Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nửa mặt phẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D ?

Hướng dẫn giải

các đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm A, B, C, D thì đường thẳng a cắt AC, AD, BC, BD và không cắt AB, CD

Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a hay không ? Vì sao ?

Gọi tên hai nửa mặt phẳn đối nhau bờ a ?

Hướng dẫn giải

Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

Hình 1 :

Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau

b) Tia BE nằm giữa hai tia nào ?

c) Tia BD nằm giữa hai tia nào ?

Hướng dẫn giải

a) BE, DB

b) Tia BE nằm giữa hai tia AB và CB

c) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 81)

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng t.

b) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d và điểm N thuộc nửa mặt phẳng đối

c) Điểm M thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a. Hai điểm M, N nằm khác phía đối với đường thẳng a. Hai điểm N, P nằm khác phía đối với đường thẳng a

d) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm O. Điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng m. Hai điểm A, B ở cùng phía với đường thẳng m nhưng khác phía đối với đường thẳng n. Điểm C vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B vừa thuộc nửa mặt phẳng bờ m không chứa điểm A. Điểm D không thuộc nửa mặt phẳng bờ n có chứa điểm B và hai điểm A, D khác phía đối với đường thẳng m 

Hướng dẫn giải

Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

Nhìn hình bs.2, hãy đọc tên một toa nằm giữa hai tia khác ?

Hướng dẫn giải

USV

Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia OC

a) Tia OM có cắt đoạn thẳng AB hay không ?

b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay không ?

c) Tia OA có cắt đoạn thẳng BM hay không ?

d) Trong ba tia OA, OB, OM có tia nào nằm giữa hai tia còn lại hay không ?

Hướng dẫn giải

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 81)

Dựa vào hình bs.1, nối mỗi ý ở cột A với chỉ 1 ý ở cột B để được kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

1.d, 2.c, 3.a

Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 80)

Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc thia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A, B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB ?

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm