Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề sự đồng biến và nghịch biến

e4b3cc3c8430af849526baa3d1432cba
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 23 tháng 10 2022 lúc 18:53:16 | Được cập nhật: 51 phút trước | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 145 | Lượt Download: 0 | File size: 0.229376 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

 1. Hàm số bậc ba y=ax +bx +cx+d (a )

Bài tập áp dụng

 1. Hàm số luôn đồng biến

 2. Hàm số luôn nghịch biến

 3. Hàm số luôn đồng biến trong ( ,+ )

 4. Hàm số luôn nghịch biến trong ( ,+ )

 5. Hàm số luôn đồng biến trong (- , )

 6. Hàm số luôn nghịch biến trong (- , )

 7. Hàm số luôn đồng biến trong ( , )

 8. Hàm số luôn nghịch biến trong ( , )

 9. Hàm số đồng biến trên tập các giá trị của x sao cho

 10. Hàm số nghịch biến trên tập các giá trị của x sao cho

 11. Hàm số đồng biến trên đoạn có độ dài bằng

 12. Hàm số nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng

Bài giải

Ta có TXD: D=R

 1. Hàm số luôn đồng biến thì

x

- +

y’

+

y

DrawObject1 +

-

 1. Hàm số luôn nghịch biến thì

x

- +

y’

-

y

DrawObject2 +

-

 1. Hàm số luôn đồng biến trong ( ,+ )

Có 2 khả năng xảy ra

TH1 câu 1.

TH2. y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho x1<x2

x

- x1 x2 +

y’

+ 0 - 0 +

y

DrawObject3

 1. Hàm số luôn nghịch biến trong ( ,+ )

Có 2 khả năng xảy ra

TH1 câu 2.

TH2. y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho x1<x2

x

- x1 x2 +

y’

- 0 + 0 -

y

DrawObject4

 1. Hàm số luôn đồng biến trong (- , )

Có 2 khả năng xảy ra

TH1 câu 1.

TH2. y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho x1<x2

x

- x1 x2+

y’

+ 0 - 0 +

y

DrawObject5

 1. Hàm số luôn nghịch biến trong (- , )

Có 2 khả năng xảy ra

TH1 câu 2.

TH2. y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho x1<x2

x

- x1 x2+

y’

- 0 + 0 -

y

DrawObject6

 1. Hàm số luôn đồng biến trong ( , )

Có 2 khả năng

TH1 câu 1.

TH2 a>0 y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho

TH3 a<0 y’=0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho

x1

x

- x1 x2 +

y’

+0 - 0 +

y

DrawObject7

x

- x1 x2+

y’

+0 - 0 +

y

DrawObject8

x

- x1 x2+

y’

-0 + 0 -

y

DrawObject9

 1. Hàm số luôn nghịch biến trong ( , )

Có 3 khả năng

TH1 câu2.

TH2 a<0 y’=0 có 2 nghiệm x1,x2 sao cho

TH3 a<0 y’=0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho

x1

x

- x1 x2 +

y’

- 0 +0 -

y

DrawObject10

x

- x1 x2+

y’

- 0 +0 -

y

DrawObject11

x

- x1 x2+

y’

+0 - 0 +

y

DrawObject12

 1. Hàm số đồng biến trên tập các giá trị của x sao cho

Có khả năng

TH1 câu 1.

TH2 a>0 y’=0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho

TH3 a<0 ,

x

- +

y’

+

y

DrawObject13 +

-

x

- +

y’

y

x

- +

y’

y

 1. Hàm số nghịch biến trên tập các giá trị của x sao cho

Có khả năng

TH1 câu 1.

TH2 a<0 y’=0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho

TH3 a>0 ,

x

- +

y’

-

y

+DrawObject14

-

x

- +

y’

y

x

- +

y’

y