Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 11 có đáp án

80ba46185ae6e3e6dea39309909c3cc5
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 9 2018 lúc 4:39:25 | Được cập nhật: 25 tháng 1 lúc 9:34:08 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 434 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRÖÔØNG THPT TRÖNG VÖÔNG KÌ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNGMOÂN NGÖÕ VAÊN LÔÙP 11 Naêm hoïc 2010-2011Thôøi gian 120 phuùtÑeà thi :Caâu (8 ñieåm ): Caûm nhaän veà hình aûnh baùt chaùo haønh vaø hôi chaùo haønhtrong truyeän ngaén Chí Pheøo (Nam Cao).Caâu (12 ñieåm Trong thô Noâm cuûa Nguyeãn Khuyeán, nöùc danh nhaát laø ba baøithô muøa thu Thu ñieáu Thu vònh Thu aåm (Xuaân Dieäu).Baèng hieåu bieát veà chuøm thô thu cuûa Nguyeãn Khuyeán, anh/chòhaõy laøm roõ veû ñeïp rieâng cuûa baøi thô Thu ñieáu so vôùi hai baøi Thuvònh vaø Thu aåm .----- ***** -----TRÖÔØNG THPT TRÖNG VÖÔNG KÌ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNGMOÂN NGÖÕ VAÊN LÔÙP 11 Naêm hoïc 2010-2011Thôøi gian 120 phuùtÑeà thi :Caâu (8 ñieåm ): Caûm nhaän veà hình aûnh baùt chaùo haønh vaø hôi chaùo haønhtrong truyeän ngaén Chí Pheøo (Nam Cao).Caâu (12 ñieåm Trong thô Noâm cuûa Nguyeãn Khuyeán, nöùc danh nhaát laø ba baøithô muøa thu Thu ñieáu Thu vònh Thu aåm (Xuaân Dieäu).Baèng hieåu bieát veà chuøm thô thu cuûa Nguyeãn Khuyeán, anh/chòhaõy laøm roõ veû ñeïp rieâng cuûa baøi thô Thu ñieáu so vôùi hai baøi Thuvònh vaø Thu aåm .----- ***** -----TRÖÔØNG THPT TRÖNG VÖÔNG KÌ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNGMOÂN NGÖÕ VAÊN LÔÙP 11 Naêm hoïc 2010-2011Thôøi gian 120 phuùtÑeà thi :Caâu (8 ñieåm ): Caûm nhaän veà hình aûnh baùt chaùo haønh vaø hôi chaùo haønhtrong truyeän ngaén Chí Pheøo (Nam Cao).Caâu (12 ñieåm Trong thô Noâm cuûa Nguyeãn Khuyeán, nöùc danh nhaát laø ba baøithô muøa thu Thu ñieáu Thu vònh Thu aåm (Xuaân Dieäu).Baèng hieåu bieát veà chuøm thô thu cuûa Nguyeãn Khuyeán, anh/chòhaõy laøm roõ veû ñeïp rieâng cuûa baøi thô Thu ñieáu so vôùi hai baøi Thuvònh vaø Thu aåm .----- ***** -----THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI CAÁP TRÖÔØNGMOÂN NGÖÕ VAÊN LÔÙP 11 Naêm hoïc 2010-2011YEÂU CAÀU LAØM BAØI Caâu (8 ñieåm Hoïc sinh caàn bieát caùch phaân tích moät yeáu toá ngheä thuaättrong taùc phaåm vaên xuoâi ñeå laøm noåi baät chuû ñeà cuûa taùcphaåm. Caàn coù nhöõng yù chính sau ñaây:- Baùt chaùo haønh cuûa Thò Nôû laø baùt chaùo cuûa tình thöông –moät tình thöông moäc maïc maø chaân thaønh.- Laàn ñaàu tieân trong ñôøi Chí Pheøo ñöôïc höôûng söï chaêm soùcbôûi baøn tay moät ngöôøi phuï nöõ, vaø haén ñaõ khoùc. Caûm giaùchaïnh phuùc ñöôïc soáng trong tình thöông ñaõ ñaùnh thöùc chaátngöôøi trong Chí caùi baûn chaát löông thieän laâu nay töôûng ñaõcheát haún trong caùi loát cuûa moät con quæ döõ. Töø ñoù, Chí khaokhaùt ñöôïc trôû laïi laøm ngöôøi.- Khi bieát baø coâ Thò Nôû ngaên khoâng cho Thò Nôû laáy mình, Chíñau ñôùn vaø phaãn noä. Chí laïi uoáng röôïu, nhöng caøng uoáng laïicaøng tænh, caøng buoàn. Haén cöù thoang thoaûng thaáy hôi chaùohaønh Ñoù laø höông vò cuûa haïnh phuùc ñöôïc yeâu thöông, ñöôïclaøm ngöôøi, haén ñaõ moät laàn neám vaø khoâng theå queân ñöôïcneân khoâng theå quay laïi vôùi kieáp soáng cuûa moät con vaät. Xungñoät giöõa khaùt voïng vaø hoaøn caûnh ñaõ daãn ñeán keát cuïc bithaûm ôû cuoái truyeän.- Hình aûnh baùt chaùo haønh vaø hôi chaùo haønh goùp phaàn khaécsaâu theâm chuû ñeà cuûa truyeän mieâu taû taán bi kòch bò töôùcñoaït quyeàn laøm ngöôøi cuûa ngöôøi noâng daân ngheøo trong xaõhoäi cuõ; ñoàng thôøi cuõng bieåu hieän moät tö töôûng cuûa NamCao: toäi aùc huyû dieät tính ngöôøi, nhöng tình thöông seõ cöùu roãilinh hoàn ngöôøi. Caâu (12 ñieåm ):1. Yeâu caàu veà kó naêng hoïc sinh caàn bieát caùch laøm moätbaøi vaên nghò luaän vaên hoïc phaân tích taùc phaåm thô ñeå laøm roõyeâu caàu cuûa ñeà baøi, coù keát caáu roõ raøng, dieãn ñaït löu loaùt, ítmaéc caùc loãi haønh vaên thoâng thöôøng.2. Yeâu caàu veà kieán thöùc a) Hoïc sinh caàn hieåu bieát veà Nguyeãn Khuyeán vaø ba baøi thô thu,hieåu saâu veà baøi thô Thu ñieáu vaø coù hieåu bieát veà hai baøi thô Thuvònh Thu aåm .b) Xaùc ñònh noäi dung nghò luaän veû ñeïp rieâng cuûa baøi thô Thuñieáu so vôùi hai baøi Thu vònh vaø Thu aåm .- Chuøm thô thu cuûa Nguyeãn Khuyeán laø hieän töôïng ñoäc ñaùo vaølaø coáng hieán xuaát saéc cuûa nhaø thô.- Caû ba baøi ñeàu vieát theo theå thaát ngoân baùt cuù luaät Ñöôøng.Moãi baøi laø moät phaùc thaûo vôùi neùt buùt cuûa neàn hoäi hoïa phöôngÑoâng, khoâng röôøm raø loøe loeït maø cuõng khoâng goø boù khuoânsaùo, vieát veà muøa thu noâng thoân Baéc Boä ôû vuøng queâ Bình Luïc,Haø Nam.+ Thu vònh khaùi quaùt nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät veà muøa thu.+ Thu ñieáu döøng laïi ôû moät khoâng gian vaø thôøi gian cuï theå :treân moät ao thu, vaøo moät chieàu thu, moät oâng giaø treân chieácthuyeàn caâu thaû moài ñôïi caù.+ Thu aåm quan saùt caûnh thu trong nhieàu thôøi ñieåm khaùc nhauñeå thaâu toùm nhöõng neùt neân thô nhaát.- Taäp trung phaân tích baøi Thu ñieáu ñeå thaáy ñaây laø baøi thômang ñaäm maøu saéc noâng thoân nhaát trong ba baøi.- Ba baøi thô thu laø nhöõng vieân ngoïc quyù trong vöôøn thô VieätNam. Noù ñaäm ñaø maøu saéc queâ höông ñaát nöôùc. Hình töôïng vaøngoân ngöõ thô ñaït ñeán ñænh cao cuûa söï giaûn dò maø ñaày chaát thô.Töø neùt buùt taïo hình ñeán caùc thuû phaùp ngheä thuaät khaùc nhö söûduïng töø ngöõ trau chuoát, chính xaùc, ñoái ngaãu raát chænh, gieo vaànphong phuù ñoäc ñaùo (keå caû töû vaän), keát hôïp nhaïc ñieäu vaø aâmthanh tinh teá,… caû ba baøi ñeàu vieát theo theå thô luaät Ñöôøng hoaønchænh nhöng ngöôøi ñoïc khoâng coù caûm giaùc ñoù laø theå thô ngoaïilai. BIEÅU ÑIEÅMÑieåm Gioûi ñaùp öùng ñaày ñuû yeâu caàu treân, vaên vieát coù hình aûnh, coù caûm xuùc.Ñieåm Kha noäi dung ñaày ñuû, dieãn ñaït löu loaùt.Ñieåm Trung bình noäi dung töông ñoái ñaày ñuû, vaên vieát saùng suûa, dieãn ñaït ñöôïc yù.Ñieåm Yeáu noäi dung sô saøi, dieãn ñaït luoäm thuoäm.Ñieåm Keùm khoâng hieåu ñeà.