Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập hợp các số nguyên

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Bổ sung các chỗ thiếu (.....) trong các câu sau :

a) Nếu \(-10^0C\) biểu diễn 10 dộ dưới \(0^0C\) thì \(+17^0C\) biểu diễn ...

b) Nếu -36 m biểu diễn độ dâu là 36 m dưới mực nước biểu thì +163m biểu diễn độ cao là ..........

c) Nếu +100 000 đồng biểu diễn số tiền có 100 000 đồng thì -50 000 đồng biểu diễn .......

Hướng dẫn giải

a) 17 độ trên 0oC.

b) 163 m trên mực nước biển.

c) số tiền nợ 50 000 đồng

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Nếu 40km/h biểu diễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì -40km/h biểu diễn .........

b) Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 điốp biểu diễn ......

Hướng dẫn giải

a)...vận tốc của một ô tô (hoặc một phương tiện nào đó) chạy từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh;

b)..độ viễn thị.

Bài 13 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Hướng dẫn giải

Số nguyên biểu thị điểm:

- Điểm N: 2

- Điểm P: -3

- Điểm Q: -5

Bài 9 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

\(-2\in\mathbb{N},6\in\mathbb{N},0\in\mathbb{N},0\in\mathbb{Z},-1\in\mathbb{N},-1\in\mathbb{Z}\)

Hướng dẫn giải

\(-2\in N\rightarrow Sai:\) . -2 không thuộc Z

\(6\in N\rightarrow\) Đúng

\(0\in N\rightarrow\) Đúng

\(0\in Z\rightarrow\) Đúng

\(-1\in N\rightarrow Sai\) . -1 không thuộc N

\(-1\in Z\rightarrow\) Đúng

Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Tìm số đối của các số \(+7,3,-5,-2,-20\)

Hướng dẫn giải

-7,-3,5,2,20 là số đối của các số +7,3,−5,−2,−20

Bài 16 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1

Hướng dẫn giải

a) Xem hình 31; đoạn thẳng đơn vị của trục số OB.

undefined

b) A biểu diễn +3; B biểu diễn số nguyên -1; C biểu diễn số nguyên -3

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

Điền các kí hiệu \(\in,\notin\) vào chỗ trống (.....)

\(-4....\mathbb{N}\)               \(-5....\mathbb{Z}\)                     \(5....\mathbb{Z}\)

Hướng dẫn giải

\(-4\notin N\\ -5\in Z\\ 5\in Z\)

Bài 14 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Bổ sung chỗ thiếu (.....) trong các câu sau :

a) Nếu - 50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là 50km/h chạy theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn .............

b) Nếu +6 bước biểu diễn 6 bước về phía trước thì -10 bước biểu diễn........

Hướng dẫn giải

a) vận tốc của tàu hỏa là 50km/h chạy theo hướng từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

b) 10 bước về phía sau.

Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là \(+3776\) mét và độ cao của Biển Chết là \(-392\) mét thì dấu "+" và "-" biểu thì điều gì ?

Hướng dẫn giải

Dấu''+'' chỉ cao hơn mực nước biển; đấu "-" chỉ thấp hơn mực nước biển

Bài 15 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

Đội thiếu niên tiền phong lớp 6B xuất phát từ Trại O đi dọc theo đường lộ (h.17). Hãy xác định vị trí của đội :

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm