Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2018 môn toán12 Mã đề 107

667c6d79e99d1a8f6aa258e0dbccf722
Gửi bởi: Võ Hoàng 11 tháng 10 2018 lúc 20:48:12 | Được cập nhật: 1 tháng 2 lúc 1:29:55 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 383 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 50 câu trắc nghiệm)

(Đề có 06 trang)

Mã đề 107

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................

Câu 1: Hàm số

xác định khi

A.

B.

C.

Câu 2: Cho tứ diện
có các cạnh
. Tính theo a thể tích của khối tứ diện
A.

.

B.

A.

.

B.

Câu 4: Giá trị của
A.
C.



đôi một vuông góc với nhau. Biết
.

.

Câu 3: Cho hình chóp
có đáy
. Tính theo a thể tích khối chóp

C.

.

là hình vuông cạnh

.

C.

D.

,

.

, SA vuông góc với mặt đáy (ABCD),

.

D.

làm cho phương trình

.

có 2 nghiệm dương phân biệt là

.

B.
D.

Câu 5: Hàm số

,

.

.

A.

D.

hoặc
hoặc

.
.

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
B.

C.

D.



Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường
thẳng thì song song với nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với
đường thẳng còn lại.
Câu 7: Nếu hàm số
có đạo hàm tại
thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A.

B.

C.
Câu 8: Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tại
A.

B.

Câu 9: Giới hạn
A.

.

D.
?
C.

D.

bằng
B.

.

C.

.

D.

.
Trang 1/6 – Mã đề 107

Câu 10: Cho đường thẳng
thì

Để phép tịnh tiến theo

thành chính nó

phải là véc tơ nào sau đây:

A.

B.

C.

Câu 11: Cho hàm số

có đồ thị là

tiếp tuyến có hệ số góc
A.
Câu 12: Cho hàm số
A.
B.
C.
D.

biến đường thẳng

D.

. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị

biết

.
. B.

Hàm số
Hàm số
Hàm số
Hàm số

.
C.
đồng biến trên khoảng

.
D.
. Mệnh đề nào sau đây sai?

.

nghịch biến trên khoảng
nghịch biến trên khoảng
đồng biến trên khoảng
đồng biến trên khoảng

Câu 13: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây.

y

Hàm số đó là hàm số nào?
A.

3
B.

C.

D.
O

Câu 14: Cho hình chóp
của khối chóp




A.

lần lượt là trung điểm của
Tính tỉ số

Gọi

x

1

lần lượt là thể tích

.

B.

C.

D.

Câu 15: Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi
một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.
A.
C.

B.
D.

Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC),
là đường cao trong tam giác SAB. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
A.

B.

Câu 18: Đồ thị hàm số
A.

là:



.

C.

D.

có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
B.



.

C.



.

D.



.

Trang 2/6 – Mã đề 107

Câu 19: Cho hàm số
xác định trên
như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng

và có đồ thị

.

B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng

và (1;+∞).

C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng



D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng

Câu 20: Phương trình :
A.

.

và (1;+∞).

vô nghiệm khi m là:
B.

C.

D.

Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tứ diện có bốn cạnh bằng nhau là tứ diện đều
B. Tứ diện có đáy là tam giác đều là tứ diện đều
C. Tứ diện có bốn mặt là bốn tam giác đều là tứ diện đều
D. Hình chóp tam giác đều là tứ diện đều
Câu 22: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?
A.
,
B.
,
C.
,
Câu 23: Cho tập hợp S gồm 20 phần tử. Tìm số tập con gồm 3 phần tử của S.
A.

B.

Câu 24: Hàm số có đạo hàm bằng
A.

bình hành khi tọa độ đỉnh
A.

.

cho tam giác

B.

.

D.

C.

D.



. Tứ giác

.

C.

B.

.

.

D.

C.

.

A.

.

. Biết
B.

. Tính
.

C.


D.

.

có 7 điểm cực trị là

A.
B.
C.
Câu 28: Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số
thỏa mãn

.

sao cho phương trình

Câu 27: Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số

trị tại

là hình

là cặp số nào dưới đây?

Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
hai nghiệm thực?
A.

C.

,

là:

B.

Câu 25: Trong mặt phẳng

D.

D.
đạtcực

.
.

D.

.
Trang 3/6 – Mã đề 107

Câu 29: Cho hàm số

. Đạo hàm cấp 2018 của hàm số

A.

B.

C.

D.

Câu 30: Trong hệ tọa độ
chân đường cao kẻ từ
A.

, cho tam giác
lần lượt là

có phương trình đường thẳng
Biết tọa độ đỉnh


B.

C.

Câu 31: Cho đồ thị

. Gọi

cắt hai đường tiệm cận của
điểm hai đường tiệm cận của
A.

là:



Gọi

). Diện tích tam giác

Khi đó:
D.

là điểm bất kì thuộc đồ thị

tại hai điểm

Các

. Tiếp tuyến của đồ thị

là trọng tâm tam giác

(với

tại

là giao



B.

C.

D.

B.

C.

D.

Câu 32: Tính tổng
A.
Câu 33: Cho dãy số
A.

xác định bởi:

với

B.

C.

Câu 34: Cho hàm số
bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

. Giá trị của

bằng:

D.

có đồ thị như hình vẽ

A.
B.
C.
D.

Câu 35: Cho hàm số
Xét hàm số

có đạo hàm trên

và có đồ thị

như hình vẽ.

. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số

đồng biến trên

.

B. Hàm số

nghịch biến trên

.

C. Hàm số

nghịch biến trên

D. Hàm số

nghịch biến trên

.
.

Trang 4/6 – Mã đề 107

Câu 36: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình

A.
B.
Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có
khối chóp
.
A.

.

B.

trên đoạn

C.

.

C.

Câu 38: Cho cấp số nhân
có công bội và
hạng liên tiếp là độ dài ba cạnh của một tam giác là:
A.

D.
. Tính thể tích
.

D.

. Điều kiện của

.

để cấp số nhân

B.

C.

có ba số

D.

Câu 39: Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra đảo (điểm C). Biết khoảng
cách ngắn nhất từ C đến B là 60km, khoảng cách từ A đến B là 100km, mỗi km dây điện dưới nước chi phí
là 100 triệu đồng, chi phí mỗi km dây điện trên bờ là 60 triệu đồng. Hỏi điểm G cách A bao nhiêu km để
mắc dây điện từ A đến G rồi từ G đến C chi phí thấp nhất? (Đoạn AB ở trên bờ, đoạn GC dưới nước)
A. 55 (km)
B. 50 (km)
C. 60 (km)
D. 45 (km)

Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số

để hàm số

đồng biến trên khoảng

.

A.
hoặc
.
B.
.
C.
hoặc
.
D.
hoặc
Câu 41: Cho hình hộp
có tất cả các mặt là hình vuông cạnh . Các điểm
lần lượt
nằm trên
sao cho
(
). Khi thay đổi, đường thẳng
luôn song
song với mặt phẳng cố định nào sau đây?
A.

B.

Câu 42: Cho hai số thực

C.
thay đổi thỏa mãn điều kiện

và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A.

B.

. Giá trị của của
C.

D.
. Gọi M,mlần lượt là giá trị lớn nhất
bằng
D.



 
 
Câu 43: Cho lăng trụ tam giác ABC. A ' B ' C ' . Đặt AA ' a , AB b , AC c , Gọi I là điểm thuộc đường

 1

thẳng CC ' sao cho C ' I  C ' C , G điểm thỏa mãn
. Biểu diễn vectơ IG qua các
3

vectơ a, b, c . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?

Trang 5/6 – Mã đề 107




1 
a  c  2b .
4

1  
1 
D. IG   b  c  2a  .
4
3




B. IG 

A.


C. IG 


1 
a  b  2c .
3





Câu 44: Cho hình chóp
vuông góc với đáy (ABCD),
thẳng

đáy là hình thang vuông tại
và ,
Gọi
lần lượt là trung điểm

và mặt phẳng

A.

.

B.

C.

D.

. Có tất cả bao nhiêu giá trị của

tiệm cận.
A.
B.
Câu 46: Cho khối hộp
phẳng
chia khối hộp
chứa đỉnh
.

Biết
. Tính sin góc giữa đường

.

Câu 45: Cho hàm số

A.



để đồ thị hàm số có hai đường

C. .
D.
có thể tích bằng 2018. Gọi
là trung điểm của cạnh
. Mặt
thành hai khối đa diện. Tính thể tích của phần khối đa diện

B.

.

C.

.

D.

Câu 47: Nghiệm của phương trình

A.

là:

B.

Câu 48: Cho tam giác
A. 9.
Câu 49:

.

C.

D.



Diện tích

B.

C. 12.


D. 6.

Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi P
là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó P bằng:
A.

B.

C.

Câu 50: Cho hàm số

có đồ thị

D.

. Trong các tiếp tuyến của

, tiếp tuyến có hệ số

góc nhỏ nhất, thì hệ số góc của tiếp tuyến đó là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

-------------------------Hết-------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trang 6/6 – Mã đề 107