Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài toán có lời văn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đếm số người đang có.

- Đếm số người đang đi tới.

Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.

Cách giải :

Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

Câu 2

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đếm số con thỏ đang có.

- Đếm số con thỏ đang chạy tới.

Điền các số vào chỗ trống để được đề toán.

Cách giải :

Có con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Câu 3

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Dựa vào tranh vẽ, viết câu hỏi thích hợp.

Cách giải :

Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Câu 4

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đếm số chim trên cành và số chim bay đến thêm. Điền số thích hợp vào các chỗ chấm.

- Viết câu hỏi phù hợp với hình vẽ.

Cách giải :

Có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim trên cành ?

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm