Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai đường thẳng song song

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 25 (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // b.

(Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

Hướng dẫn giải

Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

Cho hình bs 5 :

a) Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

b) Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

a) Vì góc tMz và góc NMz kề bù nên:

\(\widehat{tMz}+\widehat{NMz}=180^o\)

\(\Rightarrow30^o+\widehat{NMz}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{NMz}=180^o-30^o=150^o\)

Ta có: \(\widehat{NMz}=\widehat{MNy}=150^o\)

\(\Rightarrow\) Mz // Ny (vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

Thế nào là hai đường thẳng song song ?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng ?

a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cắt nhau

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau

Hướng dẫn giải

câu a và câu d đúng

Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

Làm thế nào để nhận biết a // b ?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng ?

a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b

c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

 

Hướng dẫn giải

câu a, b, c câu nào cũng đúng

Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

Chọn trong số các từ hay cụm từ sau điền vào chỗ trống (.....) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song

có điểm chung (1)

không trùng nhau và không cắt nhau (2)

so le trong (3)

đồng vị (4)

a) Hai đường thẳng không .........thì song song

b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc ..............bằng nhau thì song song

 

Hướng dẫn giải

a, Hai đường thẳng không có điểm chung, không trùng nhau và không cắt nhau thì song song.

b, Nếu hai đường thẳng a,b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong hoặc đồng vị bằng nhau thì song song.

Bài 26 (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b. Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b. Vẽ đường thẳng c đi qua M và vuông góc với a, với b

Chú ý : Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng song song

Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

Thế nào là hai đoạn thẳng song song ?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng ?

a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song 

Hướng dẫn giải

câu b đúng

Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 106)

Kiểm tra xem trong các hình 6a, b, c, các đoạn thẳng nào song song với nhau ?

Hướng dẫn giải

H6a: AB // DC

H6b : EG // FH

H6c: AB // A'B' // D'C' // DC

AD // BC // B'C' // A'D'

AA' // BB' // CC' // DD'

Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 107)

Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc \(\widehat{D}_1,\widehat{D}_2,\widehat{D}_3,\widehat{D}_4\) và giải thích cách tìm ?

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng song song

Có thể bạn quan tâm