Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH

1. Tính chất

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

∆ABC và ∆A'B'C' có

2. Áp dụng vào tam giác vuông 

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm