Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

Xem các hình bs 6 (a, b, c, d) sau đây và cho biết trong mỗi trường hợp đó hai đường thẳng a và b có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Trong trường hợp hình d) thì a và b không song song với nhau vì tổng hai góc trong cùng phía không bằng \(180^0\)

Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 110)

Cho hình bs 7 (đường thẳng a song song với đường thẳng b và đường thẳng c song song với đường thẳng d)

Cho biết số đo của các góc \(\widehat{C}_1,\widehat{D}_2\) và giải thích cách tìm ra kết quả ?

Hướng dẫn giải

Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

\(\widehat{C}_1=55^0\)

\(\widehat{D}_2=125^0\)

Bài 30 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

Trên hình 7, hai đường thẳng a, b song song với nhau, đường thẳng c cắt a tại A và cắt b tại B

a) Lấy một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp \(A_4,B_1\)) rồi đo xem hai góc đó có bằng nhau hay không 

b) Hãy lí luận vì sao \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\) theo gợi ý sau :

- Nếu \(\widehat{A}_4\ne\widehat{B}_1\) thì qua A ta vẽ tia AP sao cho \(\widehat{PAB}=\widehat{B}_1\)

- Thế thì AP // b, vì sao ?

- Qua A, vừa có a // b, vừa có AP // b, thì sao ?

- Kết luận : Đường thẳng AP và đường thẳng a chỉ là một. Nói cách khác \(\widehat{PAB}=\widehat{A}_4\), từ đó \(\widehat{A}_4=\widehat{B}_1\)

Hướng dẫn giải

Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?

Hướng dẫn giải

Vẽ được một đường thẳng b

Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

a) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì hai đường thẳng a, c song song với nhau

b) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c và a song song với đường thẳng b thì đường thẳng b cũng vuông góc với đường thẳng c

Hướng dẫn giải

Hai câu trên đều đúng

Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 109)

Biết rằng hai đường thẳng a, b song song với nhau. Một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, khi đó mỗi kết quả sau là đúng hay sai ?

a) Mỗi cặp góc so le trong bằng nhau

b) Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau

c) Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau

Hướng dẫn giải

a, Mỗi cặp góc so le trong bằng nhau : Đúng

b, Mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau : Đúng

c, Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau : Đúng

Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

Hãy điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau :

a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với .............

b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với .............

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ..........

d) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ........

e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng đi qua A và song song với a thì ...........

Hướng dẫn giải

a, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với đường thẳng a.

b, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với đưởng thẳng a.

c, Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng a.

d, Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có 2 đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

e, Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a thì là duy nhất.

Bài 29 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a //b . Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi c có cắt b hay không ?

a) Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên

b) Hãy suy nghĩ rằng : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b

Hướng dẫn giải

Tiên để Ơ - clit về đường thẳng song song

Có thể bạn quan tâm