Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 49 (Sách bài tập - tập 1 - trang 114)

Hình 14 :

Cho biết \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=360^0\)

Chứng minh rằng Ax // Cy ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài I.9 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 116)

Cho hình bs 15.

(Hai đường FE, GH song song với nhau, hai đường thẳng FG, EH song song với nhau). Khi đó, số đo của góc x bằng :

(A) \(35^0\)                      (B) \(145^0\)                      (C) \(155^0\)              (D) Không tính được 

Hướng dẫn giải

b

Bài I.7 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 116)

Cho góc \(\widehat{xOy}=120^0\). Kẻ Ot là tia phân giác của góc xOy. Kẻ tia Om nằm trong góc xOy và vuông góc với tia Ox. Kẻ tia On nằm trong góc xOy và vuông góc với tia Oy. Với hình vẽ được có bao nhiêu góc bằng \(30^0\) ?

(A) 3                  (B) 4                        (C) 2                             (D) 1

Hãy chọn đáp án đúng ?

Hướng dẫn giải

(D)1

Bài I.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 116)

Hai góc xOy và x'O'y' có xO // x'O' và yO // y'O' (hoặc xO // y'O' và yO // x'O') được gọi là hai góc có cạnh tương ứng song song (chẳng hạn hình bs 13)

(A) Hai góc nhọn có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau

(B) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bù nhau

(C) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì bằng nhau

(D) Hai góc có cạnh tương ứng song song thì kề nhau

Hướng dẫn giải

c

Bài 46 (Sách bài tập - tập 1 - trang 113)

Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 11 dưới đây rồi đặt câu hỏi thích hợp :

Hướng dẫn giải

- Vẽ ∆ABC

- Vẽ đường thẳng d1 đi qua B và vuông góc với AB

- Vẽ đường thẳng d2 đi qua C và vuông góc với AB

- Gọi D là giao điểm của d1d2

Câu hỏi: Tại sao BDC=90o?


Bài 47 (Sách bài tập - tập 1 - trang 114)

Vẽ hình theo trình tự sau :

- Vẽ tam giác ABC

- Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc với BC tại H

- Vẽ đường thẳng đi qua H vuông góc với AC tại T

- Vẽ đường thẳng đi qua T song song với BC

Trong các hình 12 a, b, c, d dưới đây thì những hình nào vẽ đúng đề bài trên. Hãy điền tên các điểm (theo đề bài) cho các hình vẽ đúng ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài I.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 115)

Cho hình bs 12

Chứng minh rằng đường thẳng Mu song song với đường thẳng Tz ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 48 (Sách bài tập - tập 1 - trang 114)

Hình 13, cho biết \(\widehat{A}=140^0,\widehat{B}=70^0,\widehat{C}=150^0\).

Chứng minh rằng Ax // Cy ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài I.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 115)

Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên 4 góc ( không tính góc bẹt)

(A) đối đỉnh

(B) đôi một đối đỉnh

(C) đôi một không kề nhau đối đỉnh

(D) đôi một chung đỉnh và không chung cạnh đối đỉnh

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

(C)

Bài I.8 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 116)

Cho hình bs 14 :

(A) \(\widehat{N}_1\) và \(\widehat{M}_1\) là hai góc so le trong

(B) \(\widehat{N}_2\) và \(\widehat{M}_2\) là hai góc đồng vị

(C) \(\widehat{N}_3\) và \(\widehat{M}_3\) là hai góc so le trong

(D) \(\widehat{N}_4\) và \(\widehat{M}_1\) là hai góc đồng vị

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

Câu D

Bài 45 (Sách bài tập - tập 1 - trang 113)

Vẽ hình theo trình tự sau :

- Vẽ 3 điểm không thẳng hàng A, B, C

- Vẽ đường thẳng \(d_1\) đi qua B và vuông góc với đường thẳng AC

- Vẽ đường thẳng \(d_2\) đi qua B và song song với AC

Vì sao \(d_1\) vuông góc với \(d_2\) ?

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài I.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 115)

Trong hình bs 11, ta có tam giác EFG và tia Fm

Chứng minh rằng :

            \(\widehat{GEm}=\widehat{EFG}+\widehat{EGF}\)

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài I.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 116)

(A) Hai tia phân giác của cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau

(B) Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau

(C) Hai tia phân giác của cặp góc đối đỉnh thì vuông góc với nhau

(D) Hai tia phân giác của cặp góc kề bù nhau thì vuông góc với nhau

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

(A)sai

(B)sai

(C)sai

(D)đúng

Bài I.10 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 117)

Cho hình bs 16.

(Đường thẳng t vuông góc với cả hai đường thẳng m, n), Khi đó, số đo của góc \(\widehat{K}_1\) bằng :

(A) \(67^0\)                       (B) \(90^0\)                  (C) \(113^0\)                       (D) Không tính được

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

c

Bài I.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 115)

Cho hình bs 10 (hai đường thẳng a, b song song với nhau và hai đường thẳng c, d song song với nhau; Dm, Cp, Bq và An tương ứng là các tia phân giác)

a) Chứng minh : An // Cp và Dm //Bq

b) Chứng minh : An vuông góc với Bq

Hướng dẫn giải

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Có thể bạn quan tâm