Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Hướng dẫn giải

Câu 2

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tính:

20 + 10 + 10 =                                  60 - 10 - 20 =

30 + 10 + 20 =                                  60 - 20 -10 =

30 + 20 + 10 =                                  70 + 10 - 20 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30 

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

Câu 4

Hoa có 10 nhãn vở, mẹ mua cho Hoa thêm 20 nhãn vở nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu nhãn vở ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Có : 10 nhãn vở

Thêm : 20 nhãn vở

Tất cả : ... nhãn vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số nhãn vở đang có cộng với số nhãn vở được mua thêm.

Cách giải :

Hoa có tất cả số nhãn vở là:

    10 +20 = 30 (nhãn vở)

              Đáp số: 30 nhãn vở.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm