Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử học kì 1 môn toán lớp 11 có đáp án (1)

cd9ec481e58f301232976cf580845ed7
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 12 2018 lúc 21:46:48 | Được cập nhật: 15 tháng 5 lúc 21:24:55 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 542 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1MÔN: TOÁN Lớp: 11I.TR NGHI MẮ Ệ1/ xác nh hàm ốcossin 1xyx=+ là:A.{}\\| kD kpÎ=¡¢ B. {}2| k\\D kp=Ρ¢ C. |2k\\D kppÎì ü= +í ýî þ¢¡ D. 2| k\\2D kppì ü= +ýÎíî þ¢¡2/ xác nh hàm ốtan 2y x= làA.\\ ,4 2D kp pì ü= Îí ýî þ¡ B\\ ,2D kppì ü= Îí ýî þ¡ C.\\ ,2D kpì ü= Îí ýî þ¡ D. \\ ,4D kppì ü= Îí ýî þ¡ .3. Gi ph ng trình ươ3 tan 0x- .A. ()3 2x kp p= ΢ B. ()3x kpp= ΢ C. ()6 2x kp p= ΢ D. ()6x kpp= ΢4. Ph ng trình ươ2 cos 0x- có nghi là A. 6x p=. B. 23xp= 3x p=. D. 56xp= .5. Ph ng trình ươsin cos 0x x+ có bao nhiêu nghi trong kho ng ả()0;p A.0 C. .D. 3.6. Nghi ph ng trình ươtan tanx x= là A. .2kx kp= ΢ ,x kp= ΢ C. .x kp= ΢ D. .6kx kp= ΢ 7/ Gi ph ng trình ươ23 sin cos 0x x- A. ,2x kpp= ΢ B. ,x kp= ΢ ,x kp= ΢ D. ,2x kpp= ΢ .8. ọ0x là nghi ng nh nh ph ng trình ươ ươ2 23 sin sin cos cos 0x x+ Ch kh ngọ ẳđ nh đúng?ịA. 03; 22xppæ öÎç ÷è B. 03; 2xppæ öÎç ÷è C. 0; 2xppæ öÎç ÷è 00; 2xpæ öÎç ÷è .9/ Có sinh và ọ3 th giáo ầA có bao nhiêu cách ch ỗ9 ng đó ng trên tườ ộhàng ngang có ch sao cho th giáo ng gi hai sinh.ỗ ọA. 4320 B. 90 43200 D. 720 .10/ Cho các ố1, 5, 6, có th bao nhiêu nhiên có ượ ự4 ch các ch khác nhau:ữ ốA. 12 24 C. 64 D. 256 .11/ Cho giác ứABCD Có bao nhiêu vect khác vect ơ0r có đi và đi cu là các nh aể ủt giác? A. 24A B. 26C C. 24 D. 24C .12/ Cho *nÎ¥ th mãn ỏ52002nC= Tính 5nA A. 2007 B. 10010 C. 40040 240240 .13/ ủ5x trong khai tri ể12(1 )x+ ng A. 820 B. 210 C. 792 D. 220 .14 ch ba qu tr ng và hai qu đen ng nhiên hai qu Xác su cừ ượ ảhai qu tr ng là: A. 930 B. 1230 C. 1030 D. 630 .15 Gieo ng ti liên ti ế3 n. Tính xác su bi ốA :”ít nh xu hi p”ấ ấA.1( )2P A= B.3( )8P A= C. 7( )8P A= D. 1( )4P A= .16 Cho hình ch nh ậMNPQ Phép nh ti theo véc ơMNuuuur bi đi ểQ thành đi nào?ểA. Đi ểQ B. Đi ểN C. Đi ểM Đi ểP .17 Trong ph ng ẳOxy cho vect ơ()3; 2v= -ur và ng th ng ườ ẳ: 0x yD Vi ph ng trình ươđ ng th ng ườ ẳ¢D là nh ng th ng ườ ẳD qua phép nh ti theo vec-t ơvur .A. 15 0x y¢D B. 0x y¢D C. 15 0x y¢D 15 0x y¢D .18 Trong ph ng ộOxy cho hai đi ể()1;1A và ()2; 3I Phép tâm ựI ố2k=-bi đi ểA thành đi ểA¢ đi ểA¢ là A. ()0; 7A¢ B. ()7; 0A¢ C. ()7; 4A¢ ()4; 7A¢ .19/ Cho tam giác ABC Có th xác nh bao nhiêu ph ng ch các nh tam giác ượ ỉABC ?A. B. C. .20 Cho di ệABCD ọE và là trung đi ượ ủAB và CD là tr ng tâm tam giác BCD.Giao đi ng th ng ườ EG và ph ng ẳ()ACD làA. đi F. giao đi ng th ng ườ EG và AF .C. giao đi ng th ng ườ EG và AC. D. giao đi ng th ng ườ EG và CD.21/ Cho giác ứABCD có AC và BD giao nhau ạO và đi ểS không thu ph ng ẳ()ABCD Trênđo ạSC đi ểM không trùng ớS và Giao đi ng th ng ườ ẳSD ph ng ẳ()ABMlàA. giao đi ủSD và AB B. giao đi ủSD và AM .C giao đi ủSD và BK (v ớK SO AM= ). D. giao đi ủSD và MK (v ớK SO AM= ).22 Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm ọM là trung đi mầ ượ ểc ủCD CB SA Thi di hình chóp ph ng ẳ()MNP là đa giác ộ()H Hãy ch nọkh ng nh đúng A. ()H là hình thang.ộ B. ()H là hình bình hành.ộC ()H là ngũ giác.ộ D. ()H là tam giác.ộ23 Cho di ệABCD Các đi ể,P là trung đi ượ ủAB và ;CD đi trên nh BCsao cho 2BR RC =. ọS là giao đi ph ng ẳ()PQR và nh ạAD Tính ốSASD .A. B. C. 12 D. 1324 Cho di nứ ệABCD là tr ng tâm ọABDD và là đi trên nh ạBC sao cho2BM MC= ngườth ng ẳMG song song ph ngớ A. (.)BCD B. ().ABC ().ACD D. ().ABDII.T LU NỰ :Câu Gi các pt a/ả2 cos(2 03xp- b/3 cot(2 03xp+ =Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, là giao đi AC và BD. là trung ọđi AB, là đi thu đo SC sao cho ạ12SN NC= .a. Tìm giao tuy ph ng (SAC) và (SBD) (SMC) và (SBD).ế ẳb. Tìm giao đi ng th ng MN và (SBD).ể ườ ẳCâu Tìm ng ch ứ6x trong khai tri ể212 0)nx xxæ ö- ¹ç ÷è bi th ỏ()()4 47 63 5n nC n+ +- .Câu 4: Trong ph ng Oxy cho M(0;2); ẳvr =(1;2). Và ng tròn ườ()()()2 2: 16C y- =Tìm nh và ng tròn (C) qua phép nh ti theo véc ườ ơvr