Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Từ vuông góc đến song song

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 33 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

a) Vẽ a // b và \(c\perp a\)

b) Quan sát xem c có vuông góc với b hay không ?

c) Lí luận tại sao nếu a // b và  \(c\perp a\) thì  \(c\perp b\)

Hướng dẫn giải

a) Hình vẽ:

b) Dùng êke ta thấy b vuông góc với c

c) Vì a // b nên c cắt a tại A thì c cắt b tại B

Ta có: a⊥c⇒ˆA1=90∘a⊥c⇒A1^=90∘; ˆA1A1^ˆB2B2^ là cặp góc đồng vị.

Suy ra: ˆB2=ˆA1=90∘B2^=A1^=90∘

Vậy: b⊥c , b⊥c

Bài 34 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b // a và c // a

b) Kiểm tra xem b và c có song song với nhau hay không ?

c) Lí luận tại sao nếu b // a và c // a thì b // c

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Từ vuông góc đến song song

Bài 31 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

Tính số đo x của góc O ở hình 8 cho biết a // b ?

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 37 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến tính chất vuông góc và tính chất song song của hai đường thẳng. Vẽ hình minh họa và ghi các tính chất đó bằng kí hiệu ?

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 111)

Cho đường thẳng e cắt hai đường thẳng song song với nhay là nt và mu. Biết rằng Hw là tia phân giác của góc mHG và Gv là tia phân giác của góc nGH (h.bs9)

Hai đường thẳng Gv và Hw có vuông góc với nhau không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 111)

Cho hình bs 8 (các đường thẳng Er, Dp và Fq song song với nhau). Khi đó hai đường thẳng DE và DF có vuông góc với nhau không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 36 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng này có song song với nhau hay không ? Hãy nói các cách kiểm tra mà em biết ?

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 111)

Cho trước 4 đường thẳng phân biệt m, n, p và q

a) Biết m song song với n thêm vào đó p vuông góc với m còn q vuông góc với n. Khi đó hai đường thẳng p và q có song song với nhau không ?

b) Biết m vuông góc với n thêm vào đó n vuông góc với p còn p vuông góc với q. Khi đó hai đường thẳng m và q có vuông góc với nhau không ?

c) Biết m vuông góc với n, p song song với m và q song song với n. Khi đó, hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau hay song song với nhau ?

d) Biết m vuông góc với n, p vuông góc với m và q vuông góc với n. Khi đó hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau hay song song với nhau ?

Hướng dẫn giải

a) p có song song với q

b) m vuông góc với q

c) Hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau

d) Hai đường thẳng p và q vuông góc với nhau

Bài 35 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a // b // c

b) Vẽ đường thẳng d sao cho \(d\perp b\)

c) Tại sao \(d\perp a\) và \(d\perp c\)

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Bài 32 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

a) Dùng êke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c

b) Tại sao a // b ?

c) Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, đỉnh D rồi viết tên các cặp góc bằng nhau

Hướng dẫn giải

a)

Từ vuông góc đến song song

b) a // b vì a, b cắt c, trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau ( bằng \(90^0\))

Bài 38 (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

Dùng êke vẽ đường thẳng d' đi qua A vuông góc với đường thẳng d ở hình 9

(Lẽ dĩ nhiên là chỉ vẽ được đường thẳng d' trên mặt giấy trong phạm vi khung)

Hướng dẫn giải

Từ vuông góc đến song song

Có thể bạn quan tâm