Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai góc đối đỉnh

HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

1. Hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

 đối đỉnh với 

 đối đỉnh với  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm