Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán học lớp 11 (3)

80c18d08824d3a0cc291e9d0eaddb176
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 12 2018 lúc 2:24 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 6:30 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 323 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
M?I NG??I C LNG GIP ?? TH MUA HNG ?NG H? EM NH. CH? EM C BN: C PH NGUYN CH?T, TINH B?T NGH?, S?A ONG CHA, M?T ONG R?NG, TR GIA LAI, TIU CHN V?. CM ?N M?I NG??I!

?? 1
Cu 1: Khai tri?n nh? th?c theo l?y th?a c s? m? gi?m d?n c?a x ta ???c t?ng 3 s? h?ng ??u l:
A. B.
C. D.
Cu 2: M?t h?p ??ng 7 bi xanh, 5 bi ??, 4 bi vng. C bao nhiu cch l?y 7 vin bi ?? c? 3 mu, trong ? c 3 bi xanh v nhi?u nh?t 2 bi ?? ?
A. B. C. D.
Cu 3: C 3 chi?c h?p m?i h?p ??ng 2 vin bi xanh v 8 vin bi ??. L?y ng?u nhin t? m?i h?p 1 vin bi. Tnh xc su?t ?? trong 3 vin bi l?y ???c c t nh?t 1 vin bi xanh.
A. B. C. D.
Cu 4: Gieo hai con sc s?c cn ??i ??ng ch?t. Tnh xc su?t ?? hi?u s? ch?m trn m?t xu?t hi?n c?a hai con sc s?c b?ng 1?
A. B. C. D.
Cu 5: C hai hm, m?i hm ch?a 5 t?m th? ?nh s? t? 1 ??n 5. Rt ng?u nhin t? m?i hm 1 t?m th?. Xc su?t ?? 2 th? rt ra ??u ghi s? l? l:
A. B. C. D.
Cu 6: M?t nhm b?n c 4 nam v 4 n? ng?i ng?u nhin vo m?t bn trn. Tnh xc su?t ?? cc b?n nam v n? ng?i xen k? nhau.
A. B. C. D.
Cu 7: Ba x? th? ??c l?p cng b?n vo 1 t?m bia. Bi?t r?ng xc su?t b?n trng m?c tiu c?a ba ng??i ? l?n l??t l Tnh xc su?t ?? c t nh?t m?t x? th? b?n trng ?
A. B. C. D.
Cu 8: C bao nhiu s? t? nhin g?m 4 ch? s? ?i m?t khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 9: C bao nhiu cch s?p x?p ch? ng?i cho 5 ng??i khch ng?i quanh 1 bn trn ?
A. B. C. D.
Cu 10: Cho ph??ng trnh . Khi ? tch cc nghi?m c?a ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 11: S? h?ng th? 6 trong khai tri?n l:
A. B. C. D.
Cu 12: C th? l?p ???c bao nhiu s? ?i?n tho?i c 10 ch? s? c ??u 098?
A. B. C. D.
Cu 13: T? cc s? c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 5 ch? s?, ?i m?t khc nhau m trong ? nh?t thi?t ph?i c m?t ch? s? 5 ?
A. B. C. D.
Cu 14: M?t h?i ngh? bn trn c phi ?on c?a cc n??c: Anh 3 ng??i, Nga 5 ng??i, M? 2 ng??i, Php 3 ng??i, Trung Qu?c 4 ng??i. H?i c bao nhiu cch s?p x?p ch? ng?i cho m?i thnh vin sao cho ng??i cng qu?c t?ch th ng?i c?nh nhau ?
A. B. C. D.
Cu 15: M?t t? c 8 em g?m 5 n? v 3 nam. H?i c bao nhiu cch s?p x?p cc em ??ng thnh m?t hng d?c ?? vo l?p sao cho cc b?n n? ??ng chung v?i nhau ?
A. B. C. D.
Cu 16: G?i X l t?p h?p cc s? t? nhin c 4 ch? s? khc nhau ???c t?o thnh t? cc ch? s? L?y ng?u nhin 1 s? trong t?p h?p X. Tnh xc su?t ?? s? ???c ch?n th?a mn cc ch? s? ??ng sau l?n h?n cc ch? s? ??ng tr??c n.
A. B. C. D.
Cu 17: S? l??ng cc nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 18: Trn ???ng trn cho ?i?m phn bi?t. S? cc tam gic c ??nh trong s? cc ?i?m ? cho l:
A. B. C. D.
Cu 19: Tm s? h?ng khng ch?a x trong khai tri?n c?a nh? th?c .
A. B. C. D.
Cu 20: M?t h?p ch?a 10 qu? c?u ?nh s? t? 1 ??n 10. C bao nhiu cch l?y t? h?p ? 2 qu? c?u sao cho tch cc s? ghi trn 2 qu? c?u l m?t s? ch?n ?
A. B. C. D.
?P N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
?? 2
Cu 1: C bao nhiu cch s?p x?p 3 nam v 3 n? ng?i vo m?t b?ng gh? di g?m 6 ch? sao cho nam, n? xen k? nhau ?
A. B. C. D.
Cu 2: C su qu? c?u xanh ?nh s? t? 1 ??n 6, n?m qu? c?u ?? ?nh s? t? 1 ??n 5 v b?n qu? c?u vng ?nh s? t? 1 ??n 4. H?i c bao nhiu cch l?y ra ba qu? c?u v?a khc mu v?a khc s? ?
A. B. C. D.
Cu 3: Cho l hai bi?n c? trong cng php th? T no ?. Bi?t v . Kh?ng ??nh no sau ?y l ?ng ?
A. l hai bi?n c? khng xung kh?c.
B. l hai bi?n c? xung kh?c.
C. l hai bi?n c? ??c l?p.
D. v?i l?n l??t l cc k?t qu? thu?n l?i c?a
Cu 4: Tch cc nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 5: Tm h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n bi?t r?ng .
A. B. C. D.
Cu 6: Cho ?a gic ??u 20 ??nh n?i ti?p ???ng trn tm O. Ch?n ng?u nhin 4 ??nh c?a ?a gic ?. Tnh xc su?t ?? 4 ??nh ???c ch?n l cc ??nh c?a m?t hnh ch? nh?t.
A. B. C. D.
Cu 7: M?t h?c sinh mu?n chon 20 trong 30 cu tr?c nghi?m. H?c sinh ? ? ch?n ???c 5 cu. Tm s? cch ch?n cc cu cn l?i ?
A. B. C. D.
Cu 8: M?t t? c 6 h?c sinh nam v 4 h?c sinh n?. Ch?n ng?u nhin 4 h?c sinh. Xc su?t ?? trong 4 h?c sinh ???c ch?n lun c h?c sinh n? l:
A. B. C. D.
Cu 9: C bao nhiu s? t? nhin c 5 ch? s? m khi ta vi?t cc ch? s? theo th? t? ng??c l?i th gi tr? c?a n khng thay ??i?
A. B. C. D.
Cu 10: T? t?p l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c nhi?u nh?t hai ch? s??
A. B. C. D.
Cu 11: Bi?t . Khi ?, gi tr? c?a bi?u th?c l:
A. B. C. D.
Cu 12: Trong khai tri?n ta c s? h?ng th? hai l v s? h?ng th? ba l . Tm n ?
A. B. C D.
Cu 13: C bao nhiu cch s?p x?p ch? ng?i cho 4 nam v 4 n? ng?i vo 8 gh? x?p thnh 2 dy sao cho nam n? ng?i ??i di?n nhau ?
A. B. C. D.
Cu 14: Xc su?t b?n trng c?a m?t ng??i b?n sng l Tnh xc su?t ?? trong 3 l?n b?n ??c l?p, ng??i ? b?n trng ?ch t nh?t m?t l?n.
A. B. C. D.
Cu 15: C hai hm, m?i hm ch?a 5 t?m th? ?nh s? t? 1 ??n 5. Rt ng?u nhin t? m?i hm 1 t?m th?. Xc su?t ?? 2 th? rt ra ??u ghi s? l? l:
A. B. C. D.
Cu 16: Gieo m?t ??ng xu lin ti?p 3 l?n. Xc su?t c?a bi?n s? A: "k?t qu? c?a 3 l?n gieo nh? nhau" l:
A. B. C. D.
Cu 17: C th? nh?n ???c bao nhiu xu khc nhau b?ng cch s?p x?p l?i cc ch? ci c?a BINHTHUAN
A. B. C. D.
Cu 18: C bao nhiu s? c 4 ch? s? m cc ch? s? c?a n t?ng d?n ho?c gi?m d?n ?
A. B. C. D.
Cu 19: Cho ph??ng trnh . Khi ? t?ng cc nghi?m c?a ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 20: C 3 lo?i cy v 4 h? tr?ng cy. H?i c m?y cch tr?ng cy n?u m?i h? tr?ng 1 cy v m?i lo?i cy ph?i c t nh?t 1 cy ???c tr?ng ?
A. B. C. D.

?P N:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 3
Cu 1: C?n phn cng ba b?n t? m?t t? c 10 b?n ?? tr?c nh?t. H?i c bao nhiu cch phn cng khc nhau ?
A. 720. B. 30. C. 360. D. 120.
Cu 2: M?t h?p ???ng b?n vin bi xanh, ba vin bi ?o? va? hai vin bi va?ng. Cho?n ng?u nhin hai vin bi. Tm xa?c su?t P ?? cho?n ????c hai vin bi cu?ng ma?u.
A. B. C. D.
Cu 3: C 5 nh Ton h?c nam, 3 nh Ton h?c n? v 4 nh V?t l nam. L?p m?t ?on cng tc 3 ng??i c?n c c? nam v n?. C?n c c? nh Ton h?c v nh V?t l. H?i c bao nhiu cch l?p ?
A. 220. B. 90. C. 32. D. 1320.
Cu 4: Trong k thi THPT Qu?c Gia n?m 2016 c 4 mn thi tr?c nghi?m v 4 mn thi t? lu?n. M?t gio vin ???c b?c th?m ng?u nhin ?? ph? trch coi thi 5 mn. Tm xc su?t P ?? gio vin ? ph? trch coi thi t nh?t 2 mn tr?c nghi?m.
A. B. C. D.
Cu 5: T? c?a An v Bnh c 7 h?c sinh. S?p x?p 7 h?c sinh ?y theo m?t hng d?c m An ??ng ??u hng, Bnh ??ng cu?i hng. H?i c bao nhiu cch s?p x?p nh? v?y ?
A. 120. B. 5040. C. 240. D. 216.
Cu 6: Gi?i ph??ng trnh . Bi?t s? nguyn d??ng n th?a mn
A. B. C. D.
Cu 7: Trong m?t ph?ng c 6 ???ng th?ng song song v?i nhau v 8 ???ng th?ng khc c?ng song song v?i nhau ??ng th?i c?t 6 ???ng th?ng ? cho. H?i c bao nhiu hnh bnh hnh ???c t?o nn b?i 14 ???ng th?ng ? cho ?
A. 48. B. 320. C. 420. D. 96.
Cu 8: Cho n s? nguyn d??ng th?a mn . Tm s? h?ng ch?a trong khai tri?n nh? th?c Niu-t?n
A. B. C. D.
Cu 9: G?i S l t?p h?p t?t c? cc s? t? nhin g?m ba ch? s? phn bi?t ???c ch?n t? cc ch? s? 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Ch?n ng?u nhin m?t s? t? S, tnh xc su?t P ?? s? ???c ch?n l s? ch?n.
A. B. C. D.
Cu 10: Tm s? nghi?m c?a ph??ng trnh
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Cu 11: M?t ?a gic l?i 20 c?nh c bao nhiu ???ng cho ?
A. 190. B. 380. C. 180. D. 170.
Cu 12: ?? ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m t? m?t cng ty s?a, ng??i ta ? gi? ??n b? ph?n ki?m nghi?m 5 h?p s?a cam, 4 h?p s?a du v 3 h?p s?a nho. B? ph?n ki?m nghi?m ch?n ng?u nhin 3 h?p s?a ?? phn tch m?u. Tnh xc su?t P ?? 3 h?p s?a ???c ch?n c c? 3 lo?i.
A. B. C. D.
Cu 13: Trong khng gian cho t?p h?p g?m 9 ?i?m trong ? khng c 4 ?i?m no ??ng ph?ng. H?i c th? l?p ???c bao nhiu t? di?n v?i cc ??nh thu?c t?p h?p ? cho ?
A. 126. B. 3024. C. 36. D. 94.
Cu 14: Tm gi tr? c?a bi?u th?c
A. B. C. D.
Cu 15: G?i S l t?p h?p t?t c? cc s? t? nhin g?m ba ch? s? phn bi?t ???c ch?n t? cc ch? s? 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Ch?n ng?u nhin m?t s? t? S, tnh xc su?t P ?? s? ???c ch?n l s? ch?n.
A. B. C. D.
Cu 16: Xa?c su?t b??n tru?ng mu?c tiu cu?a m?t v?n ??ng vin khi b??n m?t vin ?a?n la? 0,6. Ng???i ?o? b??n hai vin ?a?n m?t ca?ch ??c l?p. Ti?m xa?c su?t P ?? m?t vin ?a?n tru?ng mu?c tiu va? m?t vin ?a?n tr???t mu?c tiu.
A. B. C. D.
Cu 17: C hai h?p ch?a cc qu? c?u. H?p th? nh?t ch?a 6 qu? c?u tr?ng, 4 qu? c?u ?en. H?p th? hai ch?a 4 qu? c?u tr?ng, 6 qu? c?u ?en. T? m?i h?p l?y ng?u nhin m?t qu?. Tm xc su?t P ?? l?y ra hai qu? khc mu.
A. B. C. D.
Cu 18: Bi?t h? s? c?a trong khai tri?n l 90. Hy tm n.
A. B. C. D.
Cu 19: T? cc s? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c bao nhiu cch ch?n m?t s? ho?c l s? ch?n ho?c l s? nguyn t? ?
A. 3. B. 5. C. 9. D. 7.
Cu 20: M?t h?p ???ng chi?n the? ?a?nh s? t?? 1 ??n 9. Tm xc su?t P ?? ru?t ng?u nhin hai the? r?i nhn hai s? ghi trn the? v??i nhau c k?t qua? nh?n ????c la? m?t s? ch??n.
A. B. C. D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 4
Cu 1: Cho hai ???ng th?ng song song v Trn l?y 17 ?i?m phn bi?t, trn l?y 20 ?i?m phn bi?t. Tnh s? tam gic c cc ??nh l 3 ?i?m trong 37 ?i?m ? ch?n trn v
A. 3230. B. 2720. C. 340. D. 5950.
Cu 2: M?t nhm h?c sinh c 7 em nam v 3 em n?. Ng??i ta c?n ch?n ra 5 em trong nhm tham gia ??ng di?n th? d?c. Trong 5 em ???c ch?n, yu c?u khng c qu m?t em n?. H?i c bao nhiu cch ch?n ?
A. 105. B. 126. C. 231. D. 21.
Cu 3: H?i c bao nhiu s? t? nhin g?m 4 ch? s? khc nhau v n?m trong kho?ng (2000; 4000).
A. 1008. B. 1006. C. 1016. D. 1012.
Cu 4: Cho s? nguyn d??ng n th?a mn ?i?u ki?n . G?i l s? h?ng ch?a trong khai tri?n theo cng th?c nh? th?c Niu_t?n c?a bi?u th?c . Tm s? h?ng
A. B. C. D.
Cu 5: M?t bi tr?c nghi?m khch quan c 10 cu h?i. M?i cu h?i c 4 ph??ng n tr? l?i. H?i c bao nhiu ph??ng n ch?n tr? l?i ?
A. B. 4. C. 40. D.
Cu 6: Cho t?p A l m?t t?p h?p c 20 ph?n t?. H?i c bao nhiu t?p con c?a t?p A ?
A. B. C. 20. D.
Cu 7: M?t t? c 7 nam sinh v 4 n? sinh. Gio vin c?n ch?n 3 h?c sinh x?p bn gh? c?a l?p, trong ? c t nh?t 1 nam sinh. H?i c bao nhiu cch ch?n ?
A. 161. B. 165. C. 28. D. 990.
Cu 8: C bao nhiu s? t? nhin l? g?m 4 ch? s? khc nhau v l?n h?n 6000 ?
A. 1008. B. 3003. C. 24000. D. 1800.
Cu 9: Trong ??t ?ng ph d?ch MERS-CoV, S? Y t? thnh ph? ? ch?n ng?u nhin 3 ??i phng ch?ng d?ch c? ??ng trong 5 ??i c?a Trung tm y t? d? phng thnh ph? v 20 ??i c?a cc Trung tm y t? c? s? ?? ki?m tra cng tc chu?n b?. Tm xc su?t P ?? t nh?t 2 ??i c?a Trung tm y t? c? s? ???c ch?n.
A. B. C. D.
Cu 10: Tm t?t c? gi tr? l s? nguyn d??ng tho? mn b?t ph??ng trnh:
A. B. C. D.
Cu 11: Cho ?a gic ??u ??nh, v . Tm bi?t r?ng ?a gic ? cho c 27 ???ng cho.
A. B. C. D.
Cu 12: M?t h?p ???ng b?n vin bi xanh, ba vin bi ?o? va? hai vin bi va?ng. Cho?n ng?u nhin hai vin bi. Tm xa?c su?t P ?? cho?n ????c hai vin bi khc ma?u.
A. B. C. D.
Cu 13: M?t l?p c 40 h?c sinh ??ng k ch?i t nh?t m?t trong hai mn th? thao bng ? v c?u lng. C 30 em ??ng k mn bng ?, 25 em ??ng k mn c?u lng. H?i c bao nhiu em ??ng k c? hai mn th? thao ?
A. 5. B. 15. C. 10. D. 20.
Cu 14: Tm gi tr? c?a bi?u th?c
A. B. C. D.
Cu 15: Tm t?p nghi?m S c?a b?t ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 16: T? cc ch? s? 1; 2; 3; 4; 5; 6, ng??i ta l?p t?t c? cc s? g?m 4 ch? s? ?i m?t khc nhau. Ch?n ng?u nhin m?t s? trong cc s? l?p ???c. Tm xc su?t P ?? s? ???c ch?n chia h?t cho 3.
A. B. C. D.
Cu 17: C hai h?p ch?a cc qu? c?u. H?p th? nh?t ch?a 6 qu? c?u tr?ng, 4 qu? c?u ?en. H?p th? hai ch?a 4 qu? c?u tr?ng, 6 qu? c?u ?en. T? m?i h?p l?y ng?u nhin m?t qu?. Tm xc su?t P ?? l?y ra hai qu? cng mu.
A. B. C. D.
Cu 18: Trong khai tri?n c?a ta c s? h?ng ??u l 1, s? h?ng th? hai l 24x, s? h?ng th? ba l. Hy tm a v n .
A. B. C. D.
Cu 19: G?i l s? h?ng khng ch?a trong khai tri?n . Tm s? h?ng
A. B. C. D.
Cu 20: M?t t? c 8 em nam v 2 em n?. Ng??i ta c?n ch?n ra 5 em trong t? tham d? cu?c thi h?c sinh thanh l?ch c?a tr??ng. Yu c?u trong cc em ???c ch?n ph?i c t nh?t m?t em n?. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. 192. B. 196. C. 252. D. 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 5
Cu 1: Cho ph??ng trnh . Hoi ph??ng trnh c bao nhiu nghi?m?
A. B. C. D.
Cu 2: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 5 ch? s? v l?n h?n ?
A. B. C. D.
Cu 3: S? cch m?c n?i ti?p bng ?n ???c ch?n t? bng ?n khc nhau l
A. B. C. D.
Cu 4: . M?t t? h?c sinh c nam v n?. Ch?n ng?u nhin ng??i. Tnh xc su?t sao cho ng??i ???c ch?n khng c n? no c?.
A. B. C. D.
Cu 5: M?t nhm b?n c ng??i, trong ? c An v H?ng. Hoi c bao nhiu cch s?p x?p b?n ng?i trn bn trn c ch? ng?i, trong ? An v H?ng khng ng?i c?nh nhau.
A. B. C. D.
Cu 6: Gieo 1 con sc x?c cn ??i v ??ng ch?t. Xc su?t xu?t hi?n m?t l? l
A. B. C. D.
Cu 7: Cho . Tnh t?ng t?t c? cc h? s? trong khai tri?n .
A. B. C. D.
Cu 8: M?t nhm b?n c ng??i, trong ? c Ngn v Chu ng?i ng?u nhin quanh 1 bn trn. Xc su?t ?? Ngn v Chu khng ng?i c?nh nhau l.
A. B. C. D.
Cu 9: Cho . T? t?p A c th? l?p ???c bao nhiu s? ch?n c ch? s? khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 10: Vi?t khai tri?n c?a nh? th?c . Kh?ng ??nh no sau ?y ?ng?
A.
B.
C.
D.
Cu 11: H? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n thnh ?a th?c l:
A. B. C. D.
Cu 12: Tnh t?ng t?t c? cc nghi?m c?a ph??ng trnh l
A. B. C. D.
Cu 13: M?t h?p ??ng vin bi mu xanh, vin bi mu vng. C bao nhiu cch l?y ra vin bi b?t k??
A. B. C. D.
Cu 14: M?t h?p d?ng vin bi xanh v vin bi vng. C bao nhiu cch l?y ra vin bi c ?? 2 mu v s? bi xanh nhi?u h?n s? bi vng?
A. B. C. D.
Cu 15: M?t h?c sinh c quy?n sch ?i m?t khc nhau, trong ? c quy?n sch Ton, quy?n sch Anh v?n, Ha. S? cch s?p x?p cc quy?n sch ln trn m?t k? di sao cho ca?c quy?n mn Ha x?p k? nhau
A. B. C. D.
Cu 16: M?t t? h?c sinh c nam v n?. Ch?n ng?u nhin ng??i. Tnh xc su?t sao cho ng??i ???c ch?n c t nh?t m?t n?.
A. B. C. D.
Cu 17: M?t t? h?c sinh c nam v n?. Ch?n ng?u nhin ng??i. Tnh xc su?t sao cho ng??i ???c ch?n c t nh?t n?.
A. B. C. D.
Cu 18: ? m?t tr??ng m?m non, c gio mua v? qu? cam, qu? qut v qu? l b? sung dinh d??ng cho tr? suy dinh d??ng trong ? c An, Bnh v Thy. M?i tr? qu? khc lo?i. Xc su?t ?? An, Bnh v Thy nh?n cng lo?i qu? gi?ng nhau
A. B. C. D.
Cu 19: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c ch? s??
A. B. C. D.
Cu 20: M?t h?p ??ng vin bi mu xanh, vin bi ??, vin bi mu vng. C bao nhiu cch ch?n t? h?p ? ra vin bi trong ? c t nh?t vin bi xanh?
A. B. C. D.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
?? 6
Cu 1: M?t bnh ch?a vin bi, v?i vin bi tr?ng, vin bi ?en, vin bi ??. L?y ng?u nhin vin bi. Tnh xc su?t l?y ???c c? vin bi ??.
A. B. C. D.
Cu 2: S?p x?p n?m b?n h?c sinh An, Bnh, Chi, D?ng, L? vo m?t chi?c gh? di c ch? ng?i. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho b?n An v b?n D?ng lun ng?i ? hai ??u gh??
A. B. C. D.
Cu 3: Vi?t khai tri?n c?a ?
A.
B.
C.
D.
Cu 4: Nghi?m c?a ph??ng trnh thu?c kho?ng no sau ?y.
A. B. C. D.
Cu 5: M?t nhm h?c sinh c b?n nam v b?n n? c bao nhiu cch ch?n ra b?n trong ? c b?n nam v b?n n??
A. B. C. D.
Cu 6: M?t ?? ki?m tra Ton Gi?i tch ch??ng c?a kh?i c cu tr?c nghi?m. M?i cu h?i c ph??ng n l?a ch?n , trong ? ch? c ?p n ?ng. M?t h?c sinh khng h?c bi nn ?nh h h?a cu tr? l?i. Tnh xc su?t ?? h?c sinh nh?n ???c ?i?m (k?t qu? lm trn ??n 4 ch? s? sau d?u ph?y th?p phn).
A. B. C. D.
Cu 7: Cho . T? t?p A c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c ch? s??
A. B. C. D.
Cu 8: Cho . T? t?p A c th? l?p ???c bao nhiu s? l? c 5 ch? s? ?i m?t khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 9: Trong b?ng khai tri?n c?a nh? th?c , h? s? c?a l:
A. B. C. D.
Cu 10: M?t ng??i b?n sng cch bia ? 3 v? tr khc nhau: H?i xc su?t ?? ng??i ? b?n trng ? 2 v? tr l bao nhiu, bi?t xc su?t b?n trng ? m?i v? tr t? l? ngh?ch v?i kho?ng cch ??ng
A. B. C. D.
Cu 11: M?t nhm h?c sinh c 4 nam v 3 n?. C bao nhiu cch ch?n 3 b?n?
A. B. C. D.
Cu 12: Cho . T? t?p A c th? l?p ???c bao nhiu kha m?t m, bi?t m?i kha m?t m c 4 ch? s? khc nhau v theo th? t? t?ng d?n v chia h?t cho
A. B. C. D.
Cu 13: M?t t? h?c sinh c 7 nam v 3 n?. Ch?n ng?u nhin 2 ng??i. Tnh xc su?t sao cho 2 ng??i ???c ch?n c ?ng m?t ng??i n?.
A. B. C. D.
Cu 14: M?t bnh ch?a vin bi, v?i vin bi tr?ng, vin bi ?en, vin bi ??. L?y ng?u nhin vin bi. Tnh xc su?t l?y ???c c? vin bi khng c mu ??.
A. B. C. D.
Cu 15: M?t ?? ki?m tra Ton Gi?i tch ch??ng c?a kh?i c cu tr?c nghi?m, m?i cu ?ng h?c sinh nh?n ???c . M?i cu h?i c ph??ng n l?a ch?n , trong ? ch? c ?p n ?ng. M?t h?c sinh khng h?c bi nn ?nh h h?a cu tr? l?i. Tnh xc su?t ?? h?c sinh nh?n ???c ?i?m (k?t qu? lm trn ??n 4 ch? s? sau d?u ph?y th?p phn).
A. B. C. D.
Cu 16: Ban ch?p hnh lin chi ?on kh?i c nam, n?. C?n thnh l?p m?t ban ki?m tra g?m ng??i trong ? c t nh?t n?. S? cch thnh l?p ban ki?m tra l:
A. B. C. D.
Cu 17: T?p nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l
A. B.
C. D.
Cu 18: Tnh b?ng:
A. B. C. D.
Cu 19: C bao nhiu cch s?p x?p b?n ng?i trn m?t bi di c v? tr?
A. B. C. D.
Cu 20: C n? sinh tn l Hu?, H?ng, Lan, H??ng v nam sinh tn l An, Bnh, Hng, D?ng cng ng?i quanh m?t bn di c ch?. H?i c bao nhiu cch s?p x?p bi?t nam v n? ng?i xen k? nhau?
A. B. C. D.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 7
Cu 1: M?t t? h?c sinh cnam vn?. Ch?n ng?u nhinng??i. Tnh xc su?t sao chong??i ???c ch?n khng c n? no c?.
A. B. C. D.
Cu 2: C bao nhiu cch x?pb?n nam vb?n n? vo gh? sao cho nam v n? ng?i xen k? nhau?
A. B. C. D.
Cu 3: M?t h?p cbi ?? v bi vng. L?y t? trong h?p rabi. H?i c m?y cch l?y n?u cbi ?? vbi vng?
A. B. C. D.
Cu 4: M?t bnh ??ngvin bi xanh vvin bi ?? ch? khc nhau v? mu. L?y ng?u nhinvin bi. Tnh xc su?t ?? ???c t nh?tvin bi xanh.
A. B. C. D.
Cu 5: Gi?i b?t ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 6: M?t cu?c khiu v? cnam vn?. Ng??i ta ch?n c th? t? nam vn? ?? ghp thnh c?p. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. B. C. D.
Cu 7: Tm s? h?ng khng ch?atrong khai tri?n c?a nh? th?c:
A. B. C. D.
Cu 8: T? cc ch? s?thi?t l?p t?t c? cc s? cch? s? khc nhau. H?i trong cc s? ? thi?t l?p ???c, c bao nhiu s? m hai ch? s? vkhng ??ng c?nh nhau?
A. B. C. D.
Cu 9: M?t t? h?c sinh cnam vn?. Ch?n ng?u nhinng??i. Tnh xc su?t sao chong??i ???c ch?n ??u l n?.
A. B. C. D.
Cu 10: G?i S l t?p cc s? t? nhin g?mch? s? phn bi?t ???c ch?n t?Xc ??nh s? ph?n t? c?a S. Ch?n ng?u nhin m?t s? t? S. Tnh xc su?t ?? s? ???c ch?n l s? ch?n
A. B. C. D.
Cu 11: C bao nhiu s? t? nhin g?mch? s??
A. B. C. D.
Cu 12: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin g?m ch? s? phn bi?t v m?t trong ch? s? ??u tin l
A. B. C. D.
Cu 13: Gi?i ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 14: Gieo m?t con sc s?c cn ??i ??ng ch?t hai l?n. Tnh xc su?t c?a bi?n c?:" Tch hai m?t xu?t hi?n l s? l?''
A. B. C. D.
Cu 15: C quy?n sch khc nhau v ch?c sinh. C bao nhiu cch ch?n ra
quy?n sch t?ng choh?c sinh trong s?h?c sinh ?, m?i ng??i m?t quy?n.
A. B. C. D.
Cu 16: C bao nhiu cch x?png??i thnh m?t hng ngang?
A. B. C. D.
Cu 17: Khai tri?n Tnh t?ng
A. B. C. D.
Cu 18: C bao nhiu cch chiang??i thnh ba nhm t??ng ?ng g?mng??i?
A. B. C. D.
Cu 19: Hai x? th? cng b?n m?i ng??i m?t pht ??n vo bia. Xc su?t ?? ng??i th? nh?t b?n trng bia l v c?a ng??i th? hai lTnh xc su?t ?? ch? m?t ng??i b?n trng.
A. B. C. D.
Cu 20: Khai tri?n Tnh h? s? .
A. B. C. D.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
?? 8
Cu 1: Trong m?t l?p h?c g?m ch?c sinh nam,h?c sinh n?. Gio vin g?i ng?u nhinh?c sinh ln b?ng gi?i bi t?p. Tnh xc su?t ??h?c sinh ???c g?i c c? nam v n?.
A. B. C. D.
Cu 2: Tnh s? cc s? t? nhin g?mch? s? ???c ch?n t? sao cho ch? s? c m?t ?ng l?n, ch? s? c m?t ?ngl?n v cc ch? s? cn l?i c m?t khng qu l?n.
A. B. C. D.
Cu 3: T? cc s? c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin g?m ch? s? khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 4: Tm h? s? c?a trong khai tri?n
A. B. C. D.
Cu 5: Tnh t?ng
A. B. C. D.
Cu 6: S?p x?pnam sinh vn? sinh vo m?t dy gh?. H?i c bao nhiu cch s?p x?p
ch? ng?i sao cho n? sinh ng?i li?n k? nhau?
A. B. C. D.
Cu 7: M?t h?p cbi ?? vbi vng. L?y t? trong h?p rabi. H?i c m?y cch l?y n?u cbi ?? vbi vng?
A. B. C. D.
Cu 8: Gi?i ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 9: M?t t? h?c sinh cnam v n?. Ch?n ng?u nhinng??i. Tnh xc su?t sao chong??i ???c ch?n c t nh?t m?t n?.
A. B. C. D.
Cu 10: Nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 11: Cl hng. Ng??i ta l?y ng?u nhin t? m?i l hng m?t s?n ph?m. Xc su?t ?? s?n ph?m ch?t l??ng t?t ? t?ng l l?n l??t l Hy tnh xc su?t ?? trongs?n ph?m l?y ra c t nh?t m?t s?n ph?m c ch?t l??ng t?t.
A. B. C. D.
Cu 12: C bao nhiu cch x?p ch? ng?i chob?n, trong ? c Ph??c v Nam, vogh? k thnh hng ngang, sao cho hai b?n Ph??c v nam khng ng?i c?nh nhau?
A. B. C. D.
Cu 13: M?t t? g?m ch?c sinh nam v h?c sinh n?. Ch?n t? ? ra h?c sinh ?i lm v? sinh. C bao nhiu cch ch?n trong ? c t nh?t m?t h?c sinh nam.
A. B. C. D.
Cu 14: Hai my bay cng nm bom m?t m?c tiu, m?i my bay nm m?t qu?. Xc su?t trng m?c tiu c?a my bay l?n l??t lvTnh xc su?t ?? m?c tiu b? trng bom.
A. B. C. D.
Cu 15: T?h?c sinh c?n ch?n ra m?t ban ??i di?n l?p g?ml?p tr??ng, l?p ph v th? k. H?i c m?y cch ch?n?
A. B. C. D.
Cu 16: Tm cc s? h?ng gi?a c?a khai tri?n
A. B.
C. D.
Cu 17: C bao nhiu s? t? nhin cch? s? sao cho hai ch? s? ??u gi?ng nhau v hai ch? s? cu?i gi?ng nhau?
A. B. C. D.
Cu 18: S?p x?pnam sinh vn? sinh vo m?t dy gh?. H?i c bao nhiu cch s?p x?p
ch? ng?i sao cho nam sinh ng?i li?n k? nhau, n? sinh ng?i li?n k? nhau?
A. B. C. D.
Cu 19: Trn gi sch cquy?n sch ton,quy?n sch l, quy?n sch ha. L?y ng?u nhinquy?n sch. Tnh xc su?t ??quy?n ???c l?y ra c t nh?t m?t quy?n l ton.
A. B. C. D.
Cu 20: Gieo m?t con sc s?c cn ??i ??ng ch?t hai l?n. Tnh xc su?t c?a bi?n c?:" Tch hai m?t xu?t hi?n l s? ch?n''
A. B. C. D.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 9
Cu 1: Ch?n ng?u nhin m?t v x? s? c ch? s?. Tm xc su?t ?? s? c?a v ?y khng c ch? s? 1 ho?c khng c ch? s? 5.
A. B. C. D.
Cu 2: Gi?i ph??ng trnh sau: ?
A. B. C. D.
Cu 3: Cho ?a th?c ???c vi?t d??i d?ng: Tnh t?ng
A. B. C. D.
Cu 4: Bi?t t?ng cc s? t? nhin g?m ch? s? khc nhau ???c t?o thnh t? cc s? lH?i c bao nhiu s? t? nhin g?m ch? s? ni trn.
A. B. C. D.
Cu 5: T?p nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l?
A. B. C. D.
Cu 6: Tm h?ng t? ??c l?p v?i x trong khai tri?n
A. B. C. D.
Cu 7: Gieo m?t con xc s?c cn ??i v ??ng ch?t hai l?n . Tnh xc su?t sao cho t?ng s? ch?m trn m?t xu?t hi?n trong hai l?n gieo l 6.
A. B. C. D.
Cu 8: Trong m?t l?p h?c c bng ?n, m?i bng c xc su?t sng l L?p h?c ?? sng n?u c t nh?tbng ?n sng. Tm xc su?t ?? l?p h?c ?? sng.
A. B. C. D.
Cu 9: C bao nhiu cch x?p b?n nam v b?n n? vo gh? sao cho nam v n? ng?i xen k? nhau?
A. B. C. D.
Cu 10: T? cc ch? s? c th? l?p ???c m?y s? t? nhin c ch? s? khc nhau.
A. B. C. D.
Cu 11: C bao nhiu cch x?p b?n nam vb?n n? vo gh? k thnh hng ngang, sao cho cc b?n n? ng?i li?n nhau?
A. B. C. D.
Cu 12: M?t d? ti?c cnam vn? khiu v? gi?i. Ng??i ta ch?n c th? t?nam vn? ?? ghp thnhc?p. H?i c bao nhiu cch ch?n ?
A. B. C. D.
Cu 13: S?p x?p ng??i vo m?t b?ng gh? c ch?. H?i c bao nhiu cch.
A. B. C. D.
Cu 14: M?t h?p cbi ?? vbi vng. L?y t? trong h?p rabi. H?i c m?y cch l?y n?u c bi ?? vbi vng?
A. B. C. D.
Cu 15: M?t h?p ??ngbng ?n, trong ? cbng ?n b? h?ng. L?y ng?u nhin bng ?n ra kh?i h?p. Tnh xc su?t ?? trong ba bng l?y ra cbng ?n b? h?ng.
A. B. C. D.
Cu 16: T? cc ch? s? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c ?ng ch? s? ch? s?v ch? s? .
A. B. C. D.
Cu 17: T? nhm g?m 8 vin bi mu xanh,vin bi mu ??. H?i c bao nhiu cch ch?n ra vin bi m trong ? c c? bi xanh v bi ??.
A. B. C. D.
Cu 18: Trongv s? cv trng v trngvv trngM?t ng??i mua ng?u nhin ba v s?. Tnh xc su?t ?? ng??i mua trng th??ng
A. B. C. D.
Cu 19: Khai tri?n Tm h? s? a78?
A. B. C. D.
Cu 20: L?pch?c sinh, trong ? cn?, l?pch?c sinh, trong ? cnam. C?n ch?nh?c sinh ? hai l?p ?? tr?c c? ??. Tnh xc su?t ?? ch?n hai h?c sinh sao cho c nam v n? ?.
A. B. C. D.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 10
Cu 1: H?i c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin cch? s? sao cho trong m?i s? ?, ch? s? hng ngn l?n h?n hng tr?m, ch? s? hng tr?m l?n h?n hng ch?c v ch? s? hng ch?c l?n h?n hng ??n v?.
A. B. C. D.
Cu 2: M?t l?p ch?c nam, h?c n?.Gio vin g?i ng?u nhinb?n s?a bi. Tnh xc su?t ??h?c sinh ???c ch?n c c? nam v n?
A. B. C. D.
Cu 3: Tm t?p nghi?m c?a b?t ph??ng trnh
A. B. C. D.
Cu 4: C bao nhiu s? t? nhin g?mch? s??
A. B. C. D.
Cu 5: S? h?ng no ch?a x v?i s? m? t? nhin trong khai tri?n sau:
A. B.
C. D.
Cu 6: Ch?p, h?p th? nh?t ??ng bi ??,bi xanh v bi vng; h?p th? hai ??ngbi ??,bi xanh vbi vng. L?y ng?u nhin hai bi, m?i h?pbi. Tnh xc su?t ??bi l?y ra lun c bi ??
A. B. C. D.
Cu 7: Tnh t?ng cc s? t? nhin g?m ch? s? khc nhau ???c t?o thnh t? cc s?
A. B. C. D.
Cu 8: Gi?i ph??ng trnh sau:
A. B. C. D.
Cu 9: Khai tri?n v rt g?n cc ??n th?c ??ng d?ng ?a th?c:
ta s? ???c ?a th?c: Hy xc ??nh h? s?
A. B. C. D.
Cu 10: ?? ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m t?cng ty s?a. Ng??i ta g?i ??n b? ph?n ki?m ??nh h?p s?a cam, h?p s?a du vh?p s?a nho. Ch?n ng?u nhinh?p ?? phn tch m?u. Tnh xc su?t ??h?p s?a ???c ch?n c c?lo?i
A. B. C. D.
Cu 11: C bao nhiu cch x?p ng??i thnh m?t hng ngang?
A. B. C. D.
Cu 12: M?t h?p ??ngvin bi khc nhau g?mbi ??, bi tr?ng vbi vng. Tnh s? cch ch?nvin bi t? h?p ? sao cho khng c ??mu.
A. B. C. D.
Cu 13: Gieo m?t con sc s?c cn ??i ??ng ch?t hai l?n. Tnh xc su?t c?a bi?n c?:" T?ng hai m?t xu?t hi?n b?ng ''
A. B. C. D.
Cu 14: Trong m?t cu?c thi c ng??i. C?n ch?n ra ng??i nh?n cc gi?i th??ng nh?t, nh, ba. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. B. C. D.
Cu 15: M?t v?n ??ng vin b??cb??c. M?i b??c anh ta ti?n ln pha tr??c m ho?c li l?i pha sau m v?i xc su?t nh? nhau. Tnh xc su?t ?? anh ta tr? l?i ?i?m xu?t pht.
A. B. C. D.
Cu 16: C bao nhiu cch x?p b?n nam v b?n n? vo gh? k thnh hng ngang, sao cho cc b?n nam ng?i li?n nhau?
A. B. C. D.
Cu 17: T? m?t nhmh?c sinh g?mh?c sinh kh?i A,h?c sinh kh?i B vh?c sinh kh?i C ch?n rah?c sinh sao cho c t nh?t h?c sinh kh?i A v c ?ngh?c sinh kh?i C. Tnh s? cch ch?n.
A. B. C. D.
Cu 18: Cchi?c h?p ch?a bi. H?p th? nh?t ch?abi ?? vbi tr?ng. H?p th? hai ch?abi ??,bi tr?ng. L?y ng?u nhin t? m?t h?p ra bi. Tnh xc su?t ??bi l?y ra c cng mu
A. B. C. D.
Cu 19: C?n x?p nam vn? vohng gh? cch? ng?i sao chonam ng?i k? nhau v n? ng?i k? nhau. H?i c bao nhiu cch.
A. B. C. D.
Cu 20: Tnh t?ng
A. B. C. D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
?? 11
Cu 1: Tm h? s? c?a trong khai tri?n v?i , bi?t l s? nguyn d??ng th?a mn .
A. B. C. D.
Cu 2: M?t t? g?m h?c sinh. C?n chia t? ? thnh ba nhm c h?c sinh, h?c sinh v h?c sinh. C bao nhiu cch chia nhm nh? trn?
A. B. C. D.
Cu 3: X?p h?c sinh nam v h?c sinh n? vo m?t bn trn gh?. Tnh xc su?t ?? khng c h?c sinh n? ng?i c?nh nhau.
A. B. C. D.
Cu 4: Gieo m?t con sc s?c hai l?n. Tnh xc su?t ?? t nh?t m?t l?n xu?t hi?n m?t su ch?m.
A. B. C. D.
Cu 5: Trong m?t ph?ng t?a ?? . ? gc ph?n t? th? nh?t ta l?y ?i?m phn bi?t; c? th? ? cc gc ph?n t? th? hai, th? ba, th? t? ta l?n l??t l?y ?i?m phn bi?t sao cho ???ng n?i 2 ?i?m b?t k khng ?i qua g?c t?a ??. Trong ?i?m ? ta l?y ?i?m b?t k. Tnh xc su?t ?? ?o?n th?ng n?i hai ?i?m ? c?t hai tr?c t?a ??.
A. B. C. D.
Cu 6: Cho t?p h?p . G?i l t?p h?p cc s? c ch? s? khc nhau ???c l?p thnh t? cc ch? s? c?a t?p . Ch?n ng?u nhin m?t s? t? , tnh xc su?t ?? s? ???c ch?n c ch? s? cu?i g?p ?i ch? s? ??u.
A. B. C. D.
Cu 7: ??i tuy?n h?c sinh gi?i c?a m?t tr??ng THPT c h?c sinh nam v h?c sinh n?. Trong bu?i l? trao ph?n th??ng, cc h?c sinh trn ???c x?p thnh m?t hng ngang. Tnh xc su?t ?? khi x?p sao cho h?c sinh n? khng ??ng c?nh nhau.
A. B. C. D.
Cu 8: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu ch? s? t? nhin c ch? s? khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 9: C bao nhiu cch x?p khc nhau cho 5 ng??i ng?i vo m?t bn di?
A. . B. 20. C. 25. D. 5.
Cu 10: Tnh t?ng c?a t?t c? cc gi tr? c?a th?a mn
A. B. C. D.
Cu 11: Tm h? s? c?a trong khai tri?n
A. B. C. D.

Cu 12: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu ch? s? t? nhin b h?n ?
A. B. C. D.
Cu 13: T? cc ch? s? c th? l?p ???c bao nhiu s? ch?n g?m ch? s? khc nhau?
A. B. C. D.
Cu 14: S?p x?p n?m b?n h?c sinh An, Bnh, Chi, D?ng, L? vo m?t chi?c gh? di c 5 ch? ng?i. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho b?n An v b?n D?ng khng ng?i c?nh nhau?
A. 120. B. 48. C. 72. D. 24.
Cu 15: C bao nhiu cch s?p x?p 4 ng??i vo 4 gh? ng?i ???c b? tr quanh m?t bn trn?
A. 12. B. 6. C. 24. D. 23.
Cu 16: M?t chi?c h?p ??ng 7 vin bi mu xanh, 6 vin bi mu ?en, 5 vin bi mu ??, 4 vin bi mu tr?ng. Ch?n ng?u nhin ra 4 vin bi, tnh xc su?t ?? l?y ???c t nh?t 2 vin bi cng mu.
A. B. C. D.
Cu 17: C bao nhiu s? t? nhin th?a mn ?
A. 2. B. V s?. C. 1. D. 3.
Cu 18: M?t l?p h?c c h?c sinh g?m nam v n?. Ch?n h?c sinh ?? tham gia v? sinh cng c?ng ton tr??ng, h?i c bao nhiu cch ch?n nh? trn?
A. B. 9880. C. D.
Cu 19: Tnh t?ng t?t c? cc h? s? trong khai tri?n
A. B. C. D.
Cu 20: Trong m?t tr??ng THPT, kh?i c h?c sinh nam v h?c sinh n?. Nh tr??ng c?n ch?n hai h?c sinh (trong ? c t nh?t 1 n?) ? kh?i ?i d? ??i h?i c?a h?c sinh thnh ph?. H?i nh tr??ng c bao nhiu cch ch?n?
A. 605. B. 143650. C. 52650. D. 39060.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
?? 12
Cu 1: X?p6ngu?i A, B, C, D, E, F vo m?t gh? di. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho A v F ng?i ? hai??u gh??
A. 48. B. 46. C. 42. D. 50.
Cu 2: Tn 15 h?csinh???c ghi vo 15 t? gi?y?? vo trong h?p. Ch?n tn 4 h?csinh?? cho ?i du l?ch. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. 32760. B. 15!. C. 1365. D. 4!.
Cu 3: Gieo 2 con sc s?c v g?i k?t qu? x?y ra l tch s? ch?m xu?t hi?n. S? ph?n t? c?a khng gian m?u l bao nhiu?
A. 9. B. 18. C. 29. D. 39.
Cu 4: Cho b?t ph??ng trnh Kh?ng ??nh no sau ?y ?ng?
A. (*) c 2 nghi?m. B. (*) c 1 nghi?m.
C. (*) c v s? nghi?m. D. (*) v nghi?m.
Cu 5: Khai tri?n nh? th?c ta ???c ?a th?c no sau ?y?
A. . B. .
C. . D. .
Cu 6: Cho 100 th? ???c ?nh s? t? 1 ??n 100. L?y ng?u nhin 5 th?. Tnh xc su?t ?? trong 5 th? ???c ch?n c t nh?t m?t th? chia h?t cho 3.
A. B. C. D.
Cu 7: M?tlin?onbngr? c 10 ??i, m?i??i??u v?i m?i??i khc hai l?n, m?t l?n ? sn nh v m?t l?n ? sn khch. H?i c bao nhiu tr?n??u???c s?p x?p?
A. 180. B. 90. C. 100. D. 45.
Cu 8: Hai x? th? A v B cng b?n vo bia. Xc su?t ?? x? th? A b?n trng bia l 0,7 v xc su?t ?? x? th? B b?n trng bia l 0,8. Tnh xc su?t ?? c ?ng m?t x? th? b?n trng bia.
A. B. C. D.
Cu 9: Cho t?p h?p . H?i c bao nhiu s? t? nhin g?m ch? s? ???c thnh l?p t? cc ch? s? thu?c ?
A. . B. . C. D. .
Cu 10: H?i c bao nhiu cch s?p x?p 4 h?c sinh n? v 4 h?c sinh nam thnh m?t hng d?c sao cho cc b?n n? lun ??ng k? nhau?
A. . B. . C. . D.
Cu 11: Tm h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n nh? th?c
A. 210. B. 151200. C. 13440. D. 3360.
Cu 12: Cho th?a . Tm s? nguyn n.
A. B. . C. D.
Cu 13: Cho t?p h?p . C th? l?p bao nhiu s? t? nhin c ch? s? khc nhau v l?n h?n ?
A. . B. . C. . D. .
Cu 14: Gieo ??ng ti?n 5 l?n. Tnh xc su?t ?? t nh?t 1 l?n xu?t hi?n m?t ng?a.
A. B. C. D.
Cu 15: Gieo m?t con su?c s??c cn ??i va? ??ng ch?t. Ti?nh xa?c su?t ?? xu?t hi?n m??t co? s? ch?m nh? h?n 3?
A. B. 1. C. D.
Cu 16: T? m?t h?p c 7 cy vi?t tm, 4 cy vi?t xanh v 3 cy vi?t ??. L?y ng?u nhin 3 cy vi?t. Tnh xc su?t sao cho l?y ???c t nh?t m?t cy vi?t tm.
A. B. C. D.
Cu 17: M?t bn di c 2 dy gh? ??i di?n nhau, m?i dy g?m c 6 gh?. Ng??i ta mu?n x?p ch? ng?i cho 6 h?c sinh tr??ng A v 6 h?c sinh tr??ng B vo bn ni trn. H?i c bao nhiu cch x?p ch? ng?i sao cho b?t k 2 h?c sinh no ng?i c?nh nhau ho?c ??i di?n nhau th khc tr??ng nhau.
A. 1036800. B. 146800. C. 2223500. D. 234780.
Cu 18: C bao nhiu s? t? nhin g?m 6 ch? s? khc nhau l?y t? t?p cc ch? s? ?
A. 33. B. 720. C. 120. D. 24.
Cu 19: Tnh t?ng cc nghi?m c?a ph??ng trnh
A. 6. B. 12. C. 5. D. 11.
Cu 20: Trong m?t tu?n b?n A d? ??nh m?ingy?ith?mm?tng??i b?n trong 12 ng??i b?n c?a mnh. H?i b?n A c th? l?p???c bao nhiu k? ho?ch?ith?mb?n c?a mnh (th?mm?t b?n khng qu m?t l?n).
A. 3991680. B. 12!. C. 35831808. D. 7!.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AX
B


X

C
D

?? 13
Cu 1: Tm s? h?ng khng ch?a x trong khai tri?n bi?u th?c .
A. 252. B. 256. C. 128. D. 45.
Cu 2: C bao nhiu cch x?p n?m b?n h?c sinh A,B,C,D v E vo m?t chi?c gh? di ?u? n?m ch? ng?i, sao cho b?n C ng?i chnh gi?a?
A. 12 B. 5! C. 24 D. 5
Cu 3: Ch?n ng?u nhin 4 qu? c?u t? 1 bnh ??ng 6 qu? c?u xanh v 8 qu? c?u tr?ng. Tnh xc su?t ?? ???c 4 qu? cng mu.
A. . B. . C. . D. .
Cu 4: C 4 vin bi mu ?? v 3 vin mu xanh, l?y ng?u nhin 3 bi. Tnh xc su?t ?? c 2 vin mu ???
A. . B. C. D.
Cu 5: C 12 bng ?n, trong ? c 8 bng t?t, l?y ng?u nhin 3 bng. Tnh xc su?t ?? l?y ???c t nh?t m?t bng t?t
A. . B. . C. . D. .
Cu 6: Gieo m?t l?n 3 con sc s?c. Tnh xc su?t ?? ???c 3 m?t c s? ch?m b?ng nhau.
A. . B. . C. . D. .
Cu 7: Gieo m?t l?n 2 con sc s?c. Tnh xc su?t ?? ???c 2 m?t c s? ch?m khc nhau.
A. . B. . C. . D. .
Cu 8: C bao nhiu s? t? nhin c 3 ch? s? khc nhau v cc ch? s? ??u l??
A. 60. B. 180. C. 720. D. 648.
Cu 9: M?t bi tr?c nghi?m khch quan c 10 cu h?i. M?i cu h?i c 4 ph??ng n tr? l?i. C bao nhiu ph??ng n tr? l?i?
A. 40 B. 104 C. 410 D. 4
Cu 10: Gi?i ph??ng trnh .
A. B. C. D.
Cu 11: Khai tri?n nh? th?c .
A. . B. .
C. . D. .
Cu 12: C bao nhiu s? t? nhin c 6 ch? s? v chia h?t cho 5?
A. 200000. B. 180000. C. 60480. D. 48020.
Cu 13: T? cc ch? s? 0; 1; 2; 3; 4; 5. C th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 6 ch? s? khc nhau
v thu?c kho?ng ?
A. 336. B. 360. C. 312. D. 264.
Cu 14: Co? bao nhiu tam gia?c ma? ca?c ?i?nh cu?a chu?ng la? ca?c ?i?nh cu?a th?p gia?c?
A. B. C. D.
Cu 15: M?t t? c 7 nam sinh v 4 n? sinh. Gio vin c?n ch?n 3 h?c sinh x?p bn gh? c?a l?p, trong ? c t nh?t 1 nam sinh. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. 21 B. 161 C. 84 D. 35
Cu 16: Gieo ng?u nhin 2 con sc s?c m?t xanh, m?t ??. G?i a l s? ch?m xu?t hi?n trn con mu xanh, b l s? ch?m xu?t hi?n trn con mu ??. Tnh xc su?t ?? a l?, b ch?n v .
A. . B. . C. . D. .
Cu 17: Gi?i b?t ph??ng trnh .
A. B. C. D.
Cu 18: X?p 6 ng??i ng?i chung quanh m?t bn trn sao cho m?t c?p v? ch?ng ng?i c?nh nhau. C bao nhiu cch?
A. 5!. B. 4!. C. 2.5!. D. 2.4!.
Cu 19: Tm h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n .
A. . B. . C. . D. .
Cu 20: Ta x?p 5 qu? c?u tr?ng (khc nhau) v 5 qu? c?u xanh (khc nhau) vo 10 v? tr theo m?t dy, sao cho cc qu? c?u cng mu khng ???c c?nh nhau. C bao nhiu cch s?p x?p?
A. 28000 B. 12! C. 14000 D. 240

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 14
Cu 1: Tm h? s? c?a s? h?ng c trong khai tri?n bi?u th?c.
A. 1365. B. 455. C. 5005. D. 3003.
Cu 2: C bao nhiu cch x?p xen k? 5 nam v 5 n? vo m?t bn trn?
A. 2!.4!.5!. B. 5!.5!. C. 4!.5!. D. 9!.
Cu 3: Rt ng?u nhin 2 l bi trong b? bi 52 l. Tnh xc su?t ?? ???c 2 l J ?en.
A. . B. . C. . D. .
Cu 4: T? m?t h?p ch?a 3 bi tr?ng v 2 bi ??. L?y ng?u nhin 2 bi, tnh xc su?t ?? ???c 2 bi khc mu.
A. . B. . C. . D. .
Cu 5: M?t t? c 5 nam v 5 n? . Ch?n ban tr?c ca 4 ng??i, tnh xc su?t ?? ???c 2 nam, 2 n?.
A. . B. . C. . D. .
Cu 6: Th?y m?t l?n 3 con sc s?c. Tnh xc su?t ?? ???c 3 m?t c s? ch?m b?ng nhau.
A. . B. . C. . D. .
Cu 7: L?y ng?u nhin 3 bi t? h?p ??ng 3 bi ?? v 4 bi xanh. Tnh xc su?t ?? ???c t nh?t 1 bi ??.
A. . B. . C. . D. .
Cu 8: V?i b?n ch? s? 1, 2, 3, 4 c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c cc ch? s? phn bi?t ?
A. 16 B. 64 C. 32 D. 24
Cu 9: Co? bao nhiu ????ng che?o cu?a th?p gia?c ?
A. B. C. D.
Cu 10: Tm n bi?t: .
A. B. C. D.
Cu 11: Khai tri?n nh? th?c .
A. . B. .
C. . D. .
Cu 12: T? cc s? 0; 1; 2; 3; 4; 5 c th? l?p bao nhiu s? t? nhin g?m 4 ch? s? khc nhau sao cho lun c m?t ch? s? 4 ho?c ch? s? 5 ? hng nghn?
A. . B. . C. . D. .
Cu 13: 9. T? cc ch? s? 0; 1; 2; 3; 4; 5 C th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 4 ch? s? khc nhau
v thu?c kho?ng ?
A. 168. B. 180. C. 156. D. 144.
Cu 14: M?t l?p h?c c 30 h?c sinh Nam v 15 h?c sinh N?. C bao nhiu cch thnh l?p m?t ??i v?n ngh? g?m 6 ng??i, trong ? c t nh?t 4 nam?
A. 412.803 B. 2.783.638 C. 5.608.890 D. 763.806
Cu 15: Cho m?t ?a gic l?i c 15 c?nh. H?i c bao nhiu vect? khc vect? v?i ?i?m ??u v ?i?m cu?i l cc ??nh c?a ?a gic?
A. 105 B. 210 C. 15 D. 120
Cu 16: Gieo 5 con sc s?c. Tnh xc su?t ?? c t nh?t m?t con xu?t hi?n m?t 6 ch?m.
A. . B. . C. . D. .
Cu 17: Gi?i b?t ph??ng trnh .
A. B. C. D.
Cu 18: C 10 ng??i ???c x?p vo m?t dy gh? . C bao nhiu cch s?p x?p ?? ng X v ng Y ???c ng?i c?nh nhau?
A. 10! ? 2! B. 8! C. 8!.2! D. 9!.2
Cu 19: Tm s? h?ng khng ch?a x trong khai tri?n nh? th?c Niut?n .
A. B. C. D.
Cu 20: S?p x?p 5 nam, 5 n? vo m?t dy gh? di. C bao nhiu cch s?p x?p sao cho nam, n? xen k??
A. 242. B. 28800. C. 3628800. D. 14400.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 15
Cu 1: Cho ?a gic ??u ??nh, . Tm bi?t r?ng ?a gic ? c 135 ???ng cho?
A. 28. B. 18. C. 27. D. 15.
Cu 2: Cho cc ch? s? C bao nhiu s? t? nhin ch?n g?m 3 ch? s? ???c l?p thnh t? cc s? ? cho?
A. 168. B. 75. C. 105. D. 120.
Cu 3: Tm s? h?ng khng ch?a x trong khai tri?n
A. B. C. D.
Cu 4: M?t ng??i vo c?a hng ?n, ng??i ? ch?n th?c ??n g?m 1 mn ?n trong 5 mn, 1 lo?i qu? trng mi?ng trong 5 lo?i qu? trng mi?ng v m?t n??c u?ng trong 3 lo?i n??c u?ng. S? cch ch?n th?c ??n?
A. 25. B. 75. C. 100. D. 15.
Cu 5: S? gi tr? c?a ?? ph??ng trnh c nghi?m bi?t
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Cu 6: Trong khai tri?n thnh ?a th?c, h? s? c?a l Tm ?
A. B. 24. C. D.
Cu 7: Tm h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n
A. B. C. D.
Cu 8: L?p 11B c nam v n?. Ch?n ng?u nhin hai h?c sinh ?? lm tr?c nh?t. Tnh xc su?t ?? trong ? c t nh?t m?t nam.
A. B. C. D.
Cu 9: S?p x?p ng??i trong ? c An v Bnh ng?i vo gh? th?ng hng. Tnh xc su?t ?? An v Bnh khng ng?i c?nh nhau.
A. B. C. D.
Cu 10: S? cch cch s?p x?p 4 n? sinh, 4 nam sinh thnh m?t hng d?c sao cho cc b?n nam v n? ng?i xen k? l:
A. 8!. B. 16. C. 1152. D. 4!4!.
Cu 11: Trong t? sch c t?t c? 10 cu?n sch. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho quy?n th? nh?t ? k? quy?n th? hai?
A. 91. B. 10!. C. 725760. D. 9!8!.
Cu 12: C hai chi?c h?p: H?p th? nh?t ch?a b?n bi xanh, ba bi vng ; H?p th? hai ch?a hai bi xanh , m?t bi ??. L?y ng?u nhin t? m?i h?p m?t vin bi. Tnh xc su?t ?? ???c hai bi xanh.
A. B. C. D.
Cu 13: Thng I c 10 qu? to trong ? c 3 qu? h?ng.Thng II c 10 qu? to trong ? c 2 qu? h?ng. L?y ng?u nhin m?i thng ra 1 qu? to. Tnh xc su?t ?? hai qu? to l?y ra khng b? h?ng.
A. B. C. D.
Cu 14: Gieo m?t con sc s?c. Cc m?t 1, 2, 3, 4 s?n ??, cc m?t 5, 6 s?n xanh. G?i A l bi?n c? s? l?, B l bi?n c? nt ??(m?t s?n ??). Tnh xc su?t c?a bi?n c? .
A. B. C. D.
Cu 15: M?t thng c s?n ph?m, trong ? c s?n ph?m lo?i v s?n ph?m lo?i . L?y ng?u nhin s?n ph?m. Tnh xc su?t ?? l?y ???c s?n ph?m cng lo?i.
A. B. C. D.
Cu 16: S? t? nhin th?a
A. . B. . C. . D. .
Cu 17: C 10 c?p v? ch?ng ?i d? ti?c. T?ng s? cch ch?n m?t ng??i ?n ng pht bi?u v m?t ng??i ?n b pht bi?u ki?n sau cho hai ng??i ? khng l v? ch?ng l:
A. 10! . B. 90. C. 81. D. 100.
Cu 18: C bao nhiu s? c 2 ch? s?, m t?t c? cc ch? s? ??u l??
A. 25. B. 10. C. 20. D. 60.
Cu 19: Cho 10 ?i?m, khng c 3 ?i?m no th?ng hng. S? vect? khc vect? khng ???c t?o b?i 2 trong m??i ?i?m ni trn l:
A. 10! . B. 30. C. 90. D. 45.
Cu 20: Cho t?p C bao nhiu s? t? nhin g?m n?m ch? s? ?i m?t khc nhau, l s? l? v chia h?t cho
A. B. C. D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
A
A
B
C
A
B
D
D
C
C
C
B
D
D
A
B
A
C
D?? 16
Cu 1: C 6 h?c sinh nam v 4 h?c sinh n?. C bao nhiu cch ch?n 5 h?c sinh sao cho s? h?c sinh n? l s? l?.
A. 120. B. 252. C. 3600. D. 60.
Cu 2: M?t b? bi c 52 l, c 4 lo?i: c?, r, chu?n, bch m?i lo?i c 13 l. Mu?n l?y ra 8 l bi ph?i c ?ng 1 l c?, ?ng 3 l r v khng qu 2 l bch. H?i c m?y cch ch?n?
A. 16481894. B. 22620312. C. 36443836. D. 39102206.
Cu 3: M?t chi ?on c 15 ?on vin trong ? c 8 nam v 7 n?. Ngu?i ta ch?n ra 4 ?on vin c?a chi ?on ? ?? l?p m?t ??i thanh nin tnh nguy?n. Tnh xc su?t ?? b?n ?on vin ???c ch?n c t nh?t 1 n?.
A. B. C. D.
Cu 4: Nghi?m c?a b?t ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 5: Tm h? s? c?a trong khai tri?n c?a .
A. 20. B. 160. C. 120. D. 8.
Cu 6: C 6 h?c sinh nam v 4 h?c sinh n?. Ch?n ng?u nhin 5 h?c sinh tr?c nh?t. Tnh xc su?t sao cho c c? nam v n?.
A. B. C. D.
Cu 7: M?t b? ?? thi g?m c 12 ?? khc nhau, l?y ra 5 ?? ?? pht cho 5 h?c sinh, m?i h?c sinh m?t ??. S? cch pht ??.
A. 10000. B. 95040. C. 3991680. D. 792.
Cu 8: Gieo m?t ??ng xu cn ??i v ??ng ch?t lin ti?p ba l?n. G?i l bi?n c? "C t nh?t hai m?t s?p xu?t hi?n lin ti?p" v l bi?n c? "K?t qu? ba l?n gieo l nh? nhau". Xc ??nh bi?n c? .
A. B.
C. D.
Cu 9: Cho t?p . C th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 4 ch? s? ?i m?t khc nhau v l s? ch?n.
A. B. C. D.
Cu 10: Cho cc s? 1, 3, 5, 8, 9. C bao nhiu s? t? nhin g?m ba ch? s? ?i m?t khc nhau ???c l?p t? cc s? trn?
A. 60. B. 10. C. 120. D. 45.
Cu 11: Xt khai tri?n . Tm bi?t .
A. B. C. D.
Cu 12: Tnh .
A. B. C. D.
Cu 13: C bao nhiu cch x?p 3 quy?n sch Ton, 4 quy?n sch L v 5 quy?n sch Ha vo m?t k? di bi?t cc quy?n sch khc nhau t?ng ?i m?t v cc sch cng mn ???c x?p k? nhau.
A. B. C. D.
Cu 14: T? m?t h?p ch?a ba qu? c?u tr?ng v hai qu? c?u ?en, l?y ng?u nhin ??ng th?i hai qu?. Tnh xc su?t ?? hai qu? ? cng mu.
A. B. C. D.
Cu 15. Cho m?t h?p ??ng 7 vin bi mu ??, 5 vin bi mu xanh. L?y ng?u nhin 3 vin bi. Tnh xc su?t l?y ???c t nh?t 2 vin bi mu ??.
A. B. C. D.
Cu 16: Gieo 1 con sc s?c 2 l?n. Tnh xc su?t c?a bi?n c? A sao cho t?ng s? ch?m trong 2 l?n b?ng 8.
A. B. C. D.
Cu 17: T? m?t nhm h?c sinh g?m 7 nam v 6 n?, th?y gio c?n ch?n ra 5 em tham d? v?n ngh? cho m?ng ngy 20-11 v?i yu c?u c c? nam l?n n?. H?i c bao nhiu cch ch?n?
A. B. C. D.
Cu 18: V?i cc ch? s? , c th? l?p ???c bao nhiu s? t? nhin g?m 5 ch? s? khc nhau trong ? hai ch? s? khng ??ng c?nh nhau?
A. B. C. D.
Cu 19: Tnh tch cc nghi?m c?a ph??ng trnh .
A. 6. B. 12. C. 5. D. 3.
Cu 20: Trong m?t m?t ph?ng c 5 ?i?m trong ? khng c 3 ?i?m no th?ng hng. H?i t?ng s? ??an th?ng v tam gic c th? l?p ???c t? cc ?i?m trn.
A. 10. B. 20. C. 30. D. 40.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
D
D
D
B
D
B
D
D
A
D
C
A
C
A
A
C
C
A
B
?? 17
Cu 1: Tm h? s? c?a trong khai tri?n bi?t t?ng cc h? s? trong khai tri?n b?ng .
A. B. C. D.
Cu 2: M?t h?p bi c vin bi ??, vin bi vng v vin bi xanh. H?i c bao nhiu cch l?y ra vin bi trong ? s? vin bi ?? l?n h?n s? vin bi vng.
A. B. C. D.
Cu 3: M?t t? h?c sinh c 7 nam v 3 n? .Ch?n ng?u nhin 2 ng??i . Xc su?t sao cho 2 ng??i ???c ch?n ??u l n? l :
A. B. C. D.
Cu 4: Ch?n ng?u nhin 4 qu? c?u t? 1 bnh ??ng 6 qu? c?u xanh v 8 qu? c?u tr?ng. Xc su?t ?? ???c 4 qu? cng mu l:
A. B. C. D.
Cu 5: C 12 bng ?n, trong ? c 8 bng t?t, l?y ng?u nhin 3 bng. Tnh xc su?t ?? l?y ???c t nh?t m?t bng t?t
A. B. C. D.
Cu 6: Trn gi sch c 4 quy?n sch ton, 3 quy?n sch l, 2 quy?n sch ha. L?y ng?u nhin 3 quy?n sch. Tnh xc su?t ?? 3 quy?n ???c l?y ra c t nh?t m?t quy?n l ton?
A. B. C. D.
Cu 7: M?t h?p c 4 qu? c?u xanh , 3 qu? c?u ?? v 2 qu? c?u vng . Ch?n ng?u nhin 2 qu? c?u . Xc su?t ?? ch?n ???c 2 qu? c?u khc mu l :
A. B. C. D.
Cu 8: Cho t?p . C bao nhiu s? t? nhin g?m su ch? s? ?i m?t khc nhau, l s? l? v nh? h?n
A. B. C. D.
Cu 9: M?t nhm h?c sinh g?m 12 h?c sinh trong ? c 5 h?c sinh nam v 7 h?c sinh n? .H?i c bao nhiu cch x?p 12 h?c sinh trn m?t chi?c gh? di sao cho 5 h?c sinh nam ph?i ng?i g?n nhau
A. B. C. D.
Cu 10: S? nghi?m c?a ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 11: H? s? c?a trong khai tri?n l:
A. B. C. D.
Cu 12: Cho t?p h?p .C th? l?p ???c bao nhiu s? l? c 5 ch? s? khc nhau
A. B. C. D.
Cu 13: C bao nhiu s? t? nhin g?m 5 ch? s? khc nhau chia h?t cho 10 ?
A. B. C. D.
Cu 14: C 3 h?c sinh nam v 9 h?c sinh n? h?c gi?i .Mu?n thnh l?p m?t ban cn s? l?p g?m 8 ng??i .H?i c bao nhiu cch thnh l?p sao cho c t nh?t 2 h?c sinh nam
A. B. C. D.
Cu 15: C 10 nam,10 n? .C bao nhiu cch l?y ra 6 b?n sao cho c c? nam v n?
A. B. C. D.
Cu 16: Gieo m?t l?n 3 con sc s?c. Xc su?t ?? ???c 3 m?t c s? ch?m b?ng nhau l
A. B. C. D.
Cu 17: B?t ph??ng trnh sau c bao nhiu nghi?m th?a mn
A. B. C. D.
Cu 18: Bnh c 7 cu?n truy?n khc nhau, An c 9 cu?n truy?n khc nhau. Bnh v An m?i ng??i cho m??n 5 cu?n .H?i c bao nhiu cch ch?n
A. B. C. D.
Cu 19: S? h?ng khng ch?a x trong khai tri?n bi?u th?c l
A. B. C. D.
Cu 20: M?t h?p ch?a 5 qu? c?u xanh v 5 qu? c?u tr?ng .Ch?n ng?u nhin 4 qu? c?u .S? cch ch?n ?? ???c t nh?t m?t qu? c?u tr?ng l:
A. B. C. D.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 18
Cu 1: Tm h? s? c?a trong khai tri?n bi?t r?ng
A. B. C. D.
Cu 2: M?t h?p c 8 qu? c?u xanh , 4 qu? c?u ?? v 5 qu? c?u vng . H?i c bao nhiu cch ch?n ra 5 qu? c?u sao cho c nhi?u nh?t 2 qu? c?u xanh?
A. B. C. D.
Cu 3: M?t t? h?c sinh c 7 nam v 3 n?. Ch?n ng?u nhin 2 ng??i. Tnh xc su?t sao cho 2 ng??i ???c ch?n khng c n? no c?.
A. B. C. D.
Cu 4: M?t bnh ??ng 5 qu? c?u xanh, 4 qu? c?u ?? v 3 qu? c?u vng. Ch?n ng?u nhin 3 qu? c?u. Xc xu?t ?? ba qu? c?u khc mu l:
A. B. C. D.
Cu 5: Gieo hai con su?c s??c cn ??i . Xa?c su?t ?? t?ng s? ch?m trn m??t xu?t hi?n cu?a hai con su?c s??c b??ng 7 la?:
A. B. C. D.
Cu 6: M?t bnh ??ng 6 qu? c?u xanh, 4 qu? c?u ?? v 5 qu? c?u vng. Ch?n ng?u nhin ??ng th?i 5 qu? . Xc xu?t sao cho l?y ???c nhi?u nh?t 4 qu? c?u xanh.
A. B. C. D.
Cu 7: M?t h?p c 4 bi xanh , 2 bi ?? v 3 bi vng . Ch?n ng?u nhin 2 bi . Xc su?t ?? ch?n ???c 2 bi khc mu l :
A. B. C. D.
Cu 8: Cho t?p . C bao nhiu s? t? nhin g?m n?m ch? s? ?i m?t khc nhau, l s? l? v chia h?t cho .
A. B. C. D.
Cu 9: S?p x?p n?m b?n h?c sinh An, Bnh, Chi, D?ng, L? vo m?t chi?c gh? di c 5 ch? ng?i. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho b?n An v b?n D?ng khng ng?i c?nh nhau?
A. B. C. D.
Cu 10: T?ng cc nghi?m c?a ph??ng trnh l:
A. B. C. D.
Cu 11: H? s? c?a s? h?ng c trong khai tri?n bi?u th?cl:
A. B. C. D.
Cu 12: T? cc ch? s? 0;1;2;3;4;5;6.C bao nhiu s? t? nhin ch?n c 5 ch? s? khc nhau
A. B. C. D.
Cu 13: T? cc s? 0; 1; 2; 3; 4; 5 c th? l?p bao nhiu s? t? nhin g?m 4 ch? s? khc nhau sao cho lun c m?t ch? s? 4 ho?c ch? s? 5 ? hng nghn?
A. B. C. D.
Cu 14: T? cu?a An va? C???ng co? 7 ho?c sinh. S? ca?ch x?p 7 ho?c sinh ?y theo ha?ng do?c ma? An ???ng ??u ha?ng, C???ng ???ng cu?i ha?ng la?:
A. B. C. D.
Cu 15: X?p 6 ng??i ng?i chung quanh m?t bn trn sao cho m?t c?p v? ch?ng ng?i c?nh nhau. C bao nhiu cch?
A. B. C. D.
Cu 16: Trn gi sch c 4 quy?n sch ton, 3 quy?n sch l, 2 quy?n sch ha. L?y ng?u nhin 3 quy?n sch. Tnh xc su?t ?? 3 quy?n l?y ra thu?c 3 mn khc nhau.
A. B. C. D.
Cu 17: B?t ph??ng trnh sau c bao nhiu nghi?m th?a mn
A. B. C. D.
Cu 18: Trong m?t h?p ??ng 8 vin mu xanh, 5 vin bi mu ?? v 3 vin bi mu vng.H?i c bao nhiu cch ch?n t? h?p ? ra 4 vin bi sao cho s? vin bi xanh b?ng s? vin bi ??
A. B. C. D.
Cu 19: Trong khai tri?n bi?u th?c . S? h?ng ch?a a2b4 c h? s? l :
A. B. C. D.
Cu 20: S?p x?p 6 nam sinh v 4 n? sinh vo m?t dy gh? hng ngang c 10 ch? ng?i. H?i c bao nhiu cch s?p x?p sao cho cc n? sinh lun ng?i c?nh nhau?
A. B. C. D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 19
Cu 1: L?y ng?u nhin 3 bng hoa t? bnh hoa c 5 cc, 4 h?ng v 3 lan. Tnh xc su?t l?y ???c t nh?t 2 h?ng.
A. B. C. D.
Cu 2: B?t ph??ng trnh c bao nhiu nghi?m:
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Cu 3: L?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 5 ch? s? khc nhau t? t?p A ={ 0;1;3;5;6;8;9}
A. 810 B. 300 C. 180 D. 2160
Cu 4: L?y ng?u nhin 4 qu? c?u t? h?p ??ng cc qu? c?u khc nhau g?m: 5 xanh, 4 ?? v 3 vng. Tnh xc su?t l?y ???c c?u cng mu
A. B. C. D.
Cu 5: M?t h?p ??ng : 4 bi xanh, 1 bi tr?ng . Ch?n ng?u nhin 2 vin bi. Tnh xc su?t sao cho 2 vin ???c ch?n ph?i c 2 mu.
A. B. C. D.
Cu 6: Cho t?p . L?p ???c bao nhiu s? t? nhin ch?n g?m 5 ch? s? khc nhau v nh? h?n 60000.
A. 840 B. 210 C. 252 D. 792
Cu 7: L?p ???c bao nhiu s? t? nhin c 3 ch? s? ??u l cc ch? s? ch?n t? t?p
B ={2;3;4;5;6;7}
A. 36 B. 81 C. 64 D. 27
Cu 8: C bao nhiu cch s?p x?p b?n b?n An, Bnh, Thi, Khuyn ng?i vo m?t bn di g?m c 4 ch??
A. 4 B. 8 C. 1 D. 24
Cu 9: T? ci bnh ??ng 4 vin bi ?? v 3 vin bi xanh, c bao nhiu cch ?? l?y 2 vin cng mu ?
A. 18. B. 4. C. 9. D. 22.
Cu 10: Tm h? s? c?a s? h?ng ch?a trong khai tri?n bi?u th?c
A. 220 B. 924 C. 264 D. 792
Cu 11: Gieo 3 ??ng xu 1 l?n. Tnh xc su?t ?? c t nh?t 2 ??ng xu xu?t hi?n m?t ng?a
A. B. C. D.
Cu 12: C 5 cu?n sch ton khc nhau v 5 cu?n sch v?n khc nhau. C bao nhiu cch x?p chng thnh 1 hng sao cho cc cu?n sch cng mn th ??ng k? nhau?
A. . B. C. D.
Cu 13: C bao nhiu cch x?p 10 ng??i vo 1 bn di sao cho ng X v ng Y ng?i c?ch nhau?
A. B. . C. . D. .
Cu 14: C 30 cu h?i khc nhau g?m 5 cu kh, 10 cu TB, 15 cu d?. T? 30 cu ? l?p ???c bao nhiu ??, m?i ?? g?m 5 cu h?i khc nhau trong ? ph?i c ?? c? 3 cu v s? cu d? khng t h?n 2.
A. 85631 B. 56875 C. 34125 D. 22750
Cu 15: C 7 hoa h?ng v 5 hoa lan. C bao nhiu cch ch?n ra 3 hoa h?ng v 2 hoa lan ?
A. 320. B. 360. C. 270. D. 350.
Cu 16: M?t b hoa c 12 bng g?m: 5 hoa h?ng, 4 hoa lan cn l?i l hoa cc. Ch?n ng?u nhin 5 bng hoa. Tnh xc su?t sao cho ch?n ?? ba lo?i hoa v s? cc khng t h?n 2.
A. B. C. D.
Cu 17: Tm h? s? c?a trong khai tri?n bi?t t?ng cc h? s? trong khai tri?n b?ng 1024.
A. 792 B. 210 C. 252 D. 165
Cu 18: S? nghi?m c?a ph??ng trnh l
A. B. . C. D. .
Cu 19: C 4 vin bi ?? v 3 vin bi xanh. L?y ng?u nhin 3 vin. Tnh xc su?t trong 3 vin c 2 vin mu ??.
A. B. C. D.
Cu 20: Tm s? h?ng ch?a trong khai tri?n bi?u th?c
A. 220 B. -286 C. 300 D. 862

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

?? 20

Cu 1: Trong 1 cu?c thi ch?y c 12 ng??i tham gia .H?i c bao nhiu cch trao huy ch??ng vng, b?c, ??ng cho 3 ng??i v? ?ch s?m nh?t
A. 1320 B. 360 C. 720 D. 240
Cu 2: M?t b hoa c 14 hoa g?m: 3 h?ng, 5 xanh cn l?i l hoa vng. H?i c bao nhiu cch ch?n 3 bng hoa trong ? ph?i c ?? ba mu.
A. 364 B. ?p n khc C. 36 D. 90
Cu 3: ch?n 4 em trong ??i v?n ngh? g?m 10 ng??i (c? nam l?n n?) trong ? c 6 n?. Tnh xc su?t ch?n t nh?t 2 nam v t nh?t 1 n?.
A. B. C. D.
Cu 4: Ph??ng trnh c bao nhiu nghi?m :
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Cu 5: Tm s? h?ng ??c l?p v?i x trong khai tri?n bi?u th?c v?i .
A. 360 B. 5005 C. 5456 D. 344064
Cu 6: L?y ng?u nhin 4 vin bi t? h?p c 6 bi xanh, 5 bi ?? v 3 bi vng. Tnh xc su?t l?y ???c 3 bi ??.
A. B. C. D.
Cu 7: M?t ??i c? vua c 15 v?n ??ng vin. H?i c bao nhiu cch c? 6 v?n ??ng vin ?i thi ??u
A. 360 B. 5456 C. 5005 D. 3003
Cu 8: Trong m?t l?p 11 c 20 n? v 5 nam. Ch?n ng?u nhin 2 h?c sinh thi ch?y ng?n. Tnh xc su?t ?? ch?n ???c nhi?u nh?t 1 nam.
A. B. C. D.
Cu 9: Cho t?p . L?p ???c bao nhiu s? t? nhin g?m 5 ch? s? khc nhau, chia h?t cho 2 v nh? h?n 50.000
A. . B. . C. 120 D. .
Cu 10: C bao nhiu s? t? nhin c 3 ch? s??
A. . B. . C. . D. .
Cu 11: Tm t?ng h? s? trong khai tri?n bi?u th?c
A. 2048 B. 10 C. 1024 D. 1020
Cu 12: Tm s? h?ng ch?a trong khai tri?n bi?u th?c . Bi?t:
A. B. C. D.
Cu 13: C bao nhiu cch x?p ch? ng?i cho 6 b?n vo m?t bn di c 6 ch? ng?i.
A. 700 B. 5040 C. 120 D. 720
Cu 14: L?y ng?u nhin 3 bng hoa t? bnh hoa c 5 cc, 4 h?ng v 3 lan. Tnh xc su?t l?y ?ng 2 cc.
A. B. C. D.
Cu 15: ch?n ng?u nhin 2 hs trong t? c 5 nam v 3 n?. Tnh xc su?t ch?n ???c hs cng gi?i.
A. B. C. D.
Cu 16: Gieo 1 con sc x?c cn ??i v ??ng ch?t 1 l?n. Tnh xc su?t khi gieo ???c m?t c s? ch?m khng nh? h?n 3.
A. B. C. D.
Cu 17: C bao nhiu cc x?p ch? ng?i cho 4 ng??i Vi?t Nam v 3 ng??i M? vo m?t bn di c 7 gh?, bi?t ng??i Vi?t Nam ph?i ng?i k? nhau.
A. 24 B. 576 C. 6 D. 5040
Cu 18: Cho t?p . L?p ???c bao nhiu s? t? nhin g?m 5 ch? s? khc nhau
A. 600 B. . C. . D. .
Cu 19: B?t ph??ng trnh c bao nhiu nghi?m :
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
Cu 20: M?t b hoa c c 14 hoa g?m 5 xanh, 6 h?ng cn l?i l hoa vng. H?i c bao nhiu cch ch?n 6 bng hoa sao cho s? l??ng mu hoa b?ng nhau
A. 450 B. 455 C. 360 D. 300


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D

THEO DI FACEBOOK https://www.facebook.com/phong.baovuong ?? NH?N TI LI?U HAY M?I NGY.
B?N ??C C LNG H?O TM TH MUA HNG ?NG H? MNH NH.
BN MNH C BN:
1. S?A ONG CHA
2. C PH NGUYN CH?T
3. M?T ONG R?NG
4. TINH B?T NGH?
5. TR GIA LAI
6. TIU CHN ?? V?
CM ?N B?N ? ??C QU?NG CO ^^!