Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hàm số y = ax^2 (a khác 0)

HÀM SỐ \(y=ax^2;\left(a\ne0\right)\)

1. Tập xác định của hàm số \(y=ax^2;\left(a\ne0\right)\) xác định với mọi giá trị của x ∈ R.

2. Tính chất:

- Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

- Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

3. Nhận xét:

- Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 0.

- Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi x ≠ 0; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm