Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 11 (6)

055f9b3209ea2d31f59f91ed64f0732c
Gửi bởi: Võ Hoàng 16 tháng 12 2018 lúc 21:52:14 | Được cập nhật: 2 giờ trước (3:43:33) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 414 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI KI TRA CH NG ƯƠCâu 1: Ph ng trình đi li nào sau đây không đúngươ ệA Zn(OH)2 2H ZnO2 2-B NaHCO3 Na HCO3 -C Zn(OH)2 Zn 2+ 2OH -D H3 PO4 H2 PO4 -Câu 2: Cho 200ml dung ch NaOH 0,1M vào 300 ml dung ch HCl 0,1M. ng [Hị +] trong dungd ch sau ph ng làị ứA 0,02M 0,01M 0,2M 0,1MCâu 3: Trong 100 ml dung ch Hị2 SO4 0,2M có mol ion Hố và SO4 2- là:ầ ượA 0,2 và 0,4 0,04 và 0,02 0,02 và 0,02 0,02 và 0,01Câu 4: Ch nào sau đây không đi c?ấ ượA NaOH nóng ch yả HBr hòa tan trong cướC KCl n, khanắ CaCl2 nóng ch yả Câu 5: Cho 10ml dd HCl có pH 3. thêm vào dd trên bao nhiêu ml sau khi khu u, thu ướ ềđ dd có pH 4?ượA 10ml 40ml 100ml 90mlCâu 6: Dung ch CHị3 COOH có :A CH3 COO -, +B CH3 COO CH3 COO -, +, CH3 COOHCâu 7: Các dd axit, baz mu đi là do trong dung ch chúng có:ơ ượ ủA Ch Cation Ion trái Anion Câu 8: Cho dung ch ch gam NaOH vào dung ch ch gam HCl. Dung ch sau ph ng cóị ứmôi tr ng:ườA Trung tính Không xác nh cị ượ Axit BazơCâu 9: Nh xét nào sau đây đúngậA Zn(OH)2 là axit ng tính.ưỡ Zn(OH)2 là baz ng tính.ộ ưỡC Zn(OH)2 là hiđroxit ng tính.ộ ưỡ Zn(OH)2 là baz .ộ ơCâu 10: Dung ch có ch a: mol Caị 2+, mol Mg 2+, mol Cl và mol NO3 –. Bi th nào sau đây ứđúng?A 2a 2b 2a 2b 2a 2b dCâu 11: Dung ch HCl 0,001M thì :ịA pH=3 và làm quì tím hoá .ỏ pH=11 và làm quì tím hoá đỏC pH=3 và làm quì tím hoá xanh. pH=11 và làm quì tím hoá xanh.Câu 12: Mu là ch khi tan trong phân li raố ướA Cation kim lo (hay NHạ4 +) và anion axitố Cation và anion axxitốC Cation kim lo và anion axitạ Cation NH4 và anion axitốCâu 13: dung ch axit CHố ế3 COOH 0,1 qua đi li thì đánh giá ướnào ng mol ion sau đây là đúng.ề ộA +] 0,1 ]>0,1 MC CH3 COO -] ]< 0,1 MCâu 14: Dãy ion không th ng th trong dung ch làể ịA +, +, Cl -, SO4 2- Na +, OH -, Mg 2+, NO3 Ag +, Mg +, Ca 2+, NO3 OH -, Na +, Ba 2+, Cl Câu 15: Công th hóa ch mà khi đi li ra ion Feứ 3+ và NO3 làA Fe(NO3 )2 Fe(NO2 )2 Fe(NO3 )3 Fe(NO2 )3 .Câu 16: dung ch có OHộ ]= 10 -5 M. Môi tr ng dung ch này làườ ịA Trung tính Axit Ki mề ng tínhưỡCâu 17: Dãy nào sau đây ch các ch đi li nhỉ HNO3 Cu(NO3 )2 Ca3 (PO4 )2 H3 PO4 H2 SO4 KCl CH3 COOH CaCl2 Ba(NO3 )2 H2 SO4 KNO3 NaCl HNO3 CuSO4 H2 CaCl2Câu 18: Mu nào sau đây không ph là mu axít?ố ốA NaCl Ca(HCO3 )2 NaHSO4 KHSCâu 19: Dung ch KOH 0,001M có pH ng:ị ằA 11 121Câu 20: Th tích Hể2 và dung ch MgSOị4 2M pha 100 ml dung ch MgSOầ ượ ị4 0,4M ầl là ượA 40 ml và 60 ml 50 ml và 50 ml 20 ml và 80 ml 80 ml và 20 ml Câu 21: Dung ch có pH 10, dd có pH 3, đi kh ng nh nào sau đây là đúng?ị ịA Tính axit Yủ Tính bazo Yủ ơC Tính axit ng Yủ Tính axit nh Y.ủ ơCâu 22: Theo thuy A-re-ni-ut, axit là ch ấA khi tan trong phân li ra ion Hướ +B khi tan trong phân li ra ion OHướ khi tan trong ch phân li ra ion Hướ +D khi tan trong ch phân li ra ion OHướ _Câu 23: Ph ng trình phân nào sau đây có ph ng trình ion rút ươ ươ ọOHCOHCO22232 OHCOCaSOSOHCaCO224423 OHCOKClHClCOK223222C OHCOBaClHClBaCO22232 DOHCONOMgHNOMgCO222333)(2 Câu 24: Trong các ch cho đây, nào không ra ph ng?ặ ướ ứA CuCl2 AgNO3 HCl Fe(OH)3 K2 SO4 Ba(NO3 )2 KOH CaCO3Câu 25: Ph ng Ba(OH)ả ứ2 Na2 CO3 có ph ng trình ion thu là.ươ ọA Ba CO3 2- BaCO3 Ba 2+ CO3 2- BaCO3C Ba 2+ CO3 BaCO3 Ba CO3 BaCO3Câu 26: Dãy các ch nào các baz theo A-re-ni-ut?ấ NaOH, HNO3 CaCl2 NaOH, KOH, CaCO3 KOH, NaOH, Ba(OH)2 NaOH, K2 CO3 CH3 COOHCâu 27: Ph ng trình ion rút ph ng cho bi t:ươ ếA ng nh ng ion nào trong dung ch nh tồ ấB ch ph ng trong dung ch các ch đi liả ệC Nh ng ion nào trong dung ch ịD Không phân trong dung ch các ch đi liồ ệCâu 28: Các dung ch sau đây có cùng ng 0,1M, dung ch nào đi kém nh ấA HBr HF HI HCl Câu 29: Tr 100ml dung ch (g KHCOộ ồ3 1M và K2 CO3 1M) vào 100ml dung ch (g NaHCOị ồ31M và Na2 CO3 1M) thu dung ch C. Nh 100ml dung ch (g Hượ ồ2 SO4 1M và HCl 1M)vào dung ch thu lít COị ượ2 (đktc) và dung ch E. Cho dung ch Ba(OH)ị ị2 vào dung chớ ịE thì thu gam a. Giá tr và là:ượ ượA. 82,4 và 2,24 B. 4,3 và 1,12 C. 43 và 2,24 D. 3,4 và 5,6 Câu 30: Th tích dd HCl 0,1 trung hoà 100 ml dd Ba(OH)ể ể2 0,1 làA l50 ml 200 ml 500 ml 100 ml2