Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề ôn luyện kiểm tra 1 tiết kì 1 môn toán học lớp 11 mã đề 404

d4f95314d1f775e74d6d2b9ea06b0865
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 12 2018 lúc 3:26 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:39 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
S? GD&?T ??K L?K
TR??NG THPT PHAN B?I CHU
(?? thi c 03 trang)
?? ki?m tra 1 ti?t N?M H?C 2018 - 2019
MN Ton 11 - Kh?i l?p 11
Th?i gian : 45 pht(khng k? th?i gian pht ??)

H? v tn h?c sinh :..................................................... S? bo danh : ...................


Cu 1. Cho ?i?m A(1; 1) ?i?m B(0 ; 2). Bi?t r?ng php v? t? tm t? s? k = bi?n ?i?m A v B l?n l??t thnh ?i?m A' v B'. Tnh ?? di A'B' ?
A. 2. B. 4. C. . D. .
Cu 2. Ch?n pht bi?u ?ng?
A. Php ??ng d?ng bi?n m?t tam gic thnh tam gic b?ng v?i n.
B. Php chi?u vung gc ln ???ng th?ng cho tr??c l php d?i hnh.
C. Php v? t? bi?n m?t ???ng th?ng thnh ???ng th?ng song song ho?c trng v?i n.
D. Php ??ng d?ng l php d?i hnh.
Cu 3. Cho hnh ch? nh?t ABCD c M, N, K, I, O, E l?n l??t l trung ?i?m c?a AB, CD, AD, BC, IK, KO. Gi? s? c m?t php ??ng d?ng bi?n hnh thang EKAM thnh hnh thang NDAB. H?i F l h?p thnh c?a cc php bi?n hnh no sau ?y?
A. Php quay tm E gc quay 180o v php v? t? tm D t? s? k = 2.
B. Php t?nh ti?n theo vect? v php v? t? tm B t? s? k = 2.
C. Php t?nh ti?n theo vect? v php v? t? tm M t? s? k = 2.
D. Php quay tm O gc quay 90o v php v? t? tm O t? s? k = .
Cu 4. Cho hai ?i?m A, B c? ??nh. D?ng ???ng trn tm A bn knh. G?i M l ?i?m di ??ng trn ???ng trn tm . D?ng hnh bnh hnh . Tm qu? tch ?i?m N.
A. ???ng trn tm B bn knh .
B. ???ng trn tm A'( ??i x?ng A qua B) v bn knh b?ng .
C. ???ng trn tm I (l trung ?i?m AB) bn knh b?ng AB/2.
D. ???ng trn tm B' (??i x?ng v?i B qua A) v bn knh b?ng .
Cu 5. Cho hai ?i?m phn bi?t A v . Ch?n kh?ng ??nh Sai:
A. C v s? php quay bi?n A thnh.
B. C v s? php t?nh ti?n bi?n A thnh.
C. C v s? php v? t? bi?n A thnh .
D. C v s? php ??ng d?ng bi?n A thnh .
Cu 6. Cho hnh vung ABCD tm O. H?i php quay tm O gc quay 360o bi?n ?i?m B thnh ?i?m no?
A. ?i?m . B. ?i?m . C. ?i?m . D. ?i?m .
Cu 7. Cho hnh vung ABCD (cc ??nh ?nh theo th? t? ng??c chi?u quay kim ??ng h?) tm O. Tm ?nh c?a tam gic AOD khi th?c hi?n lin ti?p php quay tm O gc quay- 90o v php v? t? tm O t? s? k = 1.
A. Tam gic . B. Tam gic. C. Tam gic . D. Tam gic.
Cu 8. Trong m?t ph?ng t?a ??, v??i la? nh??ng s? cho tr???c, xe?t phe?p bi?n hi?nh bi?n m?i ?i?m M(x ; y) tha?nh ?i?m M' (x' ; y') trong ?o?: . Cho hai ?i?mM(x1 ; y1), N(x2 ; y2), go?i M' v N' l?n l???t la? a?nh cu?a qua phe?p bi?n hi?nh . Khi ?o? khoa?ng ca?ch d gi??a M' va? N' b??ng:
A. .d = . B. .d = .
C. .d = . D. .d = .


Cu 9. Trong cc ??i t??ng: con c (hnh D), con b??m (hnh C), con mo (hnh A), con ng?a (hnh B), hnh no c php quay gc 1800 ?
A. . B. . C. . D. .
Cu 10. Tm ph??ng trnh ???ng th?ng d' l?nh c?a ???ng th?ng d: 3x + y - 4 = 0 qua php v? t? tm O t? s?
k = 2?
A. 3x + y -8 = 0. B. 3x - y +8 = 0. C. x - 3y - 4 = 0. D. x - 3y + 4 = 0.
Cu 11. Cho hai ???ng th?ng d1: x -2y+ 1 = 0 v ???ng th?ng d2: 2x + y - 3 = 0. Bi?t r?ng c m?t php quay tam I gc quay bi?n d1 thnh d2. Tm t?a ?? I v gc ?
A. I(2; 0) v = 45o. B. I(1; 1) v = 90o. C. I(-1; -1) v = 60o. D. I(1; 2) v = 60o.
Cu 12. Tm t?a ?? ?nh c?a ?i?m M (1; - 2) khi th?c hi?n lin ti?p php quay tm O gc quay - 90o v php v? t? tm O t? s? k = 2?
A. (-2; -4). B. (- 4; - 2) C. ( 4; 2). D. (2; 4).
Cu 13. Tm ph??ng trnh ???ng th?ng d' l ?nh c?a ???ng th?ng d: x + 2y -3 = 0 qua php quay tm O gc quay - 90o.
A. x + 2y + 6 = 0. B. 2x -y - 3 = 0. C. 2x + y + 3 = 0. D. x - 2y - 6 = 0.
Cu 14. Trong m?t ph?ng t?a ??, cho ???ng th?ng d: 3x + y - 9 = 0. Ti?m phe?p ti?nh ti?n theo ve?ct? co? gia? song song v??i Ox bi?n tha?nh ?i qua ?
A. . B. . C. . D. .
Cu 15. Cho ???ng th?ng d: 2x + y + 1 = 0. Bi?t r?ng c php v? t? t? s? k = - 2 bi?n ???ng th?ng d thnh chnh n. Tm t?a ?? ?i?m I.
A. I(1; 2). B. I(- 1; 1). C. I(2; - 1). D. I (0; 1).
Cu 16. Cho ???ng trn (O) v hai ?i?m A, . M?t ?i?m M thay ??i trn ???ng trn (O) bn knh R. Tm qu? tch ?i?m M' sao cho: ?
A. ???ng trn tm O' bn knh R v?i O' l ?nh c?a ?i?m O qua php t?nh ti?n theo vect? .
B. ???ng trn tm O' bn knh R v?i O' l ?nh c?a ?i?m O qua php t?nh ti?n theo vect? .
C. ???ng trn tm O' bn knh R v?i O' l ?nh c?a ?i?m O qua php t?nh ti?n theo vect? .
D. ???ng trn tm O' bn knh R v?i O' l ?nh c?a ?i?m O qua php t?nh ti?n theo vect? .
Cu 17. Gi? s? . M?nh ?? no sau ?y sai?
A. . B. l hnh bnh hnh. C. . D. .
Cu 18. Cho ?i?m M(3; - 2) v vect? = (- 1; 1). Bi?t M l ?nh c?a N qua php t?nh ti?n theo vect? . H?i t?a ?? ?i?m N?
A. N(4; -3). B. N (- 4;3). C. N(2; -1). D. N(1; 0).
Cu 19. Cho hai hnh hnh vung ABCD v BEFG c ?? di c?nh khc nhau( th? t? cc ??nh ng??c chi?u quay c?a kim ??ng h?). G?i M v N l?n l??t l trung ?i?m c?a AG v CE. Khi ? tam gic BMN t?n t?i l tam gic g?
A. Vung. B. Cn t?i M. C. Vung cn. D. ??u.
Cu 20. Tm t?a ?? ?nh c?a ?i?m M( - 2; 3) qua php t?nh ti?n theo vect? = (- 1;5)?
A. (- 3; 8). B. (- 1; - 2). C. (-2; 5). D. (-1; 3).

Cu 21. Ch?n pht bi?u ?ng?
A. Php quay bi?n m?t ???ng th?ng thnh ???ng th?ng vung gc v?i n.
B. Php d?i hnh b?o ton gc.
C. Php v? t? bi?n m?t ???ng trn thnh m?t ???ng trn c cng bn knh.
D. Php quay gc quay 180o l php ??ng nh?t.
Cu 22. Tm ph??ng trnh ???ng trn (C') l ?nh c?a ???ng trn (C):(x + 2)2 + (y - 4)2 = 9 qua php t?nh ti?n theo vect?= (5; 4)?
A. (x - 3)2 + (y + 8)2 = 9. B. (x - 3)2 + (y - 8)2 = 9.
C. x2 + (y - 7 )2 = 3. D. (x - 7)2 + y2 = 3.
Cu 23. Tm ph??ng trnh ???ng th?ng d' l ?nh c?a ???ng th?ng d: 3x + 2y + 6 = 0 qua php t?nh ti?n theo vect? = (3; 1)?
A. 3x + 2y - 5 = 0. B. 2x + 3y - 5 = 0. C. 3x + 2y - 10 = 0. D. 3x - y + 1 = 0.
Cu 24. Cho hai ?i?m c? ??nh trn ???ng trn v thay ??i trn ???ng trn ?, l ???ng knh. Khi ? qu? tch tr?c tm c?a l:


A. Cung trn c?a ???ng trn ???ng knh .
B. ???ng trn tm , bn knh l ?nh c?a qua
C. . ?o?n th?ng n?i t? t?i chn ???ng cao thu?c c?a .
D. ???ng trn tm bn knh l ?nh c?a qua .

Cu 25. Cho hnh bnh hnh , hai ?i?m c? ??nh, tm di ??ng trn ???ng trn . Khi ? qu? tch trung ?i?m c?a c?nh :

A. l ???ng th?ng .
B. l ???ng trn l ?nh c?a qua php quay tm I gc quay 180o
C. l ???ng trn (C') l ?nh c?a (C) qua php t?nh ti?n theo vect?
D. l ???ng trn tm I bn knh .------ H?T ------