Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai góc đối đỉnh

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng \(33^0\)

a) Tính số đo góc NAQ

b) Tính số đo góc MAQ

c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh

d) Viết tên các cặp góc bù nhau

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 101)

Ba đường thẳng phân biệt xy, mn, zt cùng đi qua điểm O và tạo thành các góc \(\widehat{ZOx}=38^0,\widehat{tOm}=71^0\) (h.bs.1)

a) Đọc tên các cặp góc đối đỉnh 

b) Cho biết số đo của các góc còn lại có trong hình đó ?

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 99)

a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành

b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh

c) Viết tên các góc bằng nhau 

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm

b) Vẽ góc AOB có số đo bằng \(60^0\). Hai điểm A và B nằm trên đường tròn (O; 2cm)

c) Vẽ góc BOC có số đo bằng \(60^0\). Điểm C thuộc đường tròn (O; 2cm)

d) Vẽ các tia OA', OB', OC' lần lượt là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các điểm A', B', C' thuộc đường tròn (O; 2cm)

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh

g) Viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh 

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 5 (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận ?

Hướng dẫn giải

2 đường xx' và yy' cắt nhau sẽ tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh

đo được 1 góc thì biết được số đo góc đối đỉnh

còn 1 cặp góc kề góc biết số đo thì lấy 360 độ trừ cho số đo của góc đã biết (nhân 2 lần) sau đó lấy kết quả chia tiếp cho 2 là ra 2 góc còn lại

Bài 1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 99)

Xem hình 1a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh ? Cặp góc nào không đối đỉnh  ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ ?

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

 

Hướng dẫn giải

Câu b) sai vì như sau

Bài 1.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 101)

Căn cứ số đo của các góc đã cho hãy tìm số đo của các góc còn lại có trong hình bs 2.

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

a) Có những cặp góc bằng nhau nhưng không phải là hai góc đối đỉnh

b) Hai góc bằng nhau và một đường thẳng chứa tia của góc này có chứa tia của góc kia là hai góc đối đỉnh

c) Hai góc bằng nhau và một tia của góc này là tia đối của góc kia là hai góc đối đỉnh

d) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh

e) Góc tạo bởi hai tia đối của một góc và góc đã cho là hai góc đối đỉnh

f) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc, đôi một đối đỉnh

g) Hai góc đối đỉnh thì hai góc đó phải là góc nhọn

 

Hướng dẫn giải

a)Đ

b)S

c) S

d)S

e) Đ

f) S

g)S

Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 101)

a) Cho góc mOn. Vẽ góc nOt kề bù với góc mOn. Vẽ góc mOz kề bù với góc mOn. Khi đó mOn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh không ?

b) Cho góc hBk. Vẽ Bm là tia phân giác của góc hBk. Vẽ Bm' là tia đối của tia Bm. Vẽ góc kBj kề bù với hBk. Khi đó các góc m'Bj và hBm có phải là hai góc đối đỉnh không ?

c) Cho góc xOy. Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ góc xOt kề bù với gó xOt. Vẽ On là tia phân giác của góc zOy. Vẽ Om là tia phân giác của góc tOx. Khi đó zOn và xOm có phải là hai góc đối đỉnh không ?

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh

Bài 3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 100)

a) Vẽ góc xAy có số đo bằng \(50^0\)

b) Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy

c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy

d) Vẽ tia đối At' của tia At. Vì sao tia At' là tia phân giác của góc x'At'

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh

Hướng dẫn giải

3, d, theo bài góc x'ay' đối đỉnh với yAx=> góc xAy= góc y'Ax'

Mà At là đường phân giác của góc xAy(1)

Hơn nữa: At' là tia đối của tia At(2)

Từ (1) và (2) suy ra: At' là tia phân giác của góc x'Ay'

Vậy At' là tia phân giác của góc x'Ay'

e, 5 góc đối đỉnh là:

+ góc xAy và góc x'Ay'

+ góc yAt và góc y'At'

+ góc xAt và góc x'At'

+ góc xAy'và góc x'Ay

+góc yAt' và góc xAt'

Có thể bạn quan tâm