Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TOÁN 12 KSCL LẦN 2 MĐ 201, 203, 205, 207

b48e74e0bc258708639ae5c8e1020955
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 19 tháng 4 2021 lúc 16:51:10 | Được cập nhật: 23 giờ trước (5:38:39) | IP: 10.1.29.116 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021706 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ TOÁN 12 KSCL LẦN 2
Mã đề 201 Mã đề 203 Mã đề 205 Mã đề 207
1 D 1 D 1 A 1 B
2 B 2 B 2 A 2 A
3 C 3 D 3 C 3 B
4 B 4 B 4 D 4 C
5 A 5 C 5 A 5 B
6 D 6 C 6 B 6 D
7 C 7 D 7 D 7 A
8 C 8 A 8 A 8 C
9 D 9 A 9 C 9 A
10 A 10 B 10 C 10 D
11 C 11 B 11 D 11 B
12 D 12 D 12 D 12 A
13 D 13 C 13 C 13 B
14 D 14 A 14 A 14 B
15 A 15 D 15 D 15 D
16 A 16 C 16 D 16 A
17 D 17 C 17 B 17 A
18 C 18 B 18 A 18 B
19 B 19 D 19 C 19 C
20 B 20 A 20 B 20 C
21 A 21 A 21 D 21 C
22 B 22 D 22 A 22 B
23 B 23 B 23 D 23 D
24 A 24 D 24 D 24 A
25 C 25 C 25 B 25 D
26 C 26 C 26 D 26 C
27 A 27 C 27 C 27 B
28 C 28 A 28 B 28 C
29 C 29 B 29 C 29 B
30 D 30 D 30 A 30 A
31 C 31 A 31 A 31 D
32 A 32 C 32 A 32 D
33 B 33 C 33 B 33 D
34 D 34 B 34 D 34 B
35 A 35 A 35 C 35 D
36 A 36 C 36 B 36 A
37 B 37 B 37 C 37 C
38 A 38 C 38 A 38 D
39 C 39 D 39 B 39 B
40 B 40 B 40 A 40 B
41 D 41 A 41 B 41 C
42 D 42 C 42 C 42 A
43 C 43 C 43 C 43 C
44 C 44 A 44 C 44 D
45 A 45 B 45 D 45 C
46 C 46 D 46 B 46 C
47 B 47 B 47 B 47 B
48 B 48 A 48 C 48 A
49 B 49 A 49 B 49 C
50 D 50 C 50 D 50 A