Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề cương ôn tập môn toán lớp 11

351b2fa75bfb5eb9c8f2c1490a8945ee
Gửi bởi: Võ Hoàng 22 tháng 5 2018 lúc 21:44:37 | Được cập nhật: hôm kia lúc 23:07:36 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 417 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN TOÁN 11 HK2Ậ ỚI- TR NGHI M:Ắ ỆCâu Tìm gi ạ15lim1xxx+®--+ A. B. +¥ C. D. 5-Câu Bi gi ạ4 24 31lim 12 2an nn n- +=-+ Tính giá tr ủa A. 2a=- B. 1a=- C. 3a=- D. 1a= .Câu 3: Cho di ệA BCD có nh ạ, 3A a= và vuông góc nhau ng đôi t.ớ ộTính đo góc gi ữCD và )A BD A.090 B. 060 C. 030 D. 045Câu Cho hàm ố32x +7 khi 3( )2 khi 3xf xx xìï> -ïï=íï+ -ïïî Tìm kh ng nh đúng:A. Hàm liên ạ3x= B. ()3lim 20xf x+®-=C. ()3lim 20xf x-®-= D. xác nh hàm là ố\\ 3}-¡ .Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Bi SA SC và SB SD. Kh ng ăđ nh nào sau đây đúng ?A. SO (ABCD) B. CD (SBD) C. AB (SAC) D. CD ACCâu 6: Gi ử01 1lim2®+ -=xaxLx ốa ng bao nhiêu ể3=L: A.6- B. C. 12- D. 12 .Câu 7: 23 4lim2 3.4nn n+-+ ng: A. 43 B. C. 163 D. 163-Câu 8: Cho hình chóp .S BCD có đáy ABCD là hình vuông nh ạ3a )SA BCD^ và 2SA a= Kho ng cách gi hai ng th ng chéo nhauả ườ SC và BD ng:ằA. 156a B. 15a C. aD. 155aCâu 9: Cho hàm ố3 222 10y x= -+ Ph ng trình ti tuy ươ (1; -6) là:A. 10 16y x= B. 10 16y x= C. 10 16y x= D. 10 16y x= +Câu 10: Cho hình chóp giác có các nh ng a. Tính cosin góc gi tứ ặbên và đáy.ộ ặA.12 B. 13 C. 13 D. 12Câu 11: Tìm gi ạ3 232 2lim4n nn n- +- A. 2- B. 12 C. +¥ D. 1-Câu 12: hàm hàm ố21sinxyx+= A. 222 sin cossinx xx+ B. 222 sin 1) cossinx xx- C. 222 cos 1) sinsinx xx+ D. 222 sin cossinx xx- Câu 13: góc ti tuy th ịtany x= đi có hoành ộ4xp= :A. 2k= B. 12k =C. 1k= D. 22k=Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có nh đáy ng nh bên ng 2ạ khi đó kho ng cách ừđ nh ph ng đáy ng?ế ằA. 333a B. 332a C. 142a D. aCâu 15: Dãy nào sau đây có gi là ạ+¥ ?A. 229 7nn nun n+=+ B. 2007 20081nnun+=+ C. 22008 2007nu n= D. 21nu n= .Câu 16 Cho hàm =ố3xx+ Vi phân hàm đi ể05x= là:A. 34dy dx= B. 34dy dx= C. 3dy dx= D. 43dy dx= -Câu 17: Cho 224 sin cos34ax bx xx x¢+é ù+ +ê úë û+ ớ,a b΢ Tính c= +A. 0P= B. 6P= C. 5P= D. 2P=Câu 18 Cho bi kh ng nh nào sau đây là sai?ế ịCho hình chóp S.ABCD có SA SB SC SD= có đáy ABCD là hình bình hành, hai ng chéo ườ AC BD nhau Khi đó,A. SO vuông góc AB B. SO vuông góc AC C. SO vuông góc BD D. SO vuông góc SA .Câu 19: Cho ph ng ươ. ' ' ' 'A BCD Góc gi ữA và 'Ç ng:ằA. 00 B. 090 C. 045 D. 060Câu 20: Gi ạ()23lim 12an bn n+ (,a b΢ Khi đó 2a b+ ngằA. B. 11 C. 10 D. 12Câu 21 Cho hàm ố3 21 1( 12 13 2f x= ể(x) 0f¢³ thì có giá tr thu nào ?ị ợA. (); 3;ù é- +¥ú êû B. 3; 4é ù-ê úë C. 4; 3é ù-ê úë D. ()(); 3;- +¥ .Câu 22: hàm hàm ố54( 5f xx= ạ1x= ng nào sau đây?ằ ốA. 21. B. 14. C. 10. D. .Câu 23: Tính 31 1... ...9 3319nS-+ +=++ qu làế A. 272 B. 14 C. 16 D. 15 .Câu 24 Câu nào sao đây đúng?A. ng, hi u, tích hai hàm liên đi là nh ng hàm liên đi đó.ổ ểB. Hàm ố( )y x= liên đi thì hàm ố( )y x= có hàm đi đó.ạ ểC. Cho hàm ố( )f có mi xác nh là và DÎ thì là hàm liên ạx a= D. Hàm đa th c, phân th ng giác liên trên ượ ụ¡ .C âu 25: Cho 01lim )2x xf x®= .Tính giá tr ị0lim 7x xP x®é ù= -ê úë A. B. C. 3- D. 5- Câu 26: Cho hình lăng tr ng ứ. ' ' 'A BC nh bên ạ' 2BB a= Tam giác ABC là tam giác vuôngcân ạ,A BA a= Kho ng cách ế( ' )A BC ng bao nhiêu?ằ A6a B. 63a C. 23a D. 3aCâu 27: Cho hàm ố21 khi 1( )3 khi 1x xf xxìï+ ¹ïï=íï=ïïî có tính ch t:ấA. Liên ạ5x= nh ng không liên ạ1x= B. Không liên ạ0; 1x x= =C. xác nh hàm là ố\\ {1}¡ D. Liên trên ¡Câu 28: Cho hình ộ. ' ' ' 'A BCD ch ng th đúng?ọ ứA. D+ =uuur uuur uuur B. ' 'A C+ =uuur uuur uuuur C. ' 'A D+ =uuur uuur uuur uuuur D. ' ' ' 'A C- =uuuur uuuur uuuuur .Câu 29: Cho hàm ố26 khi 3( )3 khi 3x xxf xxm xìï+ -ï¹ -ïï=í+ïï= -ïïî Tìm hàm liên ạ3x= A. 5m= B. 4m= C. 5m= D. 4m= -Câu 30: Tìm gi ạ2322 2lim8xx xAx®- +=- A.+¥ B.- C. 14 D. Câu 31: Bi ế01lim 13xax bx®+ -= (),a b΢ Khi đó ng ổS b= ng:ằA. 2S= B. 6S= C. 7S= D. 5S=Câu 32: Tìm gi ạ232 3lim4 3xx xCx x®+ -=- A.+¥ B.- C. 13- D.1 Câu 33: ế( tanf x= thì ''4fpæ ö÷ç÷ç÷ç÷çè ng:ằ A. B. C. -3 D. -4Câu 34: hàm hàm ố21 2tany x= A.23 222cosxxx+ B.2 .2xx+ C.32 tan .2xx x+ D.232 tan2xx x+ +Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Xác nh góc gi SA và BC .A. ·SA B. ·A SD C. ·SDC D. ·SBCCâu 36. Hàm ốsinxyx= có hàm là:ạA.2cos sin'x xyx+= B.2cos sin'x xyx-= C.2sin cos'x xyx+= D.2sin cos'x xyx-= .Câu 37. Ti tuy th hàm f(x) ố14x đi có hoành xạ ộ0 -1 có góc là:ệ ốA -1 B. -2 D. 1Câu 38. Tính hàm hàm ố3 2( .y x= -A.' 36 20 16y x= B.' 36 20 16y x= C.' 36 16y x= D.' 36 20 4y x= +Câu 39. (d) là TT th hàm sọ ố3( )y x= =- đi ể( 2; 8).M- Tìm góc (d)ệ ủA.11- B.6 C.11 D.12-Câu 40. ọ(a; b)M là đi thu th hàm sể ố3 2( )y C= sao cho ti tuy ủ( )Ct đi có góc nh nh t. Tính ấ.a b+A.3- B.1 C.2 D.0Câu 41. Tính hàm hàm ố3 2(4 5)( 7) .y x= -A.' 220 120 42 10 35y x= B.' 220 120 42 10 35y x= +C.' 220 120 42 10 35y x= D.' 220 120 42 10 35y x= -Câu 42. Tìm PTTT th hàm sủ ố24 5( (C)2x xy xx+ += =+ giao đi (C) tr ụ.OyA.3 54 2y x=- B.3 54 2y x=- C.3 54 2y x= D.3 54 2y x= -Câu 43. Cho hàm ố32( 1) 15.3 2mx my x= Tìm ể'( 0f x< nghi đúng ệx" Ρ .A.403m- B.43m<- C.0m< D.43m>-Câu 44. Cho hai hàm ố21( 2; .1f xx= =- Tính ''(1).(0)fg A.1 B.2 C.0 D.2-Câu 45. Tính hàm hàm ố2( 2) 1.y x= +A.2'22 11x xyx- +=+ B.2'22 11x xyx- -=+ C.2'22 11x xyx+ +=+ D.2'22 11x xyx- +=+Câu 46. Tính hàm hàm ố213 .y xx= +A.'23 122y xxx= B. '23 122y xxx= +C.'23 122y xxx= D.'23 122y xxx= -Câu 47. Tính hàm hàm ố2 3.4xyx-=+A.'25( 4)yx=+ B.'211( 4)yx-=+ C.'114yx=+ D.'211( 4)yx=+Câu 48. Cho hàm ố3 2( 12.y x= Tìm ể'( 0.f xI. LU NỰ ẬCâu Tính gi sau:a) ạ2233 10 3lim9xx xx®-+ +- b) 23 1lim2xxx+®- +-22 1) lim4 7xx xcx®- ¥- ++Câu Cho hàm ố()26, 33, 3x xxy xxx xì- +>ï= =-íï+ £î nh ịm hàm liên ạ3x= Câu Tính hàm các hàm sau:ạ ốa) 43tan 2y xx= b)2 3( 3) 2y x= Câu Cho hàm ố4 23y x= ()C Vi ph ng trình ti tuy ươ ủ()C đi có tung đạ ộb ng ằ4 .Câu Cho hàm ố()2sin cosf x= Gi ph ng trình ươ()0f x¢= .Câu Cho hình chóp .S BCD có đáy BCD là hình vuông nh SA vuông góc đáy. ặa) Ch ng minh ng: ằ( )BC SA B^b) M, là trung đi AD và BC. Xác nh và tính kho ng cách tọ ượ mp(ế SMN ),bi ế3SC a=Câu Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm nh ng ằa góc ·o60BCD= SA 3a,SO vuông góc đáy (ABCD).ớa. H, là trung đi ượ AB AD Ch ng minh ứ()()SHK SAC^ .b. Tính góc gi ng th ng SC và (ABCD).ữ ườ ăc. Tính kho ng cách gi hai ng th ng ườ ăAB và Câu 8: Cho hình chóp giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh bên SAD là tam giác và ền trong ph ng vuông góc đáy. là trung đi các nh ượ SB BC CD DA .a) Ch ng minh ng ằBP AM^ b) Tính kho ng cách đi ph ng (ả SBC ).c) Tính góc gi ng th ng ườ MN và ph ng (ặ SAD )Câu 9: Cho hình chóp giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh bên SAD là tam giác và ền trong ph ng vuông góc đáy. là trung đi các nh ượ SB BC CD DA .a) Ch ng minh ng ằBP AM^ b) Tính kho ng cách đi ph ng (ả SBC ).c) Tính góc gi ng th ng ườ MN và ph ng (ặ SAD