Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

a) Hình tạo bởi hai tia là một góc

b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc

c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc

d) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc

e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc

f) Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng là một góc bẹt

g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là một góc bẹt

h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt

i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì tia Oy luôn nằm trong góc xOz

j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm M bất kì thuộc tia On (không trùng với O) luôn nằm trong góc mOt

k) Cho góc pOr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kì trên tia Op, điểm B bất kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pOr

Hướng dẫn giải

Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

a) Hình tạo bởi hai tia là một góc

b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc

c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc

d) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc

e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc

f) Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng là một góc bẹt

g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là một góc bẹt

h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt

i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì tia Oy luôn nằm trong góc xOz

j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm M bất kì thuộc tia On (không trùng với O) luôn nằm trong góc mOt

k) Cho góc pOr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kì trên tia Op, điểm B bất kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pOr

=> d,e,k đúng còn lại là sai

Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

Bổ sung chỗ thiếu (.....) trong các phát biểu sau :

a) Góc xOy là hình gồm.............

b) Góc yOz được kí hiệu là ..............

c) Góc bẹt là góc có ..........

Hướng dẫn giải

a, Góc xOy gồm 2 tia Ox và Oy.

b, Góc yOz được kí hiệu \(\widehat{yOz}\)

c, Gọc bẹt là góc có hai tia đối nhau (góc có số đo là 180o)

Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 2. Có bao nhiêu góc tất cả ?

Hướng dẫn giải

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Vẽ góc xOy không phải là  góc bẹt

b) Vẽ góc bẹt tBz

c) Vẽ góc jGk và điểm M nằm bên trong góc đó

d) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct

e) Vẽ các góc nCm, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt

Hướng dẫn giải

a, O x y Vẽ góc xOy không phải góc bẹt

Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

Vẽ :

a) Góc xOy

b) Tia OM nằm trong góc xOy

c) Điểm N nằm trong góc xOy

Hướng dẫn giải

N M O x y

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

Nhìn và đọc tên góc, tên đỉnh, tên các cạnh, viết kí hiệu của mỗi góc có trong hình bs.3

Hướng dẫn giải

Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

Vẽ 3 tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc là \(\widehat{O_1},\widehat{O_2},\widehat{O_3}\)

Điền vào bảng sau :

Hướng dẫn giải

Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

Bổ sung chỗ thiếu (....) trong phát biểu sau :

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ..........

 

Hướng dẫn giải

Bổ sung chỗ thiếu (....) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy.

Có thể bạn quan tâm