Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 11:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

34....38                       55...57                     90...90

36.. .30                       55...55                     97...92

37....37                       55...51                     92...97

25...30                        85...95                     48...42

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

34 < 38                       55 < 57                     90 = 90

36 > 30                       55 = 55                     97 > 92

37 = 37                       55 > 51                     92 < 97

25 < 30                       85 < 95                    48 > 42

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 11:00

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm