Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phương trình bậc hai một ẩn

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1. Định nghĩa:

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

 \(ax^2+bx+c=0\)

\(x\) là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, phương trình có dạng \(ax^2+bx=0\Leftrightarrow x\left(ax+b\right)=0\)

Phương trình có hai nghiệm

\(x_1=0;x_2=-\dfrac{b}{a}\)

b) Trường hợp b = 0, phương trình có dạng \(ax^2+c=0\Leftrightarrow x_2=-\dfrac{c}{a}\)

Nếu a, c cùng dấu \(-\dfrac{c}{a}< 0\) phương trình vô nghiệm.

Nếu a, c trái dấu \(-\dfrac{c}{a}>0\) phương trình có hai nghiệm \(x_1=-\sqrt{-\dfrac{c}{a}}\)

\(x_1=\sqrt{-\dfrac{c}{a}}\)

Bài tập

Có thể bạn quan tâm