Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz ?

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 17 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

Cho biết \(\widehat{LPM}=90^0\). Vẽ tia PU để \(\widehat{LPM}=\widehat{LPU}+\widehat{UPM}\) ?

Hướng dẫn giải

Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết \(\widehat{xOy}=40^0\). Hỏi góc xOz là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc yOz lần lượt bằng \(30^0,50^0,70^0,140^0\) ?

Hướng dẫn giải

Ta có : xOy + yOz = 180 (kb)

40 + yOz = 180

yOz = 180 - 40 =140

mà xOy + yOz = xOz ( 180 )

suy ra : xOz là góc bẹt

Bài 19 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Xem hình 7.

Làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc \(\widehat{xOy},\widehat{xOz},\widehat{yOz}\) ?

Hướng dẫn giải

Vì Oy là tia nằm giữa Ox và Oz nên ta có:

\(\widehat{zOy}+\widehat{yOx}=\widehat{zOy}\)

=> Ta chỉ cần đo hai góc xOy và yOx, rồi cộng tổng là ra số đo góc zOy.

Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết \(\widehat{xOy}=a^0,\widehat{zOx}=b^0\). Tính \(\widehat{yOz}\) ?

Hướng dẫn giải

góc yOz=góc xOy - góc zOx

=ao-bo

Bài 20 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Xem hình 8

Hỏi \(\widehat{tOv}\) có phải là góc vuông hay không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ, ta có: \(\widehat{uOt}+\widehat{tOv}=\widehat{uOv}\\ =>\widehat{tOv}=\widehat{uOv}-\widehat{uOt}\\ \widehat{tOv}=129^o-39^o=90^o\)

Với: \(\widehat{tOv}=90^o\)

=> \(\widehat{tOv}\) là góc vuông

Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Ta luôn có \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\)

b) Nếu \(\widehat{mOt}+\widehat{tOw}=\widehat{mOw}\) thì tia Ot nằm giữa hai tia Om và Ow

c) Hai góc có tổng bằng \(180^0\) là hai góc kề bù

d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia

e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau

f) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau

g) Hai góc vuông là hai góc kề bù

h) Hai góc phụ nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(135^0\)

i)  Hai góc bù nhau mà một góc là \(45^0\) thì góc kia là \(45^0\)

Hướng dẫn giải

Câu 1; Đ

Câu 2 :Đ

Câu 3:Đ

Câu 4: S

Câu 5 :S

Câu 6 :S

Câu 7 : Đ

Câu 8;S

Câu 9:Đ

Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Biết \(\widehat{AOD}=30^0,\widehat{DOC}=40^0,\widehat{AOB}=90^0\). Tính \(\widehat{AOC},\widehat{COB,}\widehat{DOB}\) ?

Hướng dẫn giải

ta có : AOC = AOD + DOC = 30 + 40 = 70

COB = AOB - AOC = 90 - 70 = 20

DOB = DOC + COB = 40 + 20 = 60

Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Nhìn mỗi hình vẽ và điền đúng số đo góc vào ô còn trống trong bảng sau :

  

Hướng dẫn giải

Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 88)

Cho hình bs.5

a) Gọi tên các cặp góc kề nhau đỉnh O trong hình đó

b) Cho biết số đo của các cặp góc đỉnh O trong hình đó

c) Cho biết những cặp góc phụ nhau đỉnh I

d) Cho biết những cặp góc bù nhau đỉnh O

e) Cho biết những cặp góc kề bù nhau đỉnh O

Hướng dẫn giải

a)Các cặp góc kề nhau đỉnh O là: mOn và nOw; mOn và nOz; mOn và nOt; mOw và zOw; mOw và tOw; mOz và zOt; wOn và zOw; wOn và tOw; wOz và zOt.

b)góc mOt=180o; góc mOw=90o; nOw=60o;wOz=45o

c)mOn và nOw; wOz và zOt.

d)mOn và nOt ;wOm và wOt; mOz và zOt.

e)mOn và nOt; wOm và wOt; mOz và zOt.

Bài 18 (Sách bài tập - tập 2 - trang 86)

Cho hình 6.

Hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết \(\widehat{KOA}=120^0,\widehat{BOI}=45^0\). Tính \(\widehat{KOB},\widehat{AOI},\widehat{BOA}\) ?

Hướng dẫn giải

Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 87)

Xem hình 9 :

a) Đo các góc \(\widehat{DHE},\widehat{DGE,}\widehat{DFE}\)

b) Hỏi \(\widehat{DFE}\) có bằng \(\widehat{DGE}+\widehat{DHE}\) hay không ?

Hướng dẫn giải

https://i.imgur.com/J4FgLfx.png

Có thể bạn quan tâm