Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành đo góc trên mặt đất

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 7.1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 92)

Vẽ \(\widehat{mOn}=160^0\). Vẽ tiếp \(\widehat{mOt}=120^0\) sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp \(\widehat{zOt}=80^0\) sao cho tia Oz nằm trong góc mOt. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn

a) Dùng kết quả đo đạc để khẳng định các góc mOz, zOt, tOn bằng nhau

b) Dùng kết quả đo đạc để khẳng định Ox là tia phân giác của góc zOt

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm