Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề cực trị của hàm số

89871395ab905fd08eab9ebc0c13023a
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 23 tháng 10 2022 lúc 18:52:06 | Được cập nhật: 46 phút trước | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0 | File size: 0.377718 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng và điểm .

+ Nếu tồn tại số sao cho với mọi thì ta nói hàm số đạt cực đại tại .

+ Nếu tồn tại số sao cho với mọi thì ta nói hàm số đạt cực tiểu tại .

2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị: Giả sử hàm số liên tục trên và có đạo hàm trên hoặc trên , với .

+ Nếu trên khoảng trên thì là một điểm cực đại của hàm số .

+ Nếu trên khoảng trên thì là một điểm cực tiểu của hàm số .

Minh họa bằng bảng biến thiến

3. Những khái niệm cơ bản về cực trị :

+ Điểm cực đại , cực tiểu của đồ thị : xét đồ thị hàm số trong hình vẽ dưới, ta có điểm A được gọi là cực đại của đồ thị , điểm B là điểm cực tiểu của đồ thị . điểm cực đại , cực tiểu của đồ thị hàm số được gọi chung là điểm cực trị của đồ thị hàng số đó .

C:\Users\DELL\Downloads\310068203_2457958114344359_322168869627892441_n.jpg

B. CÁC QUY TẮC TÌM CỰC TRỊ

1. Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Quy tắc 1:

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính . Tìm các điểm tại đó bằng 0 hoặc không xác định.

Bước 3. Lập bảng biến thiên.

Bước 4. Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Quy tắc 2:

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. Tính. Giải phương trình và ký hiệu là các nghiệm.

Bước 3.Tính.

Bước 4. Dựa vào dấu của suy ra tính chất cực trị của điểm .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau hàm số đạt cực tiểu tại x0 bằng:

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

Capture

A. 1 B. 2 C. 0 D. 5

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:C:\Users\Admin\Documents\2017-2018\ĐỀ KIỂM TRA\hình\BBT-hàm b4.png

Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho.

A. B.

C. D.

 1. Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên:

1 2
+ 0
0

Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

x - 0 2 +
y’ + 0 - 0 +
y - 5 1 +

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 5. B. Hàm số không có cực trị.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0.

 1. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số có mấy điểm cực trị?

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

 1. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tìm kết luận đúng

52464384_2301433966767651_933844645996134400_n

A. Hàm số có điểm cực tiểu là

B. Hàm số có giá trị cực đại là -1.

C. Hàm số có điểm cực đại là

D. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0.

 1. Hàm số có điểm cực đại là:

A. B. 5 C. 3 D. 0

 1. Cho hàm số . Giá trị cực tiểu của hàm số là

A.2. B. C. D. -1.

 1. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là

A. B. C. D.

 1. Cho hàm số Tọa độ của điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. B. C. D.

 1. Gọi là hai điểm cực trị của hàm số . Giá trị của bằng:

A. 13 B. 32 C. 4 D. 36

 1. Hàm số thì có mấy cực trị?

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

 1. Cho hàm sốcó đồ thị hàm số như hình vẽ. Đồ thị hàm số nghịch có mấy điểm cực trị?

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

 1. Hàm số đạt cực tiểu tại khi:

A. B. C. D.

 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số đạt cực đại tại

A. m = 1 B. m = 2 C. m = -2 D. m = 0