Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai đường thẳng vuông góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Bài 9 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Cho hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng ?

a) Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O

b) Hai đường thẳng xx' và yy' tạo thành 4 góc vuông

c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt

Hướng dẫn giải

a) Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O : Đúng

b) Hai đường thẳng xx' và yy' tạo thành 4 góc vuông : Sai

c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt : Đúng

Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình 2 a, b có vuông góc với nhau không ?

Hướng dẫn giải

có, trong câu a và b: hai đường thẳng a và a' đều vuông góc với nhau. câu b bạn chỉ cần kéo dài 2 đường thẳng ra rồi dùng ê ke kiểm tra là thấy vuông đấy. hihi

Bài 13 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Vẽ đường thẳng d và điểm O ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d ?

Hướng dẫn giải

Bài 8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc ?

Hướng dẫn giải

+ Chữ thập trên xe cứu thương :v

+ Góc thước kẻ.

+ Góc sách.

Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

a) Vẽ tam giác ABC. Vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, CA

b) Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 3(cm). Lấy 3 điểm A, B, C phân biệt bất kì trên đường tròn. Vẽ các dây AB, BC, CA. Vẽ các đường trung trực của đoạn thẳng AB, BC, CA

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng vuông góc

Bài 14 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau :

Vẽ góc xOy có số đo bằng \(60^0\). Lấy điểm A trên tian Ox (A khác O) rồi vẽ đường thẳng \(d_1\) vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên tia Oy (B khác O) rồi vẽ đường thẳng \(d_2\) vuông góc với tia Oy tại B. Gọi giao điểm của \(d_1\) và \(d_2\) là C

Chú ý : Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí của điểm A, B được chọn 

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 5 (cm). Vẽ tiếp đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ tiếp đường thẳng d' đi qua điểm B và vuông góc với a. Hai đường thẳng d và d' có cắt nhau không ?

Hướng dẫn giải

a A B d d' 5cm

\(d\perp a\) tại A

\(d'\perp a\) tại B

=> d // d'

Vậy 2 đường thẳng d, d' không cắt nhau .

Bài 15 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Cho đoạn AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ ?

Hướng dẫn giải

C1:

Dùng com-pa vẽ hai đường tròn \(\left(A;20mm\right)\)\(\left(B;20mm\right)\)

Hai đường tròn cắt nhau tại \(C\)\(D\)

Nối \(C\)\(D\) ta được đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\)

C2:

Vẽ điểm \(M\) sao cho \(M\) là trung điểm của \(AB\) \(\left(AM=12mm\right)\)

Dùng ê-ke vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(M\)

Bài 10 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình 2 a, b có vuông góc với nhau không ?

Hướng dẫn giải

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

Vẽ đường thẳng a. Trên đường thẳng a vẽ đoạn thẳng AB = 4(cm). Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với a. Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm B và vuông góc với a. Trên đường thẳng d lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên đường thẳng d' lấy điểm C sao cho hai điểm C, D nằm về cùng phía với đường thẳng a và BC = AB. Vẽ các đoạn thẳng CD, AC, BD. Gọi O là giao điểm của AC và BD

a) Đo và cho biết số đo của góc ADC

b) Đo và cho biết số đo của góc BCD

c) Đo và cho biết số đo của góc BOC

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng vuông góc

Bài 12 (Sách bài tập - tập 1 - trang 102)

Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng êke, hãy vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ ?

Hướng dẫn giải

Ta có hình sau :

Ta vẽ đường thẳng d trước ,sau đó khi vẽ xong điểm O thì đo và vạch một đường thẳng từ trên xuống đi qua O và cùng với đường thẳng d tạo ra 4 góc đều bằng nhau và bằng 45o

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 103)

Cho góc \(\widehat{xOy}=30^0\). Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ góc \(\widehat{zOt}=60^0\) sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy. Đường thẳng chứa tia Ot và đường thẳng chứa tia Oy có vuông góc với nhau không ?

Hướng dẫn giải

Hai đường thẳng vuông góc

Có thể bạn quan tâm