Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác canh - cạnh - cạnh (c.c.c)