Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề ôn thi Đại học môn Toán: Hình học không gian

77a0816ff68f752dd45dab48f2a6e3b9
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 24 tháng 1 2017 lúc 20:02:08 | Được cập nhật: 30 tháng 3 lúc 9:30:48 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 492 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

BỘGIÁO DUC
O
̣ VÀĐÀO TẠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC

MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ :

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
SĐT : 01695316875
YMAIL: [email protected]
FACEBOOK: https://www.facebook.com/gsbkdn2013

ĐÀ NẴNG 2013
……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

1

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHẦN I
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG
GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

2

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

3

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

4

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

5

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

6

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

7

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

8

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

9

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

………………………………………………………………………………………………. 10
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

………………………………………………………………………………………………. 11
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

………………………………………………………………………………………………. 12
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

………………………………………………………………………………………………. 13
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHẦN II
TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
Câu 1.CĐ 2008

Câu 2.CĐ 2009

………………………………………………………………………………………………. 14
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Câu 3.CĐ 2010

Câu 4.CĐ 2011

Câu 5.CĐ 2012

Câu 6.CĐ2013

Câu 7.A2002

Câu 8.B2002

Câu 9.D2002

Câu 10.A2003

Câu 11.B2004
………………………………………………………………………………………………. 15
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Câu 12.A2006

Câu 13.B2006

Câu 14.D2006

Câu 15.A2007

Câu 16.B2007

Câu 17.D2007

Câu 18.A2008

………………………………………………………………………………………………. 16
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Câu 19.B2008

Câu 20.D2008

Câu 21.A2009

Câu 22.B2009

Câu 23.D2009

Câu 24.A2010

Câu 25.B2010

Câu 26.D2010

………………………………………………………………………………………………. 17
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Câu 27.A2011

Câu 28.B2011

Câu 29.D2011

Câu 30.A2012

Câu 31.B2012

Câu 32.D2012

Câu 33.A2013

Câu 34.B,D 2013

Câu 35. ĐH VINH LẦN 1 2013
………………………………………………………………………………………………. 18
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013
Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V