Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hệ thức Vi-et và ứng dụng

HỆ THỨC VI-ET VÀ ỨNG DỤNG

1. Hệ thức Vi-ét

Nếu \(x_1,x_2\) là hai nghiệm của phương trình \(ax^2+bx+c=0\), a ≠ 0 thì:

2. Áp dụng:

Tính nhẩm nghiệm.

- Nếu phương trình \(ax^2+bx+c=0\) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm \(x_1=1\), còn nghiệm kia là \(x_2=\dfrac{c}{a}\)

- Nếu phương trình \(ax^2+bx+c=0\)  có a - b + c = 0 thì phương trình có nghiệm là \(x_1=-1\), còn nghiệm kia là \(x_2=-\dfrac{c}{a}\)

3. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng:

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P và \(S_2-4P\ge0\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: \(x_2-Sx+P=0\)

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm