Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ 3

876c3ed921834688a47cd4fd5f13ade8
Gửi bởi: Võ Hoàng 27 tháng 12 2018 lúc 22:26:11 | Được cập nhật: 9 tháng 5 lúc 7:19:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 502 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

(H SINH LÀM BÀI VÀO GI CHO GIÁO VIÊN) 2Ọ ỀPH 1: TR NGHI MẦ ỆCâu 1.: nh nào sau đây là nh đúng?ệ A. không ph là nguyên B. 16 chia 1ư C. Ph ng trình ươ21 0x x+ có nghi m. D. 42 là chia cho 5.ố ếCâu 2: Cho nh P(x) ề2" 0"" >x nh ph nh nh P(x)ệ ềlà:A.2" 0"" x xCâu 3: Cho A= 1;5 B= 1;3;5 Ch qu đúng trong các qu sau:ế A. 1;3 C. 1;3;5 1;5 .Câu 4: Cho A=(– ;–2]; B=[3;+ và C=(0;4). Khi đó (AậU B)I là: [3;4]. (– ;–2]U (3;+ ). [3;4). .(– ;–2)U [3;+ ).Câu 5: Cho ={ 1,2, 3,4 }. Câu nào sau đây đúng ?A. con là 16 B. con ch là ốC. con ph là D. con ph là ử2Câu Cho hàm ố( 3y x= qu nào sau đây sai A.( 1) 3f- B.(2) 6f= C.( 2) 6f- D.(3) 9f=-Câu ng th ng ườ ẳ3y= đi qua đi nào sau đây:ể A.()2; B.()3; 3- C()2; 3- D.()3; 2- Câu ng th ng nào sau đây song song tr hoành:ườ A.2y x= B.1y x= C.y x= D.5y=- Câu giao đi parabol (P):ọ ủ24 3y x=- tr tung là:ớ A.()0; B.()3; C.()3; 0- .()0; 3-Câu 10 Hàm nào sau đây là hàm :ố ẻ.A.y x= B. 2y x= C. 3y x= D.22 3y x= -Câu 11. Hàm ố2y mx m= ng bi trên ế¡ khi và ch khi:ỉA.0 2m< .0.m> C. 2m< D.2.m. Câu 18 Vi ph ng trình parabol ươ ủ2y ax bx c= bi đế ồth nó là hình bên.ị ẽA.22 423 3y x=- B.22 423 3y x= C.22 423 3y x= D.22 423 3y x= -Câu 19. ph ng trình ươ(m−1)x−y=2−2x+my=1¿{¿¿¿¿ có nghi duy nh khiệ ấA. m=1 ho ăm=2 B. m=1 ho căm=−2 C. m≠−1 và m≠2 D. m=−1 ho căm=−2.Câu 20. Ph ng trình ươ(x2+1)(x−1)(x+1)=0 ng ng ph ng trìnhươ ươ ươA. (x−1)(x+1)=0 B. x+1=0 C. x2+1=0 D.x−1=0.Câu 1.9. giá tr nào thì ph ng trình ươx2−2(m+1)x+m−3=0 có nghi mệx=0?A. m=1 B. m=3 C. m=−3 D.m=0.Câu 21. Nghi ph ng trình ươ2x+3x−1=3xx−1 làA. S={1;32} B. S={1} C. S={32} D.¿S=R{1¿¿¿. Câu 22. ph ng trình nào sau đây có nghi là ươ ệ(1;1;−1)A. x+y+z=1x−2y+z=−23x+y+5z=−1¿{¿{¿¿¿¿ B. −x+2y+z=0x−y+3z=−1z=0¿{¿{¿¿¿¿ C. x=3x−y+z=−2x+y−7z=0¿{¿{¿¿¿¿ D.4x+y=3x+2y=7z=−1¿{¿{¿¿¿¿.Câu 23. Ph ng trình ươx2−2x−2017=0 có hai nghi ệx1;x2 thì x12+x22 ngằA. 4038 B. -4038. C. 4068289. D. 4068289Câu 24: Cho đo th ng AB. Có bao nhiêu vect (khác 0r nh hai đi A, làmậ ểđi và đi cu ?ể ốA. B. 2. 3. 0Câu 25: Cho ba đi A, B, th ng hàng, trong đó đi gi hai đi và C.ể ểKhi đó các vect nào sau đây cùng ng ?ă ướA. .AB CBuuur uuur B. .AB ACuuur uuur C. .AC CBuuur uuur D.; .BA BCuuur uuurCâu 26 Cho đi A, B, C, D, E, F. Trong các ng th sau, ng th nào đúng A. +AB DC AC BD.uuur uuur uuur uuur B. +AB BC AC DB.uuur uuur uuur uuur C. AD BE CF AE BF CD+ +uuur uuur uuur uuur uuur uuur D. =AB DC.uuur uuurCâu 27 Cho hình thang ABCD hai nh đáy là AB 3a và CD 6a. Khi đó giá trớ ịAB CD+uuur uuur ng bao nhiêu?ằA. 9a B. 3a C. -3a D. .Câu 28: Trong ph ng Oxy cho các đi ể( 1;1); 2; 1); (2;1); (0; 3)A D- .Ch kh ng nh đúng.ọ ịA. Ba đi O; A; th ng hàng. B. Ba đi B; C; th ng hàng.ể ẳB. C. Ba đi A; B; th ng hàng.ể D. Ba đi A; B; th ng hàng.ể ẳCâu 29: Trong ph ng Oxy cho hình bình hành ABCD có các nh ỉ(2;1)A ;(1; 2)B- và (3; 5)C- Tìm là tr ng tâm tam giác ACD.ọ ọA.(2; 2)G- B. 2; 2)G- C. (3; 2)G- D. 3; 2)G- .Câu 0: Cho hai ự1Fuur và 2Fuur cùng có đi O. ng ườ ủ1Fuur là 40N, ủ1Fuurlà 30N và hai có giá vuông góc. Tìm ng ng chúng?ự ườ ủB. A. 50N B. 30N C. 10N D. 70N .Câu 31: nghi PT: 5x+ làA. 10 B. 12 C. D. 11Câu 32: nghi PT 0x x- là:A. B. C. D. 3PH 2: LU NẦ ẬCâu 1: ng bi thiên và th hàm xậ 2x +1Câu 2: xác nh hàm axị 4x bi ng th nó có hoành đế ộđ nh là -3 và đi qua đi -2 ểCâu 3: xác nh hàm ax bi th nó đi qua (3 -1) và vuông góc iị ớtr tungụCâu 4: tìm xác nh hàm ố322 3( 34 531x xf xx xxx- -= -- ++ Câu 5: Cho tam giác ABC. Tìm trí đi sao cho 0MA MB MC+ =uuur uuur uuuur Câu 6: bi di cr theo vecto ar và br bi tếar= -4 3) br -2 -1 cr