Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Đối với phương trình \(ax^2+bx+c=0\) (a ≠ 0) và biểu thức ∆ = b2 – 4ac:

- Nếu ∆ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết:

\(x_1\) =   và \(x_2\) = 

- Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép

\(x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}\)

- Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý:

Nếu phương trình \(ax^2+bx+c=0\) (a ≠ 0) có a và c trái dấu, tức là ac < 0. Do đó \(\Delta=b_2-4ac>0\). Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm