Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 130 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Câu 2

Tính nhẩm:

a)  30 + 20 =                        40 + 50 =                             10 + 60 =

     20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)  30cm + 10cm =                             60cm + 20cm =

     40cm + 40cm =                             20cm + 30cm =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

a) Cộng các số tròn chục rồi viết kết quả vào chỗ trống.

b) Cộng các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào sau kết quả tìm được.

Cách giải :

a)  30 + 20 = 50                       40 + 50 = 90                            10 + 60 = 70

     20 + 30 = 50                       50 + 40 =  90                           60 + 10 = 70

b)  30cm + 10cm = 40cm                            60cm + 20cm = 80cm

     40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

Câu 3

Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Lan : 20 bông hoa

Mai : 10 bông hoa

Cả hai : ... bông hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Lan hái được cộng với số bông hoa Mai hái được.

Cách giải :

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

       20 + 10 = 30 (bông hoa)

                 Đáp số: 30 bông hoa.

Câu 4

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm