Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phương trình quy về phương trình bậc hai

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1. Phương trình trùng phương:

- Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

\(ax^4+bx^2+c=0\) (a ≠ 0)

-Giải phương trình trùng phương \(ax^4+bx^2+c=0\) (a ≠ 0)

+ Đặt \(x_2=t\), t ≥ 0.

+ Giải phương trình \(at^2+bt+c=0\).

+ Với mỗi giá trị tìm được của t, lại giải phương trình \(x_2=t\)

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức:

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta làm như sau:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm