Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC 

1. Tính chất       

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

∆ABC và ∆ A'B'C ' có:

 

Hệ quả:

- Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

- Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông nay bằng cạnh huyền, góc nhỏn của tam giác vuông kiathì  hai tam giác vuông đó bằng nhau.


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm