Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

so-gddt-vinh-phuc-de-3-mon-dia-ly-nam-2017-file-word-co-dap-an-chi-tiet

b33e381553e00790753ed0e312b44b05
Gửi bởi: ngọc nguyễn 13 tháng 12 2018 lúc 23:59:09 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 13:47:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 574 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚCỞ KH SÁT CH NG THPT QU CỀ ƯỢ ỐGIANĂM 2016 2017ỌMôn thi: LÝ 12Ị Ớ(Đ thi có 04 trang)ề Th gian làm bài: 50 phútờ (không giao )ể ềCâu 1: Thành ta trong công cu nh qu và khu làự ướ ựA. nghèo phân hóa rõ gi các vùng.ỉ ữB. kinh chuy ch theo ng công nghi hơ ướ a, hi hóệ .C. tăng tr ng kinh khá cao nh ng không nh.ố ưở ịD. thu hút nh các ngu ngoài.ạ ướCâu 2: Vùng ngoài đê ng ng sông ng ta là iấ ướ ơA. có các khu ru ng cao màu.ộ B. không phù sa hàng năm.ượ ắC. th ng xuyên phù sa.ườ ượ D. có nhi trũng ng c.ề ướCâu 3: ng th nhi khô nhi nh vùng nào ta?ủ ướA. Trung du mi núi .ề B. Tây Nguyên.C. Đông Nam .ộ D. Trung .ắ ộCâu 4: Dãy núi Pu Đen Đinh thu vùng núi nào ta?ộ ướA. Tr ng Bườ B. Tây c.ắC. Đông Bắ D. Tr ng Nam.ườ ơCâu 5: Nguyên nhân nào nên nh ng ngày ng nóng trong mùa đông mi cạ ướta?A. Gió mùa mùa đông nh khô.ạ B. Gió Lào.C. Gió Tín phong. D. Gió mùa mùa đông nh m.ạ ẩCâu 6: vào bi ng ườ ng ượ ướ trung ình sông ng, sông Đồ àR ng, sông Mêằ trong Atlat líị Vi Nam trang 10, nh xét nào sau đây là đúng?ệ ậA. ng trung bình sông Mê Công nh t.ư ượ ướ ấB. ng trung bình sông ng nh t.ư ượ ướ ấC. ng trung bình sông Đà ng ượ ướ trung bình.ứD. ng trung bình sông ng nh nh t.ư ượ ướ ấCâu 7: Mi Tây và Trung ta là cóề ướ ơA. ng núi và thung lũng là vòng cung.ướ ậB. hình núi th chi th .ị ếC. ng ng châu th ng.ồ ộD. đai khí mi núầ .Câu 8: Khó khăn nh trong vi ng đai mi Nam Trung và Nam Bớ ộn ta là doướA. thi nghiêm tr ng mùa khô.ế ướ B. hán, bão, lũ.ạC. bão, lũ, tr t.ượ D. ti không nh.ế ịCâu 9: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 11, hãy cho bi xứ trên phù sa pổ ậtrung nhi nh vùng nào ta?ề ướA. Đông Nam .ộ B. ng ng sông Long.ồ ửC. Tây Nguyên. D. ng ng sông ng.ồ ồCâu 10: nh ch nhi khí ta quy nh đi nào vấ ướ ượ ịtrí lí ?A. trong vùng chí tuy bằ Bầ .B. Ti giáp Bi Đôngế ểC. Ti giáp bi và li n.ế ềD. trung tâm Đông Nam Á.ầCâu 11: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 8, hãy cho bi vùng nào sau đây trungứ ậnhi khí nh ta?ề ướA. Th phía Bề B. Th phía Nam.ề ịC. ng ng sông ng.ồ D. ng ng sông Long.ồ ửCâu 12: Ven bi ta, nể ướ có nhi cao, nhi ng, ít sông ra bi thu iệ ợnh cho nghấ ềA. khai thác, nuôi tr ng th n.ồ B. khai thác khí.ầC. làm mu i.ố D. giao thông bi n.ậ ểCâu 13: Mùa vào thu đông là đi vùng nào ta?ư ướA. Tây Nguyên. B. Đông Tr ng Sườ n. C. Mi Nam.ềD. Mi c.ề ắCâu 14: vào ng li u:ự ệNhi trung bình và biên nhi năm ba đi ta.ệ ướĐ đi mị Hà iộ Huế TP Chí MinhNhi đệ (°C) 23,4 25,1 26,9Biên nhi (°C)ộ 12,5 9,7 3,1Nh xét nào sau đây không đúng?A. Hà có nhi trung bình th nh t, biên nhi năm cao nh t.ộ ấB. Hu có nhi trung bình và biên nhi năm trung bìnhế ệC. Hà có nhi trung bình và biên nhi năm cao nh t.ộ ấD. TP. Chí Minh có nhi trung bình cao nh t, biên nhi năm th nh t.ồ ấCâu 15: vào ng li u:ự ệL ng a, ng và cân ng hai đượ ượ iể ta.ở ướĐ đi mị ngượ aư(mm) ng iượ ơ(mm) Cân ng mằ ẩ(mm)Hà 1676 989 687TP. Chí Minh 1931 1686 245Nh xét nào sau đây là đúng?ậA. Hà có ng cao hon, ng hộ ượ ượ và cân ng th hằ n.B. Hà có ng a, ng hộ ượ ượ và cân ng th hằ n.C. TP. Chí Minh có ng a, ng hồ ượ ượ và cân ng cao hằ n.D. Hà có ng và ng th n, cân ng cao n.ộ ượ ượ ơCâu 16: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 10, hãy cho bi sông Ba (Đà ng) ởn ta thu nh nào?ướ ỉA. Thanh Hóa. B. Khánh Hòa. C. PhúYên. D. Qu ng Nam.ảCâu 17: Vi Nam có ng biên gi trên li và trên bi các nào?ệ ườ ướA. Trung Qu và Lào.ố B. Trung Qu và Campuchia.ốC. Trung Qu c, Lào và Campuchia.ố D. Lào và Campuchia.Câu 18: Gió mùa Đông tác ng nh nh vùng nào ta?ắ ướA. Đông Bắ B. Tây Bắ C. Trung .ắ D. Tây Nguyên.Câu 19: ta, đi nào sau đây ướ kh ôn ph là th nh khu ngế ồb ng?ằA. Cung ngu th n, lâm n.ấ ảB. Phát tri nông nghi nhi i, nông chể nh là lúa o.ạC. Phát tri giao thông ng sông.ể ườD. Tr ng cây công nghi lâu năm.ồ ệCâu 20: Quá trình xâm th ra nh nh ng cóự ơA. hình th p, ng n.ị ượ B. hình th p, ng nh .ị ượ ỏC. hình cao, c, ng n.ị ườ ượ D. hình cao, c, ng aị ườ ượ ưnh .ỏCâu 21: ng ng ta trung nhi nh vùng nào?ừ ướ ởA. Trung .ắ B. Nam Trung .ộ C. .ắ D. Nam .ộCâu 22: Ch sông ta theo mùa là do nguyên nhân nào sau đây?ế ướ ướA. Khí có phân mùa.ậ B. hình có nh nhi u.ị ềC. Nh ng ngoài lãnh th n.ậ ượ ướ D. hình có n, nhi u.ị ềCâu 23: đi nào sau đây không đung sinh thái ng ng n?ớ ặA. Cho năng su sinh cao.ấ B. Di tích đã thu nhi u.ệ ềC. Có nhi loài cây gề quý. D. Phân ven bi n.ố ểCâu 24: Tr ng trong ng nhiên mi và Đông taạ ướlàA. bão, lũ t, tr t, hụ ượ n.B. xói mòn, trôi t, lũ t, thi nghiêm tr ng.ử ướ ọC. nh đi mùa khí u, dòng ch sông ngòi và th ti không nh.ị ịD. ng t, lũ quét, lũ ng, hộ n.Câu 25: Vùng bi mà ta có ch quy hoàn toàn thăm dò, khai thác, vể ướ ệvà qu lí các tài nguyên thiên nhiên là vùngảA. ti giáp lãnh i.ả B. vùng quy kinh .ặ ếC. lãnh i.ả D. th a.ề ịCâu 26: đi nào sau đây không đúng khí ph lãnh th phía Nam (tớ ừdãy ch Mã tr vào) ta?ạ ướA. Biên nhi n.ộ B. Có mùa và khô rõ t.ư ệC. Không có áng nào nhi đệ iướ 20°C. D. Biên nhi nh .ộ ỏCâu 27: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên ta có phân hóa -ướ Nam?A. Do ta trong khu Đông Nam Á.ướ ựB. Do lãnh th ta ngang theo chi kinh .ổ ướ ộC. Do lãnh th ta kổ ướ dài theo nhi vĩ .ề ộD. Do ta ti giáp bi n.ướ ểCâu 28: Nguyên nhân nào làm cho cao đai nhi gió mùa mi xu ngộ ốth hấ mi Nam ta?ở ướA. Mi Nam có nhi trung bình năm hề mi c.ề ắB. Mi Nam có ng trung bình năm hề ượ mi Bề .C. Mi có nhi trung bình năm hề mi Nam.ềD. Mi có ng trung bình năm lón hề ượ mi Nam.ềCâu 29: vào ng li u:ự ệL ng a, ng vượ ượ cân ng hai điủ ta.ở ướĐ đi mị ng (mm)ượ ng iượ ơ(mm) Cân ng (mm)ằ ẩHà iộ 1676 989 687TP. Chí Minh 1931 1686 245Bi nào th hi rõ nh vi so sể nh gi ng a, ng hữ ượ ượ và cânb ng m?ằ ẩA. ng bi di n.ườ ễB. p.ế ợC. ghép gi Hà TP. Chí Minh.ộ ồD. ghép gi 03 .ộ ốCâu 30: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Vi Nam khác thiên nhiên các cệ ướcó cùng vĩ Tây Á, Phi?ộ ắA. Do ta ti giáp Trung Qu c, Lào và Campuchia.ướ ốB. Do Vi Nam trong khu nhi gió mùa.ệ ẩC. Do ta Xích o.ướ ạD. Do Vi Nam có bi dài, khúc khu u.ệ ỷCâu 31: Căn vào Atlat líứ Vi Nam trang và 5, hãy cho bi nh nào sau đây ởn ta ướ kh ng ti giáp Lào?ếA. Gia Lai. B. Đi Biên.ệ C. Hà Tĩnh. D. Qu ng Nam.ảCâu 32: hình ướ 1000 ta chi bao nhiêu di tích lãnh th c?ở ướ ướA. 80%. B. 85%. C. 75%. D. 90%.Câu 33: Giói đai ôn đạ gió mùa trên núi ta có cao là bao nhiêu?ở ướ ộA. mi 600 700m 1600 1700m, mi Nam 900 1000 1600ế- 1700m.B. 600 700m mi c, 900 ướ ướ 1000 mi Nam.ở ềC. 1600 1700m 2600m.ếD. 2600m tr lên.ừ ởCâu 34: Vi Nam chệ nh th trứ thành thành viên th 150 ch Thứ ươ ng thạ ếgi vào tháng, năm nào?A. 7/1997. B. 7/2007. C. 1/2007. D. 1/1997.Câu 35: ta có thu giao u, phát tri kinh các doướ ướA. trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dằ ng và Trung i.ị ảB. trên ngã ng hàng và hàng không qu cùng các tuy ngằ ườ ườb và ng xuyên Á.ộ ườ ắC. trong khu nhi gió mùa.ằ ẩD. phân hóa nhiên.ự ựCâu 36: Bi tròn Tỉ di tích các th ng sư ôn trong Atlat lí Vi tị ệNam trang 10 th hi dung nào sau đây?ể ộA. thay di tích các th ng sông.ự ốB. chuy ch cự di tích các th ng sôngấ ốC. tăng tr ng di tích các th ng sông.ố ưở ốD. di tích các th ng sông.ấ ốCâu 37: hình núi theo ng vòng cung ta th hi rõ vùng núi nào?ị ướ ướ ởA. Đông và Tr ng Sắ ườ Nam. B. Đông và Tây c.ắ ắC. Tây và Tr ng Sắ ườ c.ắ D. Tr ng Sườ và Tr ng Sắ ườ Nam.Câu 38: Gió th quanh năm ta làổ ướA. gió mùa Đông Bắ B. gió phong.C. gió mùa Tây Nam. D. gió mùa Đông Nam.Câu 39: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 9, hãy cho bi vùng nào sau đây ch nhứ ảh ng nh nh gió Tây khô nưở ng ta?ở ướA. Duyên Nam Trung .ả B. Trung .ắ ộC. Tây Nguyên. D. Trung du mi núi .ề ộCâu 40: hình cao rìa phía tây và tây c, th ra bi và chia thànhị ắnhi là đi hình vùng nào sau đây ta?ề ướA. ng ng ven bi Trung .ồ B. ng ng Sông Long.ồ ửC. ng ng ven bi Nam Trung .ồ D. ng ng sông ng.ồ ồ--------- ---------ẾThí sinh ng Atlat lí Vi tNam. Giám th coi thi không gi thích gì thêm.ượ ảĐÁP ÁN1 .D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.A 7.D 8.A9.A 10.A 11.B 12.C 13.B 14.C 15.D 16.C17.B 18.A 19.D 20.C 21.D 22.A 23.C 24.C25.D 26.A 27.C 28.A 29.D 30.B 31.A 32.B33.D 34.C 35.B 36.D 37.A 38.B 39.B 40.DH NG GI CHI TI TƯỚ ẾCâu 14:Trong đi Hà i, Hu TP Chí Minh, Hà có nhi trung bình th pị ấnh t, biên nhi năm cao nh t.ấ ấ=> Hà có nhi trung bình và biên nhi năm cao nh là không đúng => đápộ ấán CCâu 15:Hà có ng 1676mm th hộ ượ TPHCM 1931mmHà có ng bộ ượ 989mm th hấ TPHCM 1686mmHà có cân ng +687mm cao hon THPCM +245mmộ ẩ=> Đáp án đúng là D--------- TẾ ---------