105\right)+105\)

Hướng dẫn giải

a) \(37+\left(-27\right)=10=\left(-27\right)+37\)

b) \(16+(-16)=0=(-105)+105\)

Bài 51 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng đưới đây :

      a       -1       95        93         -14
      b        9      -95         7  
    a + b            0       2       -20

 

Hướng dẫn giải

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng đưới đây :

a -1 95 93 \(-5\) -14
b 9 -95 \(-63\) 7 \(-6\)
a + b 8 0 0 2 -20

Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Tìm số nguyên :

a) Lớn hơn 0 năm đơn vị

b) Nhỏ hơn 3 bẩy đơn vị 

Hướng dẫn giải

a) 5

b) -4

Bài 49 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Tính :

a) \(\left(-50\right)+\left(-10\right)\)

b) \(\left(-16\right)+\left(-14\right)\)

c) \(\left(-367\right)+\left(-33\right)\)

Hướng dẫn giải

a) \((-50)+(-10) = -60\)

b) \((-16)+(-14) = -30\)

c) \((-367)+(-33)=-400\)

Bài 55 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Thay \(\circledast\) bằng chữ số thích hợp :

a) \(\left(-\circledast6\right)+\left(-24\right)=-100\)

b) \(39+\left(-1\circledast\right)=24\)

c) \(296+\left(-5\circledast2\right)=-206\)

Hướng dẫn giải

a)(-76)+(-24)=-100

b)39+(-15)=24

c)296+(-502)=-206

Bài 5.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Cho các số : \(-16,-5,-2,0,5\). Tìm hai trong các số trên có tổng bằng 0, -5, -11 ?

Hướng dẫn giải

Ta có:

\(\left(-5\right)+5=0\);

\(\left(-5\right)+0=-5\);

\(\left(-16\right)+5=-11\)

Bài 50 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Tính :

a) \(43+\left(-3\right)\)

b) \(25+\left(-5\right)\)

c) \(\left(-14\right)+16\)

Hướng dẫn giải

a) \(43+(-3 ) = 40\)

b) \(25+(-5)=20\)

c) \((-14)+16=2\)

Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Kết quả của phép tính \(\left(-16\right)+\left|-14\right|\) là :

(A) 30                     (B) -30                        (C) 2                               (D) -2

Hướng dẫn giải

Chọn D

Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Viết ba số tiếp theo của mỗi dãy số sau :

a) \(-27,-24,-21,.....\)

b) \(-16,-10,-4,.....\)

Hướng dẫn giải

a) Ta có: -27 + 3 = -24

-24 + 3 = -21

Nên 2 số tiếp theo là -18, -15

b) Ta có: -16 + 6 = -10

-10 + 6 = -4

Nên 2 số tiếp theo là 2, 8

Bài 52 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Tính giá trị của biểu thức :

a) \(a+\left(-25\right)\), biết \(a=-15\)

b) \(\left(-87\right)+b\), biết \(b=13\)

Hướng dẫn giải

a) \((-15)+(-25) = -40\)

b) \((-87) + 13 = -74\)

Bài 54 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Viết số liền trước và số liền sau của số nguyên a dưới dạng tổng ?

Hướng dẫn giải

Bastkoo tổng mà

Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Dự đoán giá trị của số nguyên \(x\) và kiểm tra lại xem có đúng không ?

a) \(x+\left(-3\right)=-11\)

b) \(-5+x=15\)

c) \(x+\left(-12\right)=2\)

d) \(3+x=-10\)

Hướng dẫn giải

a) \(x=-8 ; (-8) + ( - 3 ) = -11\)

b) \(x=20\)

c) \(x=14\)

d) \(x=-13\)

Bài 53 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 74)

Số tiền của bạn Dũng tăng x nghìn đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, nếu biết số tiền của Dũng :

a) Tăng 10 nghìn đồng

b) Giảm 2 nghìn đồng 

Hướng dẫn giải

a) \(x=10\)

b) \(x=-2\)

Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 73)

Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau :

a) \(-4,-1,2,....\) (số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)

b) \(5,1,-3,....\) (số hạng sau nhỏ hơn số hạng trước 4 đơn vị)

Hướng dẫn giải

a) \(-4 , -1 , 2 , 5, 8 , ....\)

b) \(5 , 1, -3 , -7 , -11 , ....\)

Có thể bạn quan tâm