Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tia phân giác của góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 6.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{mOn}=120^0\). Vẽ tiếp \(\widehat{mOt}=90^0\) sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat{nOz}=90^0\) sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn

a) Cho biết số đo của góc nOt

b) Cho biết số đo của góc mOz

c) Cho biết số đo của góc zOx

Hướng dẫn giải

Bài 32 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13

b) Vì sao có \(\widehat{xOz}=\widehat{yOt}\)

c) Vì sao tia phân giác của \(\widehat{yOz}\) cũng là tia phân giác của \(\widehat{xOt}\) ?

Hướng dẫn giải

Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho : \(\widehat{xOy}=80^0,\widehat{xOz}=30^0\). Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính \(\widehat{xOm}\) ?

 

Hướng dẫn giải

Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó 

b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó

c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác

d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác 

Hướng dẫn giải

Câu sai là: câu a.

Các câu đúng là: câu b; câu c; câu d.

Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

Số đo của góc xOb bằng :

(A) \(25^0\)                (B) \(115^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(65^0\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

a) Vẽ \(\widehat{xOy}=44^0\)

b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy 

Hướng dẫn giải

x y z O

Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

Số đo của góc xOm bằng :

(A) \(25^0\)                (B) \(65^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(115^0\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

O x z y m n 50 độ

Giaỉ:

Vì Om là tia phân giác của góc xOy, nên:

\(\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\dfrac{\widehat{xOy}}{2}=\dfrac{50^o}{2}=25^o\)

=> Chọn (A).

Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

a) Vẽ góc bẹt xOy

b) Vẽ tia Ot sao cho \(\widehat{xOt}=30^0\)

c) Vẽ tia Oz sao cho \(\widehat{yOz}=30^0\) (Ot và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy)

d) Vẽ tia phân giác Om của góc tOz

e) Vì sao tia Om cũng là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\) ?

Hướng dẫn giải

x O y t z m

Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

Số đo của góc mOn bằng :

(A) \(25^0\)                (B) \(115^0\)                  (C) \(90^0\)                       (D) \(65^0\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Chọn (C) \(90^0\)

Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{xOy}=50^0\). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz

Số đo của góc mOz bằng :

(A) \(25^0\)                (B) \(90^0\)                  (C) \(115^0\)                       (D) \(155^0\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

O x m y z n 50 độ góc xOy kề bù với góc yOz

Giaỉ:

Theo giả thiết, ta có:

- Góc xOy kề bù với góc yOz:

=> \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^o\)

=> \(\widehat{yOz}=\widehat{xOz}-\widehat{xOy}=180^o-50^o=130^o\)

- \(\widehat{xOm}=\widehat{mOy}=\dfrac{\widehat{xOy}}{2}=\dfrac{50}{2}=25^o\)

=> \(\widehat{mOz}=\widehat{mOy}+\widehat{yOz}=25^o+130^o=155^o\)

=> Chọn D

Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 91)

Trong trò chơi bi - a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau : Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (h.14a) thì cần xác định điểm O sao cho tia Ot (tia vuông góc với mặt bàn tại O) phải là tia phân giác của góc AOB

Em hãy xem hình 14b rồi dùng các dụng cụ đo (thước thẳng, êke, thước đo góc) kiểm tra xem quả cầu C sau khi đập vào cạnh bàn có đập trúng vào quả cầu D không ?

Hướng dẫn giải

Quả cầu C sau khi đập vào cạnh bàn có đập trúng vào quả cầu D.

Có thể bạn quan tâm