Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 10 Chương V. §1. Bảng phân bố tần số và tần suất (1)

8f11514c13b885882da8392a156dd0c7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 22 tháng 8 2017 lúc 22:52:32 | Được cập nhật: hôm kia lúc 8:55:03 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 504 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THPT ng Đcườ CH NG V:ƯƠ Ti 47, ngày 03 tháng 03 năm 2011ế p: 10A3ớ Giáo viên: Lê Th Thúyị Đn đi tra:ơ ề hi đi tra:ấ ề li th ng kê:ố ố Kích th u:ướ nhỉ Năng su lúa hè thuấ Các li trong ng 31 nhỉ Năng su lúa hè thu năm 1998 31 nh (t /ha)ấ 230 30 25 25 35 45 40 40 35 4525 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35 Xi 25 30 35 40 45niCó giá tr khác nhau: Xịi i=1,2,3,4,5ớHãy quan sát ng li uả :47 5i ¤N TËP1. Sè liÖu thèng kª Có bao nhiêu giá tr khác nhau? giá tr xu hi ệbao nhiêu n?ầ §1 .30 30 25 25 35 45 40 40 35 4525 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35Giá tr Xị1 =25 xu hi ệ4 n, ta n1 là sầ giá tr Xủ ị1 §1.B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊtI «n tËp1. Sè liÖu thèng kª:2. TÇn sè: nNăng su lúa ấ(t /ha)ạ 25 30 35 40 45T sầ ố4 530 30 25 25 35 45 40 40 35 4525 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35 B¶ng ph©n bè tÇn sè cña sè liÖuS xu hi giá tr trong ịb ng li đc làả ượ sầ giá ủtr đó.ị 05 0F 09 §1.B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊtI «n tËp1. Sè liÖu thèng kª :2. TÇn sè3. Tần suất: B¶ng ph©n bè tÇn sè cña sè liÖuT ng phân hãy tính sừ ?Nfi ni Giá trị Xi 25 30 35 40 45 Tæng4 31T sỉ nầ ốiT nầ ốiNnfii11nfN %129,031 4?12,9 22,6 29,0 19,4 16,1 100T su fi (%) B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊt Năng suÊt lóa TÇn sè 25 30 35 45 n1 n3 n5 n2 n4 Céng 31 TÇn suÊt(%) 4/31 12,9 22,6 9/31 29,0 6/31 19,4 5/31 16,1 100% 7/31 40Nnfii 05 0F 09 Năng xu lúa ấ(t /ha)ạ sầ ố2530354045 47965C ngộ 31I «n tËp1. Sè liÖu thèng kª :2. TÇn sè3. Tần suất B¶ng ph©n bè tÇn sè§1.B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊtNăng xu lúa ấ(t /ha)ạ su tầ ấ2530354045 12,922,629,019,416,1C ng 100 %B¶ng ph©n bè tần suất Đi ki tra ể3 10 ngổT ố2 27T su (%) ấ7,4 3,7 7,4 11,1 18,5 26,0 7,4 18,5100Bài tËp:Đi ki tra 15 phút môn Toán 27 em ọsinh 7A1 đc ghi nh sauớ ượ ư7 10 87 10 10 710 10 vµ tÇn suÊtB¶ng ph©n bè tÇn sè ?B¶ng ph©n bè tÇn sèLËp Củ ng cè1.T Çn sè:2.TÇn suÊt Sè lÇn xÊt hiÖn cña mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè liÖu îc gäi lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã.TÇn suÊt fi cña gi¸ trÞ xi lµ tØ sè gi÷a tÇn sè ni vµ Tæng tÇn sè (kÝch th íc mÉu N).fi ni /N3.B¶ng ph©n bè tÇn sè-tÇn suÊtC¸c sè liÖu thèng kª cã g¾n víi tÇn sè, tÇn suÊt vµ îc cho thµnh b¶ng. B¶ng nµy îc gäi lµ b¶ng tÇn sè tÇn suÊt.430B 07 71 LuËt cña trß ch¬i nh sau Có trong đó có may (m này đc ng ượ ộ50đ mà không ph tr câu i). chia làm đi theo ột .ổVßng thø nhÊt: Mçi ®éi îc quyÒn lùa chän trong sè Sau ®ã tõng ®éi sÏ tr¶ lêi c©u hái ®· chän (N có đi tr lên cùng ch thì ph cùng tr câu ờh đó).ỏ- Tr¶ lêi ®óng îc 50 .- Tr¶ lêi sai bÞ -20® vµ ph¶i nh êng quyÒn tr¶ lêi cho c¸c ®éi cßn l¹i. Vßng thø 2: ®éi nµo cã sè diÓm cao nhÊt sÏ îc quyÒn chän trong cßn l¹i. Vµ luËt ch¬i ¬ng tù vßng 1. PhÇn th ëng cho ®éi th¾ng cuéc lµ miÔn trùc nhËt tuÇn vµ 1mãn quµ îc tÆng vµo tiÕt sinh ho¹t ngµy thø 7(5/3/2011).