Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi HKI Hóa 11, trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội năm học 2020-2021

0e758a3c5cdb434c79501707a4cec128
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 26 tháng 2 2021 lúc 21:32:48 | Được cập nhật: 10 giờ trước (6:54:46) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 894 | Lượt Download: 33 | File size: 0.358443 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 11. CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 1. Khái niệm: chất điện li, sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. 2. Định nghĩa: axit, bazơ và muối. 3. Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước. 4. Khái niệm về pH. 5. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: 1. Phân loại chất điện li. 2.Viết: Phương trình điện li, phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn. 3. Xác định sự tồn tại các ion trong dung dịch. 4. Tính pH. 5. Bài tập về phản ứng giữa các chất trong dung dịch. III. BÀI TẬP THAM KHẢO: Bài 1: Cho 3 ví dụ về: a) chất không điện li b) chất điện li mạnh c) chất điện li yếu Bài 2: Viết phương trình điện li của các chất sau: NaOH, K2SO4, NaHCO3, H2SO4, CH3COOH, NH4Cl. Bài 3: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau: a) FeCl3 + KOH b) AgNO3 + K3PO4 c) NH4Cl + NaOH d) Cu(OH)2(r) + H2SO4 Bài 4: Cho các dd: KOH, FeSO4, BaCl2, HCl, Na2CO3. Số phản ứng xảy ra khi trộn lẫn từng cặp 2 dd với nhau là A. 7 B. 5 C. 8 D. 6 Bài 5: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là (Coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc ) A. 2,4. B. 1,9. C. 1,6. D. 2,7. Bài 6: Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp chứa Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M với 250 ml dung dịch HCl 2M thì thể tích khí CO2 sinh ra (ở đktc) là A. 3,36 lít. B. 2,52 lít. C. 5,04 lít. D. 5,60 lít. Bài 7. Hòa tan 20 gam CaCO3 bằng 500 ml dung dịch HCl 1 M thu được khí X và dung dịch Y. Tổng số mol các ion có trong Y bằng: A. 0,6 mol. B. 0,8 mol C. 1,0 ml D. 1,2 mol Đề cương học kỳ 1-Năm học 2020-2021 Trang 1 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO. I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 1. Vị trí của nitơ và photpho trong BTH và sự liên quan giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử và phân tử của chúng. 2. Tính chất vật lí, tính chất hóa học cơ bản của các đơn chất và hợp chất của nitơ, photpho. 3. Phương pháp điều chế nitơ, photpho và một số hợp chất quan trọng của chúng. 4. Cách nhận biết một số ion: NH 4 + , PO 4 3 - . II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa. 2. Bài tập so sánh, giải thích. 3. Bài tập tính theo phương trình hóa học như: tổng hợp NH3; kim loại, oxit kim loại tác dụng HNO3; nhiệt phân muối nitrat; phản ứng của bazơ với H3PO4, sản xuất HNO3. III. BÀI TẬP THAM KHẢO: Bài 1: Viết PTHH của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) a) N2 → NH3 → NH4Cl → NH3 → NH4NO3 → N2O b) P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4 Bài 2: a) So sánh khả năng phản ứng của nitơ và phopho ở điều kiện thường. b) Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH của phản ứng khi cho mảnh kim loại Cu vào dung dịch HNO 3 loãng. c) Dung dịch X chứa ion NH 4 + . Hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm chứng tỏ sự có mặt của ion NH 4 + trong dung dịch X. Bài 3: Nung 1 lượng Cu(NO3)2 sau 1 thời gian dừng lại, để nguội rồi cân thấy khối lượng giảm 1,08 g. Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã nhiệt phân. Bài 4: Cho 1,68 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư thì có 560 ml (đktc) khí N2O bay ra. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Bài 5: Hoà tan hoàn toàn a gam magie trong dung dịch HNO3 loãng, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Tính a. Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 1,6 gam Fe2O3 cần bao nhiêu ml dung dịch HNO3 0,1M? Bài 7: Cho 44g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g dung dịch H3PO4 39,2%. Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: 1. Vị trí của cacbon và silic trong BTH và sự liên quan giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử của chúng. 2. Tính chất vật lí, tính chất hóa học của các đơn chất và hợp chất của cacbon, silic. 3. Phương pháp điều chế cacbon, silic và một số hợp chất quan trọng của chúng. II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa. 2. Phân biệt các chất khí, giải thích hiện tượng. 3. Bài tập về phản ứng của CO2 với dung dịch bazơ. 4. Bài tập về tính chất của muối cacbonat. III. BÀI TẬP THAM KHẢO: Đề cương học kỳ 1-Năm học 2020-2021 Trang 2 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Bài 1: Phân biệt các chất khí sau bằng phương pháp hóa học: CO; HCl và CO2 Bài 2: Phân biệt các khí CO2 và SO2 bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH của phản ứng xảy ra. Bài 3: Cho các chất sau: CO2; Na2CO3; C; NaOH; Na2SiO3; H2SiO3. Hãy thành lập một dãy chuyển hóa giữa các chất trên và viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Bài 4: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: CO2 → CO →CO2 → Ba(HCO3)2 → BaCO3 → CO2 →NaHCO3→ Na2CO3→ CO2→ CO→ Cu Bài 5: a) Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 có hiện tượng gì? Viết PTHH của các phản ứng xảy ra? b) Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1 M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2 M và NaHCO3 0,2M. Sau phản ứng thu được số mol CO2 là bao nhiêu? Bài 6: a) Cho C tác dụng lần lượt với từng chất sau: O2, CO2, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng, H2. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra ( ghi rõ điều kiện phản ứng) và cho biết vai trò của C trong mỗi phản ứng. b) Dẫn một lượng dư khí CO đi qua ống sứ đựng hỗn hợp các oxit: MgO, CuO; Fe2O3; ZnO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hồn hợp chất rắn X gồm những chất nào? Viết PTHH các phản ứng xảy ra. Bài 7: Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây? A. CuSO4, SiO2 H2SO4 (l) B. F2, Mg, NaOH C. HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl Bài 8: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? A. C + O2 →CO2 B. 3C + 4Al →Al4C3 C. C + CuO → Cu+ CO2 D. C + H2O →CO + H2 Bài 9: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 . Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Vậy m có giá trị là A. 2,66g B. 22,6g C. 26,6g D. 6,26g Bài 10: Sục 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa thu được là A. 78,8g B. 98,5g C. 5,91g D. 19,7g. Bài 11: Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,01M thu được kết tủa có khối lượng là: A. 10g B. 0,4g C. 4g D. 12,6g. Bài 12: Cho 115g hỗn hợp ACO3, B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết HCl dư thì thu được 0,896 lít CO2(đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: A. 120g B. 115,44g C. 110g D. 116,22g Bài 13: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) đi qua 164ml dd NaOH 20% (d=1,22) thu được dd X. Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối: A. 26,5g B. 15,5g C. 46,5g D. 31g Bài 14: Cho V lít khí CO (ở đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Bài 15: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 th́ u được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224. CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: Đề cương học kỳ 1-Năm học 2020-2021 Trang 3 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 1. Phân loại hợp chất hữu cơ và cơ sở phân loại. 2. Các công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ và cách thiết lập các loại công thức đó. 3. Các loại phản ứng hóa học cơ bản trong hóa học hữu cơ. 4. Khái niệm đồng đẳng, đồng phân. II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN: 1. Xác định các chất đồng đẳng, đồng phân. 2. Viết CTCT hợp chất hữu cơ. 3. Phân biệt phản ứng thế, cộng, tách. 4. Thiết lập CTPT hợp chất hữu cơ. III. BÀI TẬP THAM KHẢO: Bài 1: Hãy chỉ ra hợp chất hữu cơ trong số các hợp chất sau: CaC2; CH3OH; CCl4; NaCN; C2H6; H2C2O4; C3H5Br. Bài 2: Cho các chất sau: CH3 – CH2 – CH2 – OH; C2H5 – O – C2H5; C3H7 – O – CH3; CH3 – CH2 – CH2– CH2 – OH. Những chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau? Bài 3: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử sau: C3H7Cl; C2H7N; C3H6O; C4H8. Bài 4: Tìm công thức phân tử các hợp chất hữu cơ trong mỗi trường hợp sau: a) Phân tích 0,46g A tạo thành 448ml CO2 (đktc) và 0,54g H2O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,58. b) Đốt cháy hoàn toàn 0,32g một hiđrocacbon X tạo thành 0,72g H2O. Tỉ khối hơi của X so với heli bằng 4. c) Chất hữu cơ Z có chứa 40% C; 6,67%H, còn lại là oxi. Mặt khác, khi hóa hơi một lượng Z người ta được thể tích vừa đúng bằng thể tích của nitơ (II) oxit có khối lượng bằng 1/3 khối lượng của Z trong cùng điều kiện. Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,2g chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. a) Xác định công thức đơn giản nhất của A. b) Xác định CTPT của A biết rằng nếu làm bay hơi 1,1 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4g khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất. Bài 6: Thành phần % của một hợp chất hữu cơ chứa C, H, O theo thứ tự là: 54,6%, 9,1%, 36,3%. Vậy công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là: A. C3H6O B. C2H4O C. C5H9O D. C4H8O2 Bài 7: Cho một hiđocacbon X có phần trăm khối lượng của cacbon là 80%.Công thức phân tử của X là: A. CH3 B. C2H6 C. C16H34 D. C15H30 Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí X cần 5 lít khí O2, sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước (biết các khí đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là: A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H8 D. C3H6O2 Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,86g hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua binh đựng CaCl2 khan và KOH, thấy khối lượng bình CaCl2 tăng 1,26g còn lại 224 ml khí N2 (ở đktc). Biết X chỉ chứa 1 nguyên tử Nitơ. Công thức phân tử của X là: A. C6H7N B. C6H7NO C. C5H9N D. C5H7N Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 18g hợp chất hữu cơ X cần 16,8 lit O2 (ở đktc) hỗn hợp thu được gồm CO2 Đề cương học kỳ 1-Năm học 2020-2021 Trang 4 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH và hơi nước có tỷ lệ thể tích là 3:2. Biết tỷ khối hơi của X so với H2 là 36. Công thức phân tử X là: A. C2H4O B. C3H4O2 C. C2H6O2 D. C3H8O2 ---Hết--- Đề cương học kỳ 1-Năm học 2020-2021 Trang 5