Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Làm quen với số nguyên âm

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

 

Hướng dẫn giải

Xem hình 29undefined

Bài 8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

Vẽ một trục số và cho biết :

a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị

b) Những điểm nằm giữa các điểm -3 và 4

Hướng dẫn giải

Trục số:
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 -5 5 a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị: -1; 5

b) Những điểm nằm giữa các điểm -3 và 4: -2; -1; 0; 1; 2; 3

Bài 5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 66)

Vẽ một trục số và cho biết : Những điểm nẳm cách điểm 0 hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đểu điểm 0

Hướng dẫn giải

Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị là 2 và -2, cách không đơn vị là điểm 0. Hai cặp điểm cách đều điểm 0, chẳng hạn : 3 và -3, 4 và -4,...

Bài 4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 66)

Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số \(-6\) và \(-2\) và trục số ở hình 13

Hướng dẫn giải

Bài làm :

-6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm

Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Điểm - 2 cách điểm 2 là .............đơn vị theo chiều ...............

b) Điểm 1 cách điểm -3 là .......đơn vị theo chiều ...........

Hướng dẫn giải

a) Điểm - 2 cách điểm 2 là .......4......đơn vị theo chiều .......âm........

b) Điểm 1 cách điểm -3 là ....4...đơn vị theo chiều .....dương......

Bài 6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

Trên hình 14, điểm A nằm cách điểm O 4 đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O đơn vị về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Điểm C nằm cách điểm O tám đơn vị về phía dưới, điểm D nằm cách O tám đơn vị về phía trên

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 67)

Vẽ một trục số và cho biết :

a) Những điểm nằm cách điểm -1 hai đơn vị

b) Những điểm nằm giữa các điểm -6 và -2

Hướng dẫn giải

 

Làm quen với số nguyên âm

a) Những điểm nằm cách điểm -1 hai đơn vị là điểm -3 và điểm 1.

 

b) Những điểm nằm giữa các điểm -6 và -2 là các điểm: -5; -4; -3.

 

 

 

Bài 2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 66)

Đọc độ cao của các điểm sau :

a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật Bản) là 3776 mét

b) Độ cao của Biển Chết là -392 mét

Hướng dẫn giải

a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật Bản) là 3776 mét

b) Độ cao của Biển Chết là âm 392 mét

Bài 3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 66)

Ghi các số \(-1;-2;-3;1;2\) vào trục số ở hình 12

Hướng dẫn giải

Làm quen với số nguyên âm

điền -3 sau -4

điền -2 sau -3

điền -1 sau -2

điền 1 sau 0

điền 2 sau 1

Bài 1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 66)

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình 11 ?

b) Trong các nhiệt kế a và b nhiệt độ nào cao hơn ?

Hướng dẫn giải

a) Đọc và viết:

a) - Viết -200 C

Đọc: Hai mươi độ C

b) - Viết: 100 C

Đọc: Mười độ C

b) Trong các nhiệt kế a và b nhiệt độ cao hơn là b vì ( -200 C < 100 C )

Có thể bạn quan tâm