Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

ĐỒ THỊ HÀM SỐ \(y=ax^2;\left(a\ne0\right)\)

1. Đồ thị hàm số:

Đồ thị của hàm số \(y=ax^2\) (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O.

- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

- Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất cảu đồ thị.

2. Cách vẽ đồ thị:

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Lập bảng giá trị (thường từ 5 đến 7 giá trị) tương ứng giữa x và y.

Bước 3: Vẽ đồ thị và kết luận.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm