Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

100 Bài tập tự ôn vào 10 toán hay

8ac136113aef6c5499321b284656c691
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 21 tháng 7 lúc 17:01 | Được cập nhật: 22 tháng 7 lúc 7:48 | IP: 113.165.74.10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 126 | Lượt Download: 1 | File size: 0.200192 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu 1 Cho (d):

và (d’):

. T ì m m để (d) // (d’)

2) Rút gọn biểu thức:

với

.

Câu 2 Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt
mức 10% vả tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi
trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
2) Tìm m để phương trình:
(x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x 1, x2 thỏa
mãn

.

Câu 3 Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB
với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E
khác A), đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm
của MO và AB.
1) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.
2) Chứng minh: MN2 = NF.NA vả MN = NH.
Bài 4. Rút gọn biểu thức: A=
2. Giải hệ phương trình:
Bài 5. Cho hai hàm số

3. Giải phương trình:


có đồ thị lần lượt là (d) và (P)

1. Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ
2. Bằng phép toán tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).
Bài 6. Cho phương trình

(1) (với m là tham số)

1. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
2. Gọilà hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của P =

Bài 7. Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính BC. Gọi A là một điểm thuộc đường tròn (A khác B
và C). Đường phân giác
cắt BC tại D và cắt đường tròn tại M.
1. Chứng minh MB=MC và OM vuông góc với BC
2. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D lên AB, AC. Tứ giác AEDF là hình gì?
B8. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 100m .Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất biết rằng 5 lần
chiều rộng hơn 2 lần chiều dài là 40m.
Bài 9: a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y =
b) Cho (D): y =

đi qua điểm C(6; 7) . Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (P).

Bài 10: Cho phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 1 = 0
(1)
a) Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt.
b) Định m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình thỏa mãn : (x1 – x2)2 = x1 – 3x2.
Bài 11: Cho ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đoạn BC và OC lần lượt tại D và I.
Gọi H là hình chiếu của A lên OC, AH cắt BC tại M.
a) CM : Tứ giác ACDH nội tiếp và CHD = ABC
b) CM: Hai tam giác OHB và OBC đồng dạng với nhau

Câu 12 : Tìm m để phương trình (m – 1).x2 -2mx + m + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 khác không
thỏa mãn điều kiện

+

=0

Câu 13 : Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, M là một điểm di động trên (O) .sao cho M không
trùng với các điểm A và B .Lấy C là điểm đối xứng với O qua A .Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt
đường thẳng AM tại N đường thẳng BN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai E .các đường thẳng BM và CN
cắt nhau tại F
a) Chứng minh ba điểm A; E ; F thẳng hàng và tứ giác MENF nội tiếp
b) Chứng minh : AM .AN = 2R2
Bài 14 : Rút gọn biểu thức sau:
1)

;

2)

Bài 15: Cho parabol (P):
và đường thẳng (d):
1) Vẽ đồ thị (P);
2) Viết phương trình đường thẳng
biết

.
.
song song (d) và

tiếp xúc (P).

Bài 16
1) Giải hệ phương trình

. Tính

với x, y vừa tìm được.

2) Cho phương trình
(m là tham số)
a) Giải phương trình (1) với m = 1;
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

để

.

Bài 17 Hai đội công nhân đắp đê ngăn triều cường. Nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu
làm riêng thì đội I hoàn thành công việc chậm hơn đội II là 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội đắp xong
đê trong bao nhiêu ngày?
Bài 18: Tam giác AMB cân tại M nội tiếp trong đường tròn (O; R). Kẻ MH vuông góc AB (H AB), MH
cắt đường tròn tại N. Biết MA = 10cm, AB = 12cm.
a) Tính MH và bán kính R của đường tròn;
b) Trên tia đối tia BA lấy điểm C. MC cắt đường tròn tại D, ND cắt AB tại E. Chứng minh tứ
giác MDEH nội tiếp và chứng minh các hệ thức sau:

;
Bài 19: Tính

;
Bài 20: Cho hai hàmsố
và y = mx + 4, với m là tham số
a. Khi m = 3, tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên.
b. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đồ thị hai hàm số đã cho luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt


. Tìm tất cả các trị của m sao cho

.

Bài 21: Một đội xe vận chuyển 160 tấn gạo với khối lượng gạo mỗi xe chở bằng nhau. Khi sắp khởi hành thì
được bổ sung thêm 4 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn dự định lúc đầu 2 tấn gạo(khối lượng gạo mỗi xe chở vẫn
bằng nhau). Hỏi đội xe ban đầu có bao nhiêu chiếc.
Bài 22: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A và B).
Trên cung AC lấy điểm D (D khác A và C). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB và E là giao điểm
của BD và CH.
a) Chứng minh ADEH là tứ giác nộ itiếp.
b) Chứng minh rằng
và AB.AC =AC.AH + CB.CH
Câu 23 Cho phương trình:
a) Giải phương trình với

(m là tham số).
.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

thỏa mãn điều kiện :

.

Câu 24 Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi I là giao điểm AC và BD. Kẻ IH vuông góc với AB;
IK vuông góc với AD (
).
a) Chứng minh tứ giác AHIK nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh rằng IA.IC = IB.ID.
c) Chứng minh rằng tam giác HIK và tam giác BCD đồng dạng.
Bài 25. Giải hệ phương trình và phương trình sau:
a/

b/

2. Rút gọn biểu thức:
3. Cho phương trình
(có ẩn số x).
a/ Chứng minh phương trình đã cho luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi m.
b/ Cho biểu thức

. Tìm giá trị của m để B = 1.

Bài 26. Cho parabol
và đường thẳng
.
1/ Vẽ đồ thị của (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
2/ Bằng phép tính, xác định tọa độ giao điểm A và B của (P) và (d).
Bài 27. Hai thành phố A và B cách nhau 150km. Một xe máy khởi hành từ A đến B, cùng lúc đó một ôtô
cũng khởi hành từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 10km/h. Ôtô đến A được 30 phút thì
xe máy cũng đến B. Tính vận tốc của mỗi xe.
Bài 28. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB, N là
điểm bất kỳ thuộc cung MB (N khác M và B). Tia AM và AN cắt tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn tâm O
lần lượt tại C và D.
1. Tính số đo
.
2. Chứng minh tứ giác MNDC nội tiếp trong một đường tròn.
3. Chứng minh AM.AC = AN.AD = 4R2.
Câu 29. Cho hai hàm sốcó đồ thị lần lượt là ( P) và (d )

1) Vẽ hai đồ thị ( P ) và ( d ) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
2 ) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị ( P ) và ( d ).
Câu 30. Cho a > 0 và a

4 . Rút gọn biểu thức

2) Một đội xe dự định chở 120 tấn hàng. Để tăng sự an toàn nên đến khi thực hiện, đội xe được bổ
sung thêm 4 chiếc xe, lúc này số tấn hàng của mỗi xe chở ít hơn số tấn hàng của mỗi xe dự định chở là 1 tấn.
Tính số tấn hàng của mỗi xe dự định chở, biết số tấn hàng của mỗi xe chở khi dự định là bằng nhau, khi thực
hiện là bằng nhau.
Câu 31 : Tìm m để phương trình: x2 + ( 2m – 1 )x + m2 – 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho biểu
thức P = ( x1 )2 + ( x2 )2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 32 : Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của
đoạn AH.
1) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn.
2) Chứng minh CE.CA = CD.CB.