Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề toán 11 online đề số 12

1749f6f01db4cddae2c9fa1093f54c43
Gửi bởi: Thành Đạt 25 tháng 10 2020 lúc 12:48:34 | Được cập nhật: hôm qua lúc 7:52:14 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 590 | Lượt Download: 3 | File size: 0.25077 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường THPT BẢO LỘC Họ tên:........................................................ Lớp:.............. Đề 1 Câu TL 1 2 3 4 5 6 7 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – KHỐI 11 Năm học: 2016 – 2017 Thời gian: 45 phút 8 9 10 11 12 13 14 15 Câu 1. Hàm số nào sau đây không có giới hạn tại x=1 2 x2  x 1 x2  2 x  1 C. f ( x)  x 2  x D. f ( x)  x 1 x 1 2 3x  2 khi x  1 Câu 2. Cho hàm số: f ( x)   Chọn đáp án đúng khi x<  1 x  3 A. f(-1)=2 B. Hàm số gián đoạn tại x=-1 C. lim f ( x) =1 D. lim f ( x) =2 A. f ( x)  4x 1 x 1 B. f ( x)  x 1 x 1 Câu 3. Cho phương trình: x  4 x  2  0 .Chọn mệnh đề đúng: A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-2; 2) C. Phương trình có ít nhất ba nghiệm trong khoảng (-1; 2) D. Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (-1; 2) Câu 4. Cho phương trình: 4 x 4  2 x 2  x  3  0 .Chọn mệnh đề đúng: A. Phương trình có 5 nghiệm B. Phương trình vô nghiệm C. Phương trình có một nghiệm trong khoảng (-1; 1) D. Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (-1; 1) 3x 2  5 x  2 Câu 5. lim x  4x2 1 A. 1/2 B. 0 C. 1 D. 3/4 2  4  6  8  ...  2n Câu 6. lim bằng: 4n 2  5 A. 1/4 B. 1/2 C. 0 D. 2/5 3 2n  3n Câu 7. lim bằng: 3n2  1 A. 0 B. -  C. +  D. 2/3 n n 1 3 4 Câu 8. lim n n bằng: 3 5 A. 0 B. -1 C. 1 D. 2 2 x 4 khi x  2  Câu 9. Cho hàm số: f ( x)   x  2 Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại x= -2 a 2  5a khi x=  2  5 2 A. a=2 B. a=-1 hoặc a=-4 C. a=1 hoặc a=4 Câu 10. Giới hạn nào sau đây là giới hạn vô cực x2  9 x 2  3x  2 x2 1 lim A. lim 2 B. lim C. x 3 x  2 x  3 x 1 x 2 x 2  1 x2 1 Câu 11. Hàm số nào sau đây có giới hạn tại x=3 x x 1 2 A. y  B. y  C. y  x 3 x 3 x 3 Câu 12. Giới hạn nào sau đây là giới hạn của hàm số tại vô cực D. a=0 hoặc a=-5 D. lim x 2 D. y  3x  2 ( x  2)2 1 3 x x2  x x2 1 B. lim 2 x  4 x  2 x 1 ( x  1) Câu 13. Giới hạn nào sau đây là giới hạn hữu hạn? 2 x 2  3x  2 A. lim B. lim (2 x2  3x  1) x  x  x 1 3x 2  5 x 2 x 2  4 C. lim A. lim  3x 2  1  2 x  x2 1 Câu 14. Cho hàm số: f ( x)    1 x  4 A. Hàm số gián đoạn tại x= -1 C. Hàm số liên tục tại x=1 C. lim x 1 khi x  1 x3  1 x2  1 D. lim x 0 x 1 x 1 x2 x 2 ( x  2) 2 D. lim Chọn đáp án đúng khi x  1 B. Hàm số gián đoạn tại x=1 D. Hàm số gián đoạn tại x=0 Câu 15. lim ( x 2  1  x 2  x ) bằng : x  A. 1 B. 1/2 C. 2 D. Đáp án khác -----------------------------------Hết ----------------------------TỰ LUẬN 1. Tính các giới hạn 2 x2  5x  1 lim a. x  4 x 2  3 x b. lim ( x 2  3x  x 2  1) x   3 x7 2 khi x<1  2 x  3 x  2 2. Cho hàm số: f ( x)   m2 x  3mx  1 khi x  1  12 Tìm m để hàm số trên liên tục tại x=1 2. Chứng minh phương trình sau có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (2 ;  ) , với mọi m  (5  2 ;5   ) : 3cos2x - 4sinx + x +2-m=0