Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán học lớp 11

e9ea77fc5bd67167b589bf77f2376226
Gửi bởi: Võ Hoàng 19 tháng 12 2018 lúc 5:49:12 | Được cập nhật: 12 tháng 5 lúc 2:05:32 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 662 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ABC DPHI 1: HAI QUY NẾ ẢCâu Gi mu mua áo mi 39 ho 40. Áo 39 có màu khác nhau, áo 40 có màu khácả ỡnhau. có bao nhiêu ch màu áo và áo )?ỏ ỡA 1Câu Có ki ng đeo tay vuông, tròn, elíp và ki dây kim lo i, da, và nh a). có baoể ỏnhiêu cách ch chi ng và dây?ọ ộA 16 12 4Câu Có bao nhiêu nhiên có ch mà hai ch nó ch n?ố ẳA 99 50 20 10Câu Trong tr ng THPT, kh 11 có 280 sinh nam và 325 sinh Nhà tr ng ch cộ ườ ườ ọsinh đi sinh nh. nhà tr ng có bao nhiêu cách ch n?ự ườ ọA 605 325 280 45Câu Trong tr ng THPT, kh 11 có 280 sinh nam và 325 sinh Nhà tr ng ch hai sinhộ ườ ườ ọtrong đó có nam và đi tr hè nh đoàn. nhà tr ng có bao nhiêu cách ch n?ộ ườ ọA 910000 91000 9100 910 Câu Các nh A, B, C, nhau các con ng nh hình có bao nhiêu cách đi nh Aỉ ượ ườ ỉđ D, mà ch qua và n?ế ầA 36 28C 24 18Câu Các nh A, B, C, nhau các con ng nh hình có bao nhiêu cách đi nh Aỉ ượ ườ ỉđ quay A?ế ạA 1296 784 576 324Câu các ch 1, 5, 6, có th bao nhiêu nhiên có ch ?ừ ượ ốA 324 256 248 124Câu các ch 1, 5, 6, có th bao nhiêu nhiên có ch khác nhau ?ừ ượ ốA 36 24 20 14Câu 10 các ch 1, 2, 3, có th bao nhiêu nhiên ch ?ừ ượ ốA 1Câu 11 các ch 1, 2, 3, có th bao nhiêu nhiên hai ch ?ừ ượ ốA 10 12 16Câu 12 :T các ch 1, 2, 3, có th bao nhiêu nhiên hai ch khác nhau?ừ ượ ốA 20 16 12 8Câu 13 các ch 1, 2, 3, 4, 5, có th bao nhiêu nhiên bé 100 ?ừ ượ ơA 80 62 54 42Câu 14 Có bao nhiêu nhiên ch khác nhau và 123 ?ố ởA. 343 B. 180 C. 294 D. 210Câu 15 Cho ch 2,3,4,6,7,9. ch thành -. Có bao nhiêu -<400A:60 B:40 C:72 D:162Câu 16 Cho ch 2,3,4,6,7,9.Có bao nhiêu ch ch ch trênữ ượ ừA:20 B:36 C:24 D:40Câu 17 Có bao nhiêu ch ch có ch sữ ốA:5400 B:4500 C:4800 D:50000Câu 18 Có bao nhiêu nhiên ch khác nhau và khác 0, bi ng ng ba này ng 8ố ằA:12 B:8 C:6 D:Đáp án khácCâu 19: có con ng, có con ng. có bao nhiêu cách ch con ng đi ườ ườ ườ ừđ C(qua B) và tr A(qua B) và không tr con ng cũế ườA:72 B:132 C:18 D:23Câu 20 :S tam giác xác nh các nh đa giác 15 nhố ạA:78 B:455 C:1320 D:45Câu 21 :S ng chéo xác nh các nh đa giác 15 nh ườ ạA:100 B:90 C:108 D:180Câu 22 2009 có bao nhiêu cố ướA:6 B:3 C:2 D:8Câu 23 Có bao nhiêu cách phân phát 10 ph quà gi ng nhauố cho sinh, sao cho sinh có ít nh tọ ộph th ngầ ưởA:210 B:126 C:360 D:120Câu 24 Có bao nhiêu có ch các ch cách các ch chính gi là gi ng nhauố ốA:900 B:9000 C:90000 D:30240Câu 25 Có trâu và bò. ch ra con, trong đó không ít nơ bò. có bao nhiêu cách ch nỏ ọA:137 B:317 C:371 D:173Câu 26: Tìm máy đi tho có10 ch (có th có) ch tiên là 0553ố A:151200B:10.000 C:100.000 D:1.000.000Câu 28: Cho các ch 0,1,2,3,4,5.Có th bao nhiêu nhiên có ch khác nhau và 300.000ữ ượ ơA:5!.3! B:5!.2! C:5! D:5!.3Câu 29: 2,3,5,7. Có bao nhiêu nhiên sao cho 400