Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài kiểm tra ngữ văn 11 học kỳ 1 có đáp án số 1

aa3187d82e2ef2ffd7995859af82b8ff
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 9 2018 lúc 19:56 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 2:16 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO NGỞ ƯƠTR NG THPT ƯỜ NGUY NH KHIÊMỄ KI TRA ỂMÔN NG VĂN KH 11Ữ ỐNĂM 201Ọ 201 8Đ CH NỀ ẴPh I. hi (3,0 đi m)ầ ểĐ và tr nh ng câu sau:ọ ỏVũ tr phi ph ,ụ ựÔng Hi Văn tài đã vào ng.ộ ồKhi Th khoa, khi Tham tán, khi ng Đông,ủ ốG thao đã nên tay ng ng ng.ồ ượ ưởCâu Đo th trên trích trong bài nào? ai?ạ ượ ủCâu Ngh thu đo th trên? Tác ng?ệ ụCâu 3: Câu: Vũ tr phi ph ," hi nh th nào?ượ ếCâu 4: Câu: '' Ông Hi Văn tài đã vào ng" hi nh th nào?ượ ếCâu ng ng ng ng Nguy Công Tr th hi nh th nào ưở ượ ếqua đo th trên?ạ ơPh II. lu (7,0 đi m)ầ Hình nh ng ph Vi Nam th qua các bài ườ tình( Bài II)ự ủH Xuân ng và ươ Th ng vươ Tr ngủ ươS GIÁO ĐÀO NGỞ ƯƠTR NG THPT ƯỜ NGUY NH KHIÊMỄ KI TRA ỂMÔN NG VĂN KH 11Ữ ỐNĂM 201Ọ 201 8Đ LỀ ẺPh I. hi (3,0 đi m)ầ ểĐ và tr nh ng câu sau:ọ ỏQuanh năm buôn bán mom sôngởNuôi năm con ch ng.ủ ồL thân cò khi quãng ng,ặ ắÈo sèo bu đò đông.ặ ượ ổCâu 1: Đo th trên trích trong bài nào? ai?ạ ượ ủCâu Ngh thu hai câu:ệ ủL thân cò khi quãng ng,ặ Èo sèo bu đò đông.ặ ướ ổCâu ng nào trong câu th “ừ thân cò khi quãng ngặ có giá tr miêu ịt ngo hình bà Tú? nghĩa hình nh đó?ả ảCâu Câu '' Nuôi năm con ch ng" di bà Tú nh ưth nào?ếCâu Khái quát dung đo th ?ộ ơPh II. lu (7,0 đi m)ầ ểNhân cách nhà nho chân chính trong bài: "Bài ca ng ng ngấ ưở " Nguy nủ ễCông Tr ?ứII. BÀI VI 2Ế HS làm nhàở1. tiêuụ- ng ki th ngh lu văn đã THCS và kì II 10.ủ ớ- ng ki th và kĩ năng đã ngh lu văn vi cậ ượ ượbài văn ngh lu có dung ki tra ki th ng ng ph Vi tị ườ ệNam trong xã phong ki n.ộ ế2. Hình th ki traứ ể- Hình th c: lu nứ ậ- Th gian: bài vi nhàờ ở3. Thi ma tr nế ậ- Xác nh theo chu ki th kĩ năng Ng văn 11ị ữ- Ch nh ng dung đánh giá theo các ma tr ki traọ ướ ể- Hình thành khung ma tr n.ậ4. Khung ma tr ki tra Ng văn 11ậ đứ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ng ục ộth pấ ng ục caoấ ng sổ ốI. ọhi uể Trình bày thông tin văn nề ả(th lo i, ạk u)ế Hi ặđi th lo i.ể Đánh giá ượnghĩa ủt ng ph ầtrong văn nả Khái quát ýnghĩa ủvăn n.ảS câu: ốS đi m: ểT %ỉ 10,55 10,757,5 21,010 10,757,5 câu: ố5S ốđi m: 3ểT ệ30%II. Làm văn Nh bi ếđ ph mượ ạvi, ốt ng, ượph ng ươpháp. Nêu suy ượnghĩ mình ủv đề ềnào đó trong tác ph văn ẩh c.ọ Tri khai ểv làmấ ềrõ suy nghĩ mình.ủ Cách vi ếtruy ềc m, chân ảth ềc xúcảS câu: ốS đi m: ểT %ỉ 110 2,525 2,525 110 câu: ố1S ốđi m: 7ểT ệ70%T ng ốcâu: 6T ng đi m: ể1,5T 15%ỉ đi m: 3,25ố ểT 32,5%ỉ đi m: ể3,5T 35%ỉ đi m: ể1,75T câu: ố6S ốđi m: 10ểT 100%ỉ 17,5% đi m: 10ểT ệ100%ĐÁP ÁN THANG ĐI MỂV. Đáp ánĐ 1ềPh I. hi (3,0 đi m)ầ ểCâu Bài ca ng ng ng, Nguy Công Tr (0,5 đi m)ấ ưở ểCâu Ngh thu t: (0,75 đi m)ệ ể+ th ng Hán Vi trang tr ngệ Phép đi ng li kê ệ+ Tác ng: ụ- khoe tài, nh nh các ch danh mà Nguy Công Tr ng nhi mừ Th hi th trân tr ng tài năng và thân.ể ảCâu vi trong tr là ph ta. (0,5 đi m)ọ ểCâu Ông Hi Văn tài hoa ra làm quan là giam hãm vào ng, do. (0,5ứ ựđi m)ểCâu Nguy Công Tr mu ch ngông thiên trên tài năng và nghi pễ ệc thân. Khoe ch là cái gi bên trong là th nh tài năngủ ềvà danh thân. (0,75 đi m)ị ểPh II. lu (7,0 đi m)ầ ểa) Yêu kĩ năngầ :- ng ki bài văn ngh lu văn c.ắ ọ- Trình bày ngăn n, ý, di loát.ọ ư- rõ ràng. Văn có xúc.ố ả- Không sai chính di t.ỗ ạb) Yêu ki th c.ầ ứ- ng dung hai bài th đó th gi ng và khác nhau gi aắ ượ ữtính cách hai ng ph :ủ ườ ữ- Có th trình bày theo nhi cách khác nhau nh ng các chính sauể ượđây:+ Khác: ng mu phá, thoát ra kh cu ng ng ng t; ng iộ ườ ườl cam ch u, nh làm tròn ph ng ng ng iạ ườ ườ ườđ ng m, chia, ng viên, khuy khích. ng cô mình,ượ ườ ộđau tr duyên ph hiu.ứ ướ ẩ+ Gi ng: Cùng nh thân ph n, ph mình cách rõ ràng.ố ượ ộCùng th thân và cu ng mình.ứ ượ ủH là nh ng ng ph o, nh i, cam ch duyên ph n, bi màọ ườ ếkhông th làm gì thoát kh cu ng tù túng ng ng t, y.ể ượ ấM do, không ng cho chính mình.ấ ượ ố- Nét cá tính đáng trân tr ng, đáng quí ng ph Vi Nam: nhề ượ ườ ạm bi hi sinh, th thân, nh th cu ng.ẽ ượ ượ ốc) Thang đi m.ể- Đi 6-7: Đáp ng các yêu trên, và còn nh di nể ễđ t.ạ- Đi 4-5: Đáp ng ph các yêu trên, còn chính ,ể ượ ảdi t.ễ ạ- Đi 2-3: Đáp ng ph các yêu trên, còn nhi di t, chínhể ạt .ả- Đi 1: Không đáp ng các yêu trên, quá nhi di t, ngể ượ ữpháp, chính .ả- Đi 0: Không làm bàiểĐ 2:ềPh I. hi (3,0 đi m)ầ ểCâu Th ng Tr ng (0, đi m)ươ ươ ểCâu (0,75 đi m)ể- ng nói dân gian cách sáng o.ử ạ- ng láy giàu giá tr hình bi m.ử ả- ng bi pháp ng và ngh thu i.ử ốCâu (0,5 đi m)ể- Hình nh th đáo, sáng o: Thân cò lam lũ, ch th ng, có ph xót xa, nghi xu hi trongấ ươ ệcái ng không gian và th gian.ợ ờ- Trong ca dao hình nh con cò th ng dùng ch ng ph trong xã cũ. ườ ườ đây Tú ng đã ng hình nh ch lam lũ nh bà Tú.Ở ươ ủCâu (0,5 đi m)ể Nuôi năm con đã vô cùng thêm ng ch ng iứ ườ ớđ nhu ăn, c, và nh ng thú phong sĩ ông, ng làmầ ấo đôi vai bà Tú.ằ ủCâu 5:( 0,75 đi m)ể Bà Tú là ng đang, tháo vát và chu toàn.ườ th cu ng o, xuôi ng bà Tú.ụ ượ ủ-> th hi lòng tri ân, th ng quý ông Tú.ể ươ ủPh II. lu (7,0 đi m)ầ ểa) Yêu kĩ năngầ :- ng ki bài văn ngh lu văn c.ắ ọ- Trình bày ngăn n, ý, di loát.ọ ư- rõ ràng. Văn có xúc.ố ả- Không sai chính di t.ỗ ạb) Yêu ki th c.ầ ứ- th tài năng và danh ị+ Là ng văn võ song toànườ+ Nhi danh Tham tán, ng c, ng, Ph doãn.ề ướ ủ- th lĩnh và ph ch t:ứ ấ+ Khi thì ng khác ng i: do là đi mình thích.ề ườ ề+ Không quan tâm t, khen chê.ớ ượ ấ- cho mình là tôi trung thành không ai ng.ự ằ- Cái bên ngoài là ng ng ng, th ch là nhân cách nhà nho cao p.ỏ ưở ẹc) Thang đi m.ể- Đi 6-7: Đáp ng các yêu trên, và còn nh di nể ễđ t.ạ- Đi 4-5: Đáp ng ph các yêu trên, còn chính ,ể ượ ảdi t.ễ ạ- Đi 2-3: Đáp ng ph các yêu trên, còn nhi di t, chínhể ạt .ả- Đi 1: Không đáp ng các yêu trên, quá nhi di t, ngể ượ ữpháp, chính .ả- Đi 0: Không làm bàiể