Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

So sánh các số có hai chữ số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

34....38                       55...57                     90...90

36.. .30                       55...55                     97...92

37....37                       55...51                     92...97

25...30                        85...95                     48...42

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

34 < 38                       55 < 57                     90 = 90

36 > 30                       55 = 55                     97 > 92

37 = 37                       55 > 51                     92 < 97

25 < 30                       85 < 95                    48 > 42

Câu 2

Khoanh vào số lớn nhất:

a) 72, 68, 80

b) 91, 87, 69

c) 97, 94, 92

d) 45, 40, 38

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi khoanh tròn vào số có giá trị lớn nhất.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 80.

b) Khoanh vào số 91.

c) Khoanh vào số 97

d) Khoanh vào số 45.

Câu 3

Khoanh vào số bé nhất :

a) 38, 48, 18

b) 76, 78, 75

c) 60, 79, 61

d) 79, 60, 81

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 So sánh các số rồi khoanh tròn vào số có giá trị bé nhất.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 75.

c) Khoanh vào số 60.

d) Khoanh vào số 60.

Câu 4

 Viết các số 72, 38, 64:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn..........................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé..........................................

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

So sánh các số rồi viết theo thứ tự. 

Cách giải :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm