Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề KSCL giữa HKII Địa lí 12 trường THPT Ngô Gia Tự - Đắk Lắk năm học 2020-2021 (Mã đề 008).

4cd37c66df0691c6374fbe213aabe6ed
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 3 tháng 5 lúc 14:46 | Được cập nhật: 4 tháng 5 lúc 12:18 | IP: 14.242.192.49 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 113 | Lượt Download: 0 | File size: 0.059409 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2020 - 2021
(Đề có 04 trang)
MÔN ĐỊA LÍ – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 41. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nước ta chủ yếu ở khu vực
A. thành thị B. đồng bằng C. miền núi D. nông thôn
Câu 42. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 22 cho biết nhận xét nào sau
đây không đúng về sản lượng dầu thô và than sạch của nước ta từ năm 2000 –
2007?
A. sản lượng than tăng nhanh hơn dầu
B. sản lượng than tăng liên tục
C. sản lượng dầu thô và than tăng liên tục qua các năm
D. sản lượng dầu có xu hướng giảm
Câu 43. Nước ta phân ra thành các đô thị trực thuộc trung ương và trực thuộc
tỉnh là dựa vào
A. chức năng đô thị B. cấp quản lý
C. tỷ lệ dân phi nông nghiệp D. mật độ dân số đô thị
Câu 44. Thành phần kinh tế nào vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước
ta?
A. kinh tế nhà nước B. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
C. kinh tế tư nhân D. kinh tế ngoài nhà nước
Câu 45. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 15 cho biết tỷ lệ dân nông thôn
ở nước ta năm 2007(%)
A. 72,6 B. 75,8 C. 76,4 D. 71,9
Câu 46. Việt Nam là thành viên của ASEAN từ
A. tháng 12- 2006 B. tháng 5- 1997 C. tháng 1- 2007 D. tháng 7- 1995
Câu 47. Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung lớn nhất trên hệ thống sông
A. Mê Kông và Đồng Nai B. Xê Xan và Xrêpok
C. sông Mã và sông Cả D. Hồng và Đồng Nai

2

Câu 48. Với việc Việt Nam gia nhập WTO thì vai trò của thành phần kinh tế
nào ngày càng quan trọng trong giai đoạn đổi mới đất nước?
A. kinh tế thị trường B. kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài
C. kinh tế nhà nước D. kinh tế ngoài nhà nước
Câu 49. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 15 cho biết đô thị nào sau đây
ở Đông Nam Bộ có số dân dưới 100000 người
A. Bà Rịa B. Biên Hòa C. Thủ Dầu Một D. Tây Ninh
Câu 50. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 17 (biểu đồ cơ cấu GDP phân
theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990- 2007), nhận xét nào sau đây không đúng?
A. công nghiệp- xây dựng tăng nhanh tỷ trọng
B. dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định
C. nông – lâm – ngư nghiệp giảm nhanh tỷ trọng
D. tỷ trọng dịch vụ tăng nhanh và liên tục
Câu 51. Gía trị sản xuất công nghiệp nước ta cao nhất ở vùng
A. Đồng Bằng Sông Hồng B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ D. Đông Nam Bộ
Câu 52. Cho BSL về sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế nước ta (triệu
kwh)
Năm
2010 2014 2015 2017
Nhà nước
67678 123291 133081 165548
Ngoài nhà nước
1721 5941 7333 12622
Đầu tư nước ngoài 22323 12018 17535 13423
Theo bảng số liệu trên, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện theo thành
phần kinh tế nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ thích hợp nhất là
A. đường B. tròn C. miền D. cột
Câu 53. Thành tựu lớn nhất trong sản xuất lương thực ở nước ta là
A. đảm bảo được an ninh lương thực. B. cơ cấu mùa vụ thay đổi.
C. tăng năng suất lúa. D. tăng diện tích trồng lúa.
Câu 54. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 21 cho biết các trung tâm công
nghiệp có quy mô trên 120 nghìn tỷ đồng?
A. Hà Nội, Hải Phòng B. Hải Phòng, Vũng Tàu

3

C. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh D. Biên Hòa, Thủ Dầu Một
Câu 55. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc tỉnh
A. Rạch Giá B. Cần Thơ C. Huế D. Đà Lạt
Câu 56. Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực
A. lớn thứ nhất và năng suất lúa dẫn đầu cả nước
B. lớn thứ nhất và có năng suất lúa lớn thứ 2
C. lớn thứ 2 và năng suất lúa cao nhất nước
D. lớn thứ 2 và năng suất lúa lớn thứ 2
Câu 57. Căn cứ vào Átlat trang 18 cho biết 2 vùng chuyên canh chè lớn nhất
nước ta
A. Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng
B. Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ
C. trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên
D. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
Câu 58. Căn cứ vào Átlát địa lý Việt Nam trang 20 cho biết tỷ trọng sản lượng
thuỷ sản nuôi trồng và đánh bắt năm 2007 thứ tự là
A. 26,1% và 73,9% B. 57,3% và 42,7% C. 42,7 %và 57,3% D. 50,5% và 49,5%
Câu 59. Thế mạnh của nguồn lao động nước ta là
A. chất lượng lao động ngày càng tăng
B. lao động có trình độ trên đại học ngày càng lớn
C. ý thức trách nhiệm rất cao
D. nhiều công nhân kỹ thuật lành nghề
Câu 60. Nhóm ngành có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công
nghiệp là
A. chế biến B. sản xuất điện, khí đốt, nước
C. khai thác D. phân phối điện, khí đốt, nước
Câu 61. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta thể hiện ở sự hình thành
A. các trung tâm kinh tế với quy mô lớn
B. các vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung
C. các vùng chuyên canh cây công nghiệp
D. các vùng sản xuất lương thực thực phẩm

4

Câu 62. Chăn nuôi gia cầm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây
chủ yếu do
A. nguồn lao động dồi dào B. nhiều giống cho năng suất cao
C. khí hậu nhiệt đới gió mùa D. cơ sở thức ăn được đảm bảo
Câu 63. Căn cứ vào Átlát địa lý Việt Nam trang 22 cho biết các nhà máy thuỷ
điện Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà thuộc hệ thống sông nào
A. sông Thái Bình. B. sông Đà. C. sông Nậm Mu. D. sông Hồng.
Câu 64. Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền nam là
A. gỗ, than và dầu B. dầu và khí tự nhiên
C. than và khí tự nhiên D. than và dầu
Câu 65. Vùng có số đô thị nhiều nhất nước ta năm 2006 là
A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đồng Bằng Sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ. D. Đồng Bằng Sông Hồng.
Câu 66. Biểu đồ sau thể hiện điều gì về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn

1990 – 2015
A. sự thay đổi sản lượng thủy sản
B. sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản
C. tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản
D. quy mô sản lượng thủy sản
Câu 67. Vùng nuôi tôm và cá lớn nhất nước là
A. đồng bằng sông Hồng. B. đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ. D. duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 68. Công cuộc đổi mới của nước ta bắt đầu từ lĩnh vực
A. nông nghiệp B. công nghiệp

5

C. giao thông vận tải D. dịch vụ du lịch
Câu 69. Căn cứ vào Átlat trang 18 cho biết vùng nào sau đây có diện tích mặt
nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất?
A. duyên hải Nam Trung Bộ B. Bắc Trung Bộ
C. đồng bằng sông Cửu Long D. đồng bằng sông Hồng
Câu 70. Hiện nay khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong GDP của nước ta là
A. nông – lâm – ngư nghiệp B. nông nghiệp
C. dịch vụ D. công nghiệp – xây dựng
Câu 71. Cho BSL về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta
Năm
2010 2014 2016 2017
Thịt hộp (tấn)
4 677,0 4 086,0 4 314,0 4 146,0
257,1 334,4 372,2 380,2
Nước mắm (triệu lít)
Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn) 76,9
103,5 102,3 109,0
Theo BSL, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp
nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. miền B. cột
C. kết hợp đường và cột D. đường
Câu 72. Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng đánh bắt ở nước ta là
A. Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Cà Mau.
B. Cà Mau, Bình Thuận, Kiên Giang, Khánh Hoà.
C. Cà Mau, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.
D. Cà Mau, Bình Thuận, Kiên Giang, Bạc Liêu.
Câu 73. Cơ sở để phân chia công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm thành
3 phân ngành là
A. đặc điểm sản xuất. B. nguồn nguyên liệu.
C. công dụng của sản phẩm. D. nơi phân bố sản xuất
Câu 74. Căn cứ vào Átlat địa lý Việt Nam trang 15 cho biết tỷ lệ lao động trong
khu vực kinh tế công nghiệp từ 1995 – 2007 chuyển dịch theo hướng
A. giữ nguyên B. giảm liên tục C. tăng liên tục D. không ổn định
Câu 75. Điều kiện nào sau đây không thuận lợi cho sản xuất cây công nghiệp
lâu năm ở nước ta?

6

A. lao động có kinh nghiệm
B. cơ sở chế biến ngày càng phát triển
C. đất phù sa màu mỡ
D. khí hậu nhiệt đới ẩm
Câu 76. Căn cứ vào Átlát địa lý Việt Nam trang 21 cho biết giá trị sản xuất công
nghiệp nước ta từ năm 2000 đến 2007 tăng khoảng
A. 4,3 lần. B. 6, 3 lần. C. 5,5 lần. D. 5,3 lần.
Câu 77. Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá
trình đô thị hóa
A. thúc đẩy nông – lâm – ngư phát triển
B. tạo việc làm cho người lao động
C. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
D. tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật
Câu 78. Cho BSL về sản lượng thủy sản các loại của Bắc Trung Bộ giai đoạn
2000- 2015(đơn vị: nghìn tấn)
Năm Tổng Sản lượng Đánh bắt Nuôi trồng
2000 164.9
136.7
28.2
2005 247.7
182.2
65.5
2010 338
240.9
97.1
2015 496.4
353.7
142.7
Theo bảng số liệu nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về ngành thủy sản
Bắc Trung Bộ?
A. sản lượng đánh bắt tăng nhanh hơn nuôi trồng
B. sản lượng đánh bắt luôn lớn hơn nuôi trồng
C. sản lượng nuôi trồng tăng liên tục
D. tổng sản lượng thủy sản tăng liên tục
Câu 79. Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta, ngành có tỷ trọng
cao nhất là
A. thủy sản B. trồng trọt
C. dịch vụ nông nghiệp D. chăn nuôi
Câu 80. Căn cứ vào Átlat trang 19 cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng
lúa so với diện tích cây lương thực đạt trên 90%?

7

A. Hòa Bình B. Thanh Hóa C. Thái Bình D. Nghệ An
—— HẾT ——
Ghi chú: Học sinh được sử dụng Át lát địa lí Việt Nam