Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập cuối học kì II

Chương 1. Nguyên tử

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Chương 3. Liên kết hóa học

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Chương 5. Nhóm Halogen

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học